Styrelse

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_0207_02 kopia.jpg

Marie Ehrling

Född 1955. Styrelsens ordförande. Invaldes i styrelsen 2013. Marie Ehrling var VD för TeliaSoneras svenska verksamhet mellan 2002 och 2006. Mellan 1982 – 2002 arbetade hon för SAS-koncernen och innehade ett antal ledande befattningar inklusive vice VD och chef för SAS Airlines. Marie Ehrling är vice ordförande i Nordea Bank AB och styrelseledamot i Securitas AB och Axel Johnson AB. Hon är styrelsemedlem i Ingenjörsvetenskapsakademien. Marie Ehrling är civilekonom och hedersdoktor.

Antal aktier i TeliaSonera: 20 000

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_0263_03 kopia.jpg

Olli-Pekka Kallasvuo

Född 1953. Styrelsens vice ordförande. Invaldes i styrelsen 2012. Olli-Pekka Kallasvuo var VD och styrelseledamot för Nokia Oyj under åren 2006 - 2010. Dessförinnan innehade han flera ledande befattningar inom Nokia, bland annat som Chief Operating Officer, Ekonomi- och finansdirektör, chef för mobiltelefonidivisionen och chef för Nokia Americas. Olli-Pekka Kallasvuo är idag ordförande i Peli-integrointiyhtiö FRV Oy, ordförande i Zenterio AB och vice ordförande i SRV Group Plc. Han är även styrelseledamot i Aperios Partners Ltd, Cleantech Industries Global N.V., Entrada Oy, Limestone Platform AS och i Foundation for Economic Education. Olli-Pekka Kallasvuo är jur. kand och hederdoktor.

Antal aktier i TeliaSonera: 35 896

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_0352_03 kopia.jpg

Mats Jansson

Född 1951. Invaldes i styrelsen 2013. Mats Jansson var koncernchef för SAS AB mellan 2007 och 2010 och har tidigare bland annat arbetat som VD för Axel Johnson AB 2005 – 2006 och varit styrelseordförande och VD för Axfood AB 2000 – 2005. Mats Jansson är idag styrelseordförande i Delhaize Group och senior advisor i JP Morgan respektive Prime. Mats Jansson har studerat ekonomisk historia, geografi och sociologi.

Antal aktier i TeliaSonera: 4 500

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_0198_02 kopia.jpg

Mikko Kosonen

Född 1957. Invaldes i styrelsen 2013. Mikko Kosonen är sedan 2008 VD för Jubileumsfonden för Finlands självständighet, Sitra. Dessförinnan innehade han en rad olika ledande roller inom Nokia mellan 1984 och 2007, där hans senaste uppdrag var som Senior Vice President, Strategy and Business Infrastructure. Mikko Kosonen är idag styrelseledamot i Technology Academy Finland och Foundation for Economic Education samt i Aalto University Board. Mikko Kosonen har en doktorsgrad i ekonomi/International business.

Antal aktier i TeliaSonera: 2 000

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_0207_02 kopia.jpg

Nina Linander

Född 1959. Invaldes i styrelsen 2013. Nina Linander var partner på Stanton Chase International mellan 2006 och 2012 och dessförinnan treasurychef på Electrolux AB 2001 – 2005. Nina Linander är idag styrelseledamot i AB Industrivär-den, Skanska AB, Castellum AB, Specialfastigheter Sverige AB, Awa Holding AB och OneMed Holding AB. Nina Linander är civilekonom och innehar en MBA (IMD). 

Antal aktier i TeliaSonera: 5 700

 

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_0175_01 kopia.jpg

Martin Lorentzon

Född 1969. Invaldes i styrelsen 2013. Martin Lorentzon är grundare av och styrelseordförande i Spotify AB. Han startade även TradeDoubler AB där han också var styrelseledamot. Martin Lorentzon är civilingenjör.

Antal aktier i TeliaSonera: 1 100 000

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_0164_02 kopia.jpg

Per-Arne Sandström

Född 1947. Invaldes i styrelsen 2010. Per-Arne Sandström har varit vice koncernchef och Chief Operating Officer i Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson och har tidigare innehaft ett antal ledande befattningar inom Ericssonkoncernen. Han är styrelseledamot i SAAB AB. Per-Arne Sandström är gymnasieingenjör. 

Antal aktier i TeliaSonera: 400

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_0225_02 kopia.jpg

Kersti Strandqvist

Född 1963. Invaldes i styrelsen 2013. Kersti Strandqvist är sedan 2010 chef för Corporate Sustain- ability och ingår i koncernledningen för SCA AB. Hon har dessförinnan innehaft ett antal ledande befattningar inklusive R&D samt varit affärsområdeschef inom SCA-koncernen 1997–2010. Kersti Strandqvist är civilingenjör och teknologie licentiat.

Antal aktier i TeliaSonera: 4 280

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_0084_03 kopia.jpg

Agneta Ahlström

Född 1960. Arbetstagarrepresentant som utnämndes av den fackliga organisationen till styrelseledamot i TeliaSonera 2007. Hon är ordförande i Unionen-Tele och har tidigare varit sektionsordförande i SIF-TELEs sektion på TeliaSonera International Carrier.

Antal aktier i TeliaSonera: 200

 

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_0154_03 kopia.jpg

Stefan Carlsson

Född 1956. Arbetstagarrepresentant som utnämndes av den fackliga organisationen till styrelseledamot i TeliaSonera i november 2009. Han är vice ordförande i Unionen-Tele och ledamot i Unionens förbundsstyrelse. Tidigare har han varit andre vice ordförande i fackförbundet SIF och Unionen.

Antal aktier i TeliaSonera: 650

 

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_0065_02 kopia.jpg

Peter Wiklund

Född 1968. Arbetstagarrepresentant som utnämndes av den fackliga organisationen till styrelse-ledamot 2014. Peter Wiklund är ordförande i SEKO klubb TeliaSonera.

Antal aktier TeliaSonera: 0

 

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_0123_03 kopia.jpg

Eva-Marie Penttilä

Född 1977. Finsk arbetstagarrepresentant utan rösträtt. Utnämnd av den fackliga organisationen Trade Union Pro.

Antal aktier i TeliaSonera: 02

 

Suppleanter för arbetstagarrepresentanter

 

Hans Gustavsson (Född 1954), SEKO klubb TeliaSonera. Antal aktier i TeliaSonera: 1102

Marianne Johansson (Född 1957), Unionen-Tele. Antal aktier i TeliaSonera:  1 5002

Arja Kovin Arja Kovin (Född 1964), Unionen-Tele. Antal aktier i TeliaSonera: 02

 

Ersättningar under 2015 samt närvaro och aktieinnehav

       

Mötesnärvaro

   

Namn

Invald
år

 

Befattning

Styrelse

Ersättnings-utskott

Revisions-utskott

Hållbarhets- och etikutskott

Summa ersättningar
(kSEK)¹

Antal 
aktier i Telia- Sonera2

Marie Ehrling

2013

 

Styrelseordförande och
ordförande i ersättningsutskottet

16/16

5/5

7/7

5/5

1 731

20 000

Olli-Pekka Kallasvuo

2012

 

Vice styrelseordförande

16/16

5/5

   

795

35 896

Mats Jansson

2013

 

Ledamot

12/16

4/5

   

559

4 500

Mikko Kosonen

2013

 

Ledamot och ordförande i
hållbarhets- och etikutskottet

16/16

   

5/5

664

2 000

Nina Linander

2013

 

Ledamot och ordförande i revisionsutskottet

16/16

 

7/7

 

664

5 700

Martin Lorentzon

2013

 

Ledamot

13/16

 

7/7

5/5

714

1 100 000

Per-Arne Sandström

2010

 

Ledamot

16/16

 

7/7

 

614

400

Kersti Strandqvist

2013

 

Ledamot

16/16

   

5/5

614

4 280

Agneta Ahlström

2007

 

Arbetstagarrepresentant

15/16

     

200

Stefan Carlsson

2009

 

Arbetstagarrepresentant

14/16

     

650

Peter Wiklund

2014

 

Arbetstagarrepresentant

16/16

     

0

Samtliga bolagsstämmovalda styrelseledamöter betraktas som oberoende i relation till bolaget, dess förvaltning samt större aktieägare.

1Se även not K31 i koncernredovisningen.

2 Aktier i TeliaSonera inkluderar i förekommande fall aktieinnehav hos make/maka och/eller närstående personer. Martin Lorentzons aktier ägs via bolag. 
Aktieinnehav per datum för fastställande av denna års- och hållbarhetsredovisning. Informationen uppdateras kontinuerligt på www.teliasonera.com/Insiders.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.