Bolagsstyrningsrapport

Efterlevnad

Denna bolagsstyrningsrapport antogs av styrelsen vid styrelsemötet den 10 mars 2016. Den har tagits fram i enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning och årsredovisningslagen samt har granskats av TeliaSoneras revisorer. Den presenterar en översikt av TeliaSoneras modell för koncernens styrning och inkluderar styrelsens beskrivning av systemet för intern kontroll samt riskhantering relaterad till finansiell rapportering.

Enligt styrelsens uppfattning har TeliaSonera i alla avseenden följt den svenska koden för bolagsstyrning under 2015.

Vidare har inga överträdelser av gällande börsregler gjorts eller överträdelse av god praxis på aktiemarknaden rapporterats av Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden.

 

Uppdaterad information i enlighet med kraven i den svenska koden för bolagsstyrning finns tillgänglig på:
www.teliasonera.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/
(Information på TeliaSoneras webbplats utgör inte del av denna rapport)

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.