Koncernchefen och koncernledningen

Koncernchefen ansvarar för bolagets affärsutveckling samt leder och samordnar den dagliga verksamheten enligt styrelsens instruktioner till koncernchefen och andra beslut fattade av styrelsen.

Koncernledningen leds av koncernchefen och består för närvarande av: koncernchefen, ekonomi- och finansdirektören, chefsjuristen, personaldirektören, kommunikationsdirektören, direktören för affärsutveckling, tillförordnade chefen för koncernfunktion teknik och koncernfunktion Commercial samt regioncheferna för Sverige och Europa. Koncernledningen sammanträder månadvis. Mötena ägnas åt uppföljning av utvecklingen strategiskt och verksamhetsmässigt, större förändringsprogram, risker samt andra frågor av strategisk art och av betydelse för koncernen i sin helhet. En mer detaljerad presentation av koncernledningen, inklusive ersättningar och innehav av TeliaSonera-aktier, återfinns i slutet av denna rapport.

Som en följd av tillkännagivandet i september 2015 att en process hade startats för att minska närvaron inom region Eurasien och över tid lämna den helt, skapades en ny styrningsmodell för regionen. En särskild styrgrupp under ledning av koncernchefen och med övergripande strategiskt ansvar för regionen inrättades. Chefen för region Eurasien redogör för regionens verksamhet i styrgruppen. Den nya modellen säkerställer fortsatt stark styrning och koordinering inom koncernen, samtidigt som koncernledningen kan fokusera på att bygga nästa generations telekombolag och hemmamarknaderna i regionerna Sverige och Europa.

Se även avsnittet ”Möten ägnade åt styrning, risk, etik och efterlevnad (GREC)”.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.