Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står:

 

SEK

Fritt eget kapital

55 504 339 174

Årets resultat

11 684 840 321

Summa

67 189 179 495

 

Styrelsen föreslår att beloppet disponeras på följande sätt:

 

SEK

Ordinarie utdelning om 3,00 SEK per aktie
till ägarna

12 990 249 579

I ny räkning överförs

54 198 938 916

Summa

67 189 179 495

Utdelningen ska delas upp och betalas ut i två lika delar om 1,50 SEK var, en i april 2016 och en i oktober 2016.

Styrelsen har, enligt kapitel 18 paragraf 4 i den svenska aktiebolagslagen, övervägt huruvida föreslagen utdelning är försvarlig. Styrelsen bedömer att:

  • Moderbolagets bundna egna kapital och koncernens totala egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare efter utdelning i enlighet med förslaget kommer att vara tillräckligt i förhållande till omfattningen av moderbolagets och koncernens verksamhet.
  • Den föreslagna utdelningen inte äventyrar moderbolagets och koncernens förmåga att genomföra de investeringar som anses nödvändiga. Förslaget är förenligt med fastställd kassaflödesprognos under vilken moderbolaget och koncernen förväntas kunna hantera oväntade händelser och tillfälliga avvikelser i kassaflöden i rimlig omfattning.

Styrelsens fullständiga redogörelse ingår i dokumenten till årsstämman.

Dokumentation rörande årsstämman finns tillgänglig på: www.teliasonera.com/sv/investerare/bolagsstamma/ 
(Information på TeliaSoneras webbplats utgör inte del av denna förvaltningsberättelse)

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.