Förvaltnings- berättelse

Ett nytt TeliaSonera tar form

För TeliaSonera var 2015 ett år med tuffa utmaningar och avgörande beslut om företagets framtida inriktning, samtidigt som spännande nya satsningar gjordes. Vi har tagit viktiga steg för att uppnå vår vision att bli ett nästa generations telekombolag.

Takten i digitaliseringen har ökat ytterligare under 2015. Det påverkar oss alla. Kraften i dataöverföring och datahantering kommer att revolutionera stora delar av samhället under kommande årtionden. Möjligheterna är oändliga men ställer också nya krav på ett företag som TeliaSonera. Utvecklingen bekräftar vår strategiska inriktning och TeliaSonera kommer fortsatt fokusera på bästa uppkoppling, utveckla nya tjänster till våra kunder, samtidigt som vi satsar på nya initiativ inom områden som kompletterar och stärker verksamheten på våra största marknader.

Under året har vi valt att tydliggöra TeliaSoneras fokus på hemmamarknaderna i Norden och Baltikum. Norra Europa tillhör idag världens mest uppkopplade regioner och de mogna marknaderna präglas av stor konkurrens, hög kvalitet och medvetna kunder. Samtidigt är efterfrågan på nya tjänster och lösningar som störst just här.

I Norden och Baltikum har vi stärkt vår position bl a genom sammanslagningen av TEO och Omnitel i Litauen och vi har genomfört ett framgångsrikt förvärv på den norska marknaden. Vi kommer fortsätta att söka synergier i våra marknader och är positiva till fortsatt konsolidering.

Vårt redan etablerade samarbete med Spotify fördjupades med syfte att öka kunskapsöverföringen mellan de två företagen. När vi öppnar oss för innovativa samarbeten ökar vår attraktivitet och vi kan erbjuda våra kunder ett mer heltäckande tjänsteerbjudande. Vi tror att detta gör att kunderna väljer att komma till oss, stannar kvar och låter oss leverera fler tjänster till dem.

I och med beslutet att över tid dra oss ur länderna i region Eurasien passerades en milstolpe i TeliaSoneras historia. Det fanns flera parametrar att ta hänsyn till och många olika intressen och argument att väga mot varandra. TeliaSonera har känt ett stort ansvar för att genomföra grundläggande förändringar i regionens operativa verksamhet. Ett omfattande förbättringsarbete har också under de senaste åren implementerats inom områden som rör mänskliga rättigheter och anti-korruption. Det har krävt stora utbildningsinsatser, nya riktlinjer och ramverk, kontrollfunktioner och ett målmedvetet ledarskap som förändrat kulturen uppifrån och ner, inifrån och ut. Att genomföra detta har tagit tid, men har för styrelsen varit en avgörande förutsättning för att kunna ta beslut om att lämna regionen.

Det går att bedriva verksamhet på problematiska marknader och det behövs företag med stark övertygelse och tydliga värderingar i dessa länder. Det ställer dock stora krav på interna regelverk, kontroll och uppföljning. Dessvärre så etablerade sig TeliaSonera historiskt på ett flertal av dessa marknader på ett sätt som idag inte är i samklang med företagets syn på etiska och ansvarsfulla affärer. Vår slutsats av det arbete som nu genomförts visar tydligt hur viktigt det är att man gör rätt redan från början, vid etableringen på nya marknader.

Vi kan nu konstatera att ett nytt TeliaSonera tar form. För att behålla vår konkurrenskraft krävs förmåga att se möjligheterna, utveckla kompetensen och klara av att hantera utmaningar vad gäller affärsmodeller och behov av investeringar. I den miljön finns det goda förutsättningar för en viljestark telekomoperatör att bryta ny mark.

Jag vill på styrelsens vägnar tacka aktieägarna för förtroendet att få leda TeliaSonera samt rikta ett tack till alla våra medarbetare för deras goda insatser under året.

Marie Ehrling

Styrelseordförande

 

TeliaSonera rapporterar sitt ekonomiska resultat fördelat på de två affärssegmenten region Sverige och region Europa. Regionerna är landsbaserade organisationer för vilka viss finansiell information redovisas. Gemensamt redovisade som övrig verksamhet är den internationella carrier-verksamheten, finansierings- och inkassoverksamheten, TeliaSonera Holding, TeliaSoneras ägande i ryska MegaFon (25 procent) och turkiska Turkcell (38 procent) samt koncernfunktionerna. Koncernfunktionerna omfattar kommunikation, affärsutveckling (inklusive fusioner och förvärv (M&A), ekonomi och finans (inklusive inköp och fastigheter), personalfrågor, juridik, commercial och teknik (inklusive it), CEO Office, etik och efterlevnad samt internrevision.

I denna rapport har tidigare perioder omräknats för att avspegla upptäckten av vissa klassificeringsfel mellan nettoomsättning och kostnad för sålda varor och tjänster avseende leverantörsrabatter i region Europa. Omräkningar som påverkat externa tjänsteintäkter i regionerna Sverige och Europa har vidare gjorts för att avspegla en ny produktklassificering.

Per den 31 december 2015 klassificeras det tidigare affärssegmentet region Eurasien som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet och ingår därför inte i segmentinformationen och presenteras som ett belopp i koncernens totalresultatrapporter. Tillgångar och skulder i region Eurasien presenteras separat på två rader i koncernens balansrapport för 2015. Koncernens kassaflödesrapporter presenteras inklusive region Eurasien, men med tilläggsinformation för vissa rader. Där så är tillämpligt har jämförelseperioder omräknats för att avspegla att region Eurasien inte ingår i kvarvarande verksamhet.

För ytterligare information om omräkningar och klassificering, se not K1 och K34 i koncernredovisningen.

Om inte annat sägs anges jämförelsevärden i denna rapport inom parentes efter operativa och finansiella utfall och hänvisar till motsvarande post för helåret 2014.


© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.