Revisorer

Antal revisorer och uppdrag

Enligt bolagsordningen ska TeliaSonera AB ha minst två men inte fler än tre revisorer och inte fler än samma antal revisorssuppleanter. Årsstämman kan även besluta om endast en revisor, om stämman till revisor utser ett registrerat revisionsbolag. Revisorerna rapporterar till årsstämman. I revisorernas uppdrag ingår att:

  • Uppdatera styrelsen med avseende på planering, omfattning och inriktning av respektive innehåll i den årliga revisionen
  • Granska finansiella rapporter för att bedöma riktigheten och fullständigheten i räkenskaperna och efterlevnaden av tillämpliga redovisningsstandarder
  • Granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget
  • Utföra en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten
  • Råda styrelsen avseende genomförda övriga revisionstjänster, utbetalda arvoden och övriga frågor som avgör revisorernas oberoende

Förutom revisionsberättelsen som presenteras för aktieägarna på varje årsstämma avger revisorerna också en rapport över granskningen av andra kvartalets koncernredovisning. Under 2015 avgavs även en rapport över granskningen av tredje kvartalets koncernredovisning. Varje kvartal lämnar revisorerna en rapport över TeliaSoneras bokslut till revisionsutskottet och koncernledningen och i november varje år en rapport om internkontrollen över finansiell rapportering och it. Ytterligare information avseende kontakter mellan styrelsen och revisorerna återfinns i avsnitten ”Styrelse” och ”Intern kontroll över finansiell rapportering”.

Därutöver utför revisorerna årligen en översiktlig granskning av den information som presenteras i Hållbarhetsarbete och GRI-index.

Nuvarande revisorer och arvoden

Vid årsstämman 2015 valdes Deloitte AB som revisorer till utgången av årsstämman 2016. Deloitte AB har utsett den auktoriserade revisorn Jan Palmqvist (född 1962) att vara huvudansvarig revisor. Deloitte AB är ofta anlitad av TeliaSoneras största ägare, svenska staten, för såväl revisions- som rådgivningsuppdrag. Jan Palmqvist äger inga aktier i TeliaSonera.

Information om arvoden för revisionstjänster och övriga tjänster återfinns i not K32 i koncernredovisningen.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.