Finansiell ställning, kapitalresurser och likviditet

Finansiell ställning

Finansiell ställning

MSEK

2015

2014

Förändring 
(MSEK)

Förändring
(%)

Goodwill och övriga
immateriella tillgångar

67 933

86 161

-18 228

-21,2

Materiella anläggnings–
tillgångar

55 093

69 669

-14 576

-20,9

Finansiella och övriga anläggningstillgångar

50 823

54 592

-3 769

-6,9

Summa anläggnings–
tillgångar

173 850

210 422

-36 572

-17,4

Omsättningstillgångar

29 708

32 909

-3 201

-9,7

Likvida medel

14 647

28 735

-14 088

-49,0

Tillgångar som innehas
för försäljning

35 812

35 812

 

Summa omsättnings–
tillgångar

80 167

61 644

18 523

30,0

Summa tillgångar

254 017

272 066

-18 049

-6,6

Summa eget kapital

102 202

116 364

-14 162

-12,2

Upplåning

100 983

101 489

-506

-0,5

Avsättningar och
övriga skulder

39 234

54 213

-14 979

-27,6

Skulder direkt hänförliga
till tillgångar som
innehas för försäljning

11 598

11 598

 

Summa eget kapital
och skulder

254 017

272 066

-18 049

-6,6

 

Region Eurasien, tidigare rapporterad som affärssegment, klassificeras per den 31 december 2015 som innehav för försäljning. Regionens tillgångar och skulder presenteras därför på två separata rader för 2015. Jämförelseåret 2014 har inte omräknats.

Den finansiella ställningen förblev stabil mellan åren. Valutakursförändringar bidrog till volymminskning i rapporterad valuta.

Goodwill i kvarvarande verksamhet uppgick till 54,9 GSEK. Förvärvet av Tele2:s verksamhet i Norge tillförde 1,7 GSEK, medan en nedskrivning avseende den danska verksamheten minskade goodwill. Övriga immateriella tillgångar var 13,0 GSEK, påverkade av investeringar om 2,9 GSEK genom Tele2-förvärvet i Norge, avskrivningar om 2,5 GSEK samt negativa valutaeffekter.

Materiella anläggningstillgångar, som i kvarvarande verksamhet uppgick till 55,1 GSEK, ökade genom CAPEX (investeringar) om 12,3 GSEK och minskade genom av- och nedskrivningar uppgående till 8,3 GSEK. Valutakurseffekterna var negativa.

Redovisat värde på intressebolag och joint ventures i kvarvarande verksamhet uppgick till 23,3 GSEK, varav redovisat värde på ryska MegaFon och turkiska Turkcell var 4,6 GSEK respektive 17,7 GSEK. Resultatandelar från intressebolag och joint ventures tillförde värde om 3,4 GSEK, motverkat av mottagna utdelningar från företagen om totalt 6,9 GSEK och transaktioner med ägare till innehav utan bestämmande inflytande inom Turkcell-koncernen om 1,2 GSEK. Valutaeffekterna var negativa med 4,6 GSEK, nästan helt beroende på försvagningen av den turkiska liran.

I kvarvarande verksamhet minskade uppskjutna skattefordringar genom utnyttjande av temporära skillnader hänförliga till den finska verksamheten. Uppskjutna skatteskulder (ingår i Avsättningar) ökade, huvudsakligen till följd av negativa förändringar i temporära skillnader avseende pensionsförpliktelser. Allt som allt uppgick total uppskjuten nettoskatteskuld i kvarvarande verksamhet till 5,6 GSEK vid utgången av 2015.

Totala långfristiga räntebärande fordringar ökade till 16,4 GSEK (14,3), främst som resultat av att överskottslikviditet användes till placeringar i obligationer och derivatinstrument. Vid utgången av 2014 ingick i övriga anläggnings- och omsättningstillgångar en fordran om totalt 4,9 GSEK på AF Telecom avseende de två återstående amorteringarna av den uppskjutna ersättningen för 2012 års försäljning av aktier i intressebolaget OAO Telecominvest i Ryssland. Under 2015 erhöll TeliaSonera betalning för båda amorteringarna.

Rörelsekapital netto (varulager och ej räntebärande fordringar, minus icke räntebärande skulder exklusive valutaderivat samt upplupen ränta) i kvarvarande verksamhet var vid årsskiftet -1,6 GSEK.

Totalt eget kapital minskade 12,2 procent till 102,2 GSEK (116,4). Totalt eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare sjönk till 97,9 GSEK (111,4), negativt påverkat av utdelningar om 13,0 GSEK och valutaeffekter om 11,5 GSEK. Årets resultat om 8,6 GSEK och omvärderingseffekter avseende pensionsåtaganden om netto 3,4 GSEK påverkade positivt. Totalt eget kapital hänförligt till ägare utan bestämmande inflytande minskade till 4,3 GSEK (5,0). Årets resultat tillförde 1,7 GSEK, medan valutaeffekter och utdelningar under året inverkade negativt med 1,4 GSEK respektive 0,8 GSEK.

Under 2015 stigande bostadsobligationsräntor, vilka används som referensräntor vid diskontering av pensions-åtaganden, ledde till omvärderingseffekter som minskade nuvärdet av pensionsåtagandena i kvarvarande verksamhet. Vid utgången av 2014 var tillgångarna i överfinansierade pensionsplaner (redovisade i Finansiella tillgångar) lägre än skulderna i de underfinansierade planerna (ingår i Avsättningar) vilket resulterade i en nettoskuld för pensionsförpliktelser om 3,2 GSEK, medan en total nettotillgång för pensionsförpliktelser om 1,9 GSEK redovisades vid utgången av 2015, varav skulder i underfinansierade planer om 1,8 GSEK och tillgångar i överfinansierade planer om 3,7 GSEK.

Total nettolåneskuld och total nettolåneskuld/total ebitda*

* Före engångsposter

 

LIKVIDITET* OCH SKULDPORTFÖLJENS FÖRFALLOTID

* Likviditet: Överskottslikviditet plus tillgängliga outnyttjade bekräftade bankkreditlöften. 2015 avser kvarvarande verksamhet, övriga år hela koncernen.

 

Summa bruttoupplåning i kvarvarande verksamhet sjönk något, med en relativ förskjutning mot långfristig upplåning vilken uppgick till 91,6 GSEK. Kortfristig upplåning var 9,3 GSEK. Likvida medel sjönk till 14,6 GSEK, påverkade med 2,5 GSEK genom en förskjutning av villkoren för kortfristiga placeringar mot löptider överstigande 3 månader (redovisade i Omsättningstillgångar) samt en ökning med 4,1 GSEK av investeringarna i värdepapper konvertibla till kassa inom 2 dagar men med formella löptider överstigande 12 månader (ingår i Finansiella anläggningstillgångar).

Den totala nettolåneskulden sjönk från 59,3 GSEK till 55,7 GSEK. Total soliditet, justerad för föreslagen utdelning, sjönk till 35,1 procent (38,0). Måttet total nettolåneskuld i relation till total EBITDA sjönk till 1,53 (1,68) och den totala skuldsättningsgraden ökade till 62,5 procent (57,4).

Ytterligare information återfinns i Koncernens balansrapporter respektive Koncernens rapporter över förändringar i eget kapital och därmed sammanhängande noter i koncernredovisningen.

Tillgångar och skulder i avvecklad verksamhet

Region Eurasien, tidigare rapporterad som affärssegment, klassificeras som tillgångar för försäljning och avvecklad verksamhet per den 31 december 2015. Nettotillgångarna uppgick till 24 214 MSEK. Tillgångar klassificerade som innehav för försäljning och skulder direkt hänförliga till tillgångar klassificerade som innehav för försäljning i avvecklad verksamhet var i sammandrag som följer.

Tillgångar och skulder, avvecklad verksamhet

MSEK

2015

Goodwill och övriga immateriella tillgångar

10 821

Materiella anläggningstillgångar

10 379

Övriga anläggnings- och omsättningstillgångar

3 925

Likvida medel

10 687

Summa tillgångar

35 812

Upplåning

1 468

Avsättningar och övriga skulder

10 131

Summa skulder

11 598

Ytterligare information om tillgångar som innehas för försäljning och avvecklad verksamhet återfinns i not K34 i koncernredovisningen.

Skuldportföljens förfalloprofil – 2016 och framåt

Kreditfaciliteter

TeliaSonera bedömer att befintliga bankkreditfaciliteter och marknadsfinansieringsprogram är tillräckliga för nuvarande likviditetsbehov. I kvarvarande verksamhet uppgick TeliaSoneras överskottslikviditet (kortfristiga placeringar, kassa och bank samt vissa värdepapper med löptider överstigande 12 månader men som kan omvandlas till kassa inom 2 dagar) vid årsskiftet till totalt 28,7 GSEK. Därutöver uppgick totala tillgängliga outnyttjade bekräftade bankkreditlöften samt checkräkningskrediter och kortfristiga kreditfaciliteter till 16,2 GSEK vid årets slut.

TeliaSonera AB behöll sina goda kreditbetyg. I februari 2016 bekräftade Moody’s Investors Service sin kreditvärdering om Prime-2 för kortfristig upplåning och meddelade att man hade satt sin kreditvärdering om A3 för långfristig upplåning under granskning för nedvärdering. I mars 2016 bekräftade Standard & Poor’s Ratings Services sin kreditvärdering om A- för långfristig upplåning och A-2 för kortsiktig upplåning med stabila utsikter.

TeliaSonera har som utgångspunkt att lånefinansieringen ska kanaliseras genom moderbolaget TeliaSonera AB. De huvudsakliga verktygen för extern upplåning beskrivs i noterna K20 och K26 i koncernredovisningen. Under 2015 emitterade TeliaSonera AB motsvarande omkring 7,8 GSEK på lånemarknaderna inom ramen för sitt EMTN-program (Euro Medium Term Note). Den nya finansieringen denominerades i EUR, JPY, SEK och NOK och upptogs med långa löptider. Vid årets utgång var återstående löptid för TeliaSonera AB:s samlade låneportfölj cirka 8,5 år.

Vid utgången av 2015 hade TeliaSonera AB inga utestående bankcertifikat.

Kassaflöde

Kassaflöde från löpande verksamhet steg till 35,2 GSEK (29,3), till större delen på grund av utdelningen från Turkcell om 4,7 GSEK efter skatt. Ökat kassainflöde från underliggande verksamhet samt lägre räntebetalningar netto om 1,0 GSEK bidrog positivt. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital var negativt med 0,9 GSEK (negativt 0,1).

Betald CAPEX (kassautflöde från investeringar) steg med 2,5 GSEK främst drivet av betalningar hänförliga till fiber- och 4G-utbyggnad. Totalt steg fritt kassaflöde (kassaflöde från löpande verksamhet minus betald CAPEX) till 16,6 GSEK (13,0). I kvarvarande verksamhet uppgick fritt kassaflöde till 12,5 GSEK (8,1).

Kassautflöde från investeringsverksamheten uppgick till 10,3 GSEK (5,8) och består av förvärv och avyttringar, förändringar i lånefordringar och i kortfristiga placeringar samt gottgörelser från eller kapitaltillskott till pensionsstiftelser. Kontanta betalningar för förvärv uppgick till 6,2 GSEK (1,1), medan kontanta betalningar från avyttringar av aktierelaterade instrument och andra tillgångar uppgick till 4,9 GSEK (2,2). Under 2015 erhölls ingen gottgörelse från den svenska pensionsstiftelsen (0,4 GSEK). Nettoutbetalningar för beviljade lån uppgick till 10,5 GSEK (5,0) och kassainflöde från förändringar netto i kortfristiga placeringar uppgick till 1,6 GSEK (utflöde 2,2).

Kassautflöde från finansieringsverksamheten under 2015 uppgick till 9,6 GSEK (10,3) och inkluderade utdelningar till moderbolagets ägare om 13,0 GSEK (13,0) och 0,8 GSEK (1,1) till ägare till innehav utan bestämmande inflytande. Utbetalningar för förvärv av innehav utan bestämmande inflytande var 0,4 GSEK (–). Nettoinflödet från ny och återbetald upplåning uppgick till 4,1 GSEK (2,7). Avräkningen av säkringsaktiviteter var positiv med 0,5 GSEK (1,2).

Ytterligare information återfinns i Koncernens kassaflödesrapporter och därmed sammanhängande noter i koncernredovisningen.

 

Kassaflöde

MSEK

2015

2014

Förändring 
(MSEK)

Förändring (%)

Kassaflöde från löpande verksamhet

35 249

29 252

5 997

20,5

Betald CAPEX

-18 699

-16 206

-2 493

15,4

Fritt kassaflöde

16 550

13 046

3 504

26,9

varav kvarvarande verksamhet

12 520

8 141

4 379

53,8

Kassaflöde från övrig investeringverksamhet

-10 285

-5 774

-4 511

78,1

Kassaflöde före finansieringsverksamhet

6 264

7 272

-1 008

-13,9

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

-9 628

-10 269

641

-6,2

Likvida medel vid årets början

28 735

31 355

-2 620

-8,4

Periodens kassaflöde, netto

-3 363

-2 997

-366

12,2

varav kvarvarande verksamhet

-7 082

-6 847

-235

3,4

Kursdifferenser

-38

377

-415

 

Likvida medel vid årets slut

25 334

28 735

-3 401

-11,8

varav kvarvarande verksamhet

14 647

21 627

-6 980

-32,3

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.