Risk - Bransch och marknadsvillkor

Oro på de globala finansmarknaderna

Förändringar på de globala finansmarknaderna är svåra att förutspå. TeliaSonera strävar efter att ha en stark balansräkning och verkar i en bransch som är relativt konjunkturoberoende eller påverkas sent i konjunkturcykeln. Emellertid skulle en allvarlig eller långdragen finansiell kris av sig själv eller genom att leda till recession i ett eller flera länder där TeliaSonera är verksamt påverka kunderna och skulle kunna ge en negativ inverkan på tillväxt och resultat genom minskade inköp av telekomtjänster.

Målsättningen är att förfallotidpunkterna för TeliaSoneras låneportfölj ska vara jämnt fördelade över flera år och refinansiering förväntas ske genom utnyttjande av obekräftade marknadsfinansieringsprogram och banklån, vid sidan av eget fritt kassaflöde. Därutöver har TeliaSonera bekräftade bankkreditfaciliteter som bedöms vara tillräckliga och kan användas om villkoren för marknadsrefinansiering är otillfredsställande. TeliaSoneras finansieringskostnader kan dock bli högre om ogynnsamma förändringar på de globala finansmarknaderna skulle inträffa.

Internationell politisk och makroekonomisk utveckling

TeliaSonera har betydande investeringar i Ryssland hänförliga till intressebolaget PAO MegaFon och den internationella carrier-verksamheten. Som ett resultat av konflikten mellan Ryssland och Ukraina har EU och USA infört sanktioner riktade mot individer och företag. Ryssland har till följd därav beslutat om vissa motåtgärder. Sanktionerna och motåtgärderna kan få en negativ inverkan på den ryska rubeln och den ryska ekonomin, vilket i sin tur kan påverka länder vilkas ekonomier är nära förbundna med den ryska, såsom ett antal av TeliaSoneras verksamheter i Eurasien. Dessa händelser liksom andra internationella konflikter eller händelser berörande länder i vilka TeliaSonera är verksamt kan komma att ogynnsamt påverka TeliaSoneras kassaflöden, finansiella ställning och resultat.

Konkurrens och prispress

TeliaSonera är föremål för avsevärd och historiskt ökande konkurrens och prispress. Konkurrens från en rad olika håll, inklusive nuvarande marknadsaktörer, nya aktörer och nya produkter och tjänster, kan få en negativ effekt på TeliaSoneras resultat. Konkurrensen har från tid till annan lett till ökad churn, minskade kundbaser samt sjunkande priser på TeliaSoneras produkter och tjänster, och kan ha liknande effekter i framtiden.

Övergång till nya affärsmodeller i telekombranschen kan leda till strukturella förändringar och annorlunda konkurrensdynamik. Oförmåga att förutse och reagera på branschdynamiken samt att driva förändringsaktiviteter för att möta mogna och under utveckling varande krav från marknaden kan påverka TeliaSoneras kundrelationer, tjänsteutbud och position i värdekedjan samt få en negativ inverkan på resultatet.

Reglering

TeliaSonera verkar i en starkt reglerad bransch. De regleringar TeliaSonera omfattas av innebär betydande begränsningar av flexibiliteten i hanteringen av dess verksamhet. I ett antal länder har TeliaSonera-enheter betecknats som en part med betydande marknadsinflytande på en eller flera telekomdelmarknader. Till följd av detta måste TeliaSonera erbjuda vissa tjänster på reglerade, kostnadsbaserade och transparenta villkor, vilka kan skilja sig från de villkor på vilka det annars skulle ha erbjudit dessa tjänster. Effekter av regleringsmyndigheters ingrepp kan vara såväl retroaktiva som framåtriktade.

Förändringar i reglering eller statliga riktlinjer som påverkar TeliaSoneras affärsverksamhet, liksom beslut av regleringsmyndigheter eller domstolar, inklusive utfärdande, ändring eller återkallande av telekomlicenser och frekvenstillstånd för TeliaSonera eller andra parter, kan ha en negativ effekt på TeliaSoneras affärsverksamhet och resultat.

Tillväxtmarknader

TeliaSonera har gjort ett antal stora investeringar i telekomoperatörer i Kazakstan, Azerbajdzjan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Georgien, Moldavien, Nepal, Ryssland, Turkiet och Afghanistan. De politiska, ekonomiska, legala och regulatoriska systemen i dessa länder har historiskt varit mindre förutsägbara än i länder med mer utvecklad institutionell struktur. Den politiska situationen i vart och ett av tillväxtländerna kan förbli eller i ökande omfattning bli oförutsägbar och marknader där TeliaSonera har verksamhet kan komma att bli instabila, även till den grad att TeliaSonera beslutar eller blir tvingat att lämna landet eller viss verksamhet inom ett land. En annan följd kan bli oväntade eller oförutsägbara rättstvister enligt civilrätt eller skattelagstiftning

Andra risker som hör samman med verksamhet på tillväxtmarknader innefattar valutarestriktioner eller administrativa hinder, som i praktiken kan förhindra TeliaSonera att återföra likvida medel, till exempel genom att erhålla utdelningar och låneamorteringar, eller att avyttra sina investeringar. Ytterligare en risk är det potentiella införandet av begränsningar av utländskt ägande eller andra möjliga åtgärder, formella eller informella, mot företag med utländskt ägande.

Sådan negativ politisk eller legal utveckling eller försvagade ekonomier eller valutor på dessa marknader skulle kunna få en avsevärd negativ effekt på TeliaSoneras resultat och finansiella ställning.

I september 2015 tillkännagav TeliaSonera sitt beslut att minska närvaron i region Eurasien (Kazakstan, Azerbajdzjan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Georgien, Moldavien och Nepal) och över tid lämna den helt. Försäljningsprocesser har inletts. Karaktären hos dessa marknader, inklusive potentiella myndighetsingripanden och andra faktorer nämnda ovan, kombinerat med det faktum att tillgångarna inte är helägda och att det finns åtaganden och skyldigheter i olika aktieägaravtal, negativ mediauppmärksamhet kring tillgångarna samt färre potentiella köpare än i mer mogna marknader, gör att komplexiteten i dessa försäljningsprocesser är hög med betydande osäkerheter rörande såväl förväntat resultat som förväntad tidsåtgång.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.