Aktieägare

TeliaSonera är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, den svenska koden för bolagsstyrning och företagets bolagsordning. Bolagsstämman är företagets högsta beslutande organ där ägarna utövar sitt inflytande.

Ytterligare information:

  • Aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554), värdepappersmarknadslagen (2007:528): www.riksdagen.se, www.regeringen.se
  • Nasdaq Stockholm (regler för emittenter samt övervakning): www.nasdaqomx.com/listing/europe/surveillance/stockholm
  • Svensk kod för bolagsstyrning och särskilda regler för bolagsstyrning: www.bolagsstyrning.se

TeliaSonera har endast en typ av aktier. Varje aktie i TeliaSonera motsvarar en röst vid bolagsstämman. Per den 31 december 2015 hade TeliaSonera 515 437 aktieägare.

Svenska staten är den enskilt störste aktieägaren, med en ägarandel om 37,3 procent vid årsskiftet. För bolag med svenskt statligt ägande har den svenska regeringen utfärdat en ägarpolicy. Policyn uppställer bland annat krav med avseende på hållbart företagande, mångfald och jämställdhet. I bolag där staten inte har ett majoritetsägande verkar staten i dialog med övriga ägare för att främja tillämpning av ägarpolicyn.

TeliaSonera-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Ytterligare information om TeliaSonera-aktien och ägarstrukturen återfinns i förvaltningsberättelsen.

Årsstämman 2015 hölls den 8 april 2015 i Stockholm och fattade bland annat beslut om följande:

  • Styrelsens sammansättning
  • Val av revisorer
  • Valberedningens sammansättning
  • Vinstdisposition
  • Ersättningspolicy för ledande befattningshavare
  • Styrelsens befogenhet att besluta om förvärv av bolagets aktier inom vissa gränser
  • Långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner

TeliaSoneras bolagsordning finns tillgänglig på:
www.teliasonera.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/
samt årsstämmoprotokoll och tillhörande dokument på: 
www.teliasonera.com/sv/investerare/bolagsstamma/
(Information på TeliaSoneras webbplats utgör inte del av denna rapport)

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.