Koncernenheten för internrevision

Koncernenheten för internrevision granskar koncernens verksamheter och lämnar förslag i syfte att förbättra både den interna kontrollmiljön såväl som effektiviteten i processer och system. Genom operativt inriktade granskningar tillämpas ett systematiskt och disciplinerat tillvägagångssätt för att utvärdera och förbättra effektiviteten i styrningen av koncernen.

Inriktningen för arbetet inom koncernens internrevision anges i den årliga revisionsplanen, vilken för att ta hänsyn till övergripande affärsmål och risker också är avstämd mot koncernens affärsplan och strategi. Revisionsplanen fastställer prioriteringar och resursallokering. Den godkänns av styrelsens revisionsutskott och presenteras för de externa revisorerna på årsbasis. Inom ramen för revisionsplanen bestäms de detaljerade internrevisionsuppdragen på kvartalsbasis. De kvartalsvisa revisionsuppdragen diskuteras med externrevisorerna för att identifiera områden för att dela riskbedömningar och rön från revisionsarbetet.

Under 2015 utfördes revisioner i koncernfunktioner och samtliga regioner. Verksamheterna i Eurasien ägnades särskild uppmärksamhet. Viktiga fokusområden var:

  • It och informationssäkerhet
  • Kundintegritet
  • Omvandlingen till nästa generations telekombolag
  • Inköp
  • Intäktsrapportering

Chefen för koncernens internrevisionsenhet rapporterar administrativt till koncernchefen och funktionellt till revisionsutskottet. Resultatet av varje enskilt revisionsuppdrag rapporteras till ansvarig linjechef för reviderat område eller reviderad enhet samt dessutom till chefen för berört funktionsområde och till de externa revisorerna. En sammanfattning av resultaten av revisionsuppdragen rapporteras kvartalsvis till revisionsutskottet.

Chefen för koncernens internrevisionsenhet är även, tillsammans med två externa ledamöter verksamma i Equality of Access Board, ansvarig för att övervaka utvecklingen avseende likabehandling av interna och externa grossistkunder i Sverige.

Under andra halvåret 2015 antog chefen för koncernens internrevisionsenhet tillfälligt en operativ roll som ekonomi- och finanschef för den svenska organisationen och avstod därför från revisionsarbete avseende Sverige. Detta gäller även Equality of Access Board i vilken en av de externa ledamöterna verkade som ordförande i hans ställe.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.