Förvärv och avyttringar

Under 2015 träffades följande överenskommelser avseende dotterbolag, intressebolag och utomstående bolag. För ytterligare information om rörelseförvärv, se not K33 i koncernredovisningen.

Datum

Land

Kommentarer

2 januari 2015

Sverige

TeliaSonera förvärvade samtliga aktier i Transit Bredband AB, en lokal nätoperatör inom öppen fiber.

12 februari 2015

Norge

Den 7 juli 2014 tillkännagav TeliaSonera att man träffat avtal om att förvärva Tele2:s norska verksamhet (Tele2 Norge AS och Network Norway AS) till ett pris om 5,1 GSEK på skuldfri bas. TeliaSonera åtog sig också att uppnå 4G-täckning på 98 procent av befolkningen till 2016, två år tidigare än vad som krävs. Förvärvet förutsatte godkännande från den norska konkurrensmyndigheten. Den 5 februari 2015 tillkännagav TeliaSonera att förvärvet hade godkänts och transaktionen slutfördes den 12 februari 2015. Som en del av eftergifterna för att få affären godkänd såldes företagskundbasen samt marknads- och säljorganisationen i Network Norway till ICE Communication Norge AS. Därutöver sålde TeliaSonera infrastruktur till ICE. TeliaSonera och Tele2 överenskom därför att priset justeras till 4,5 GSEK på skuldfri bas. Samtidigt upprepade TeliaSonera sitt åtagande avseende utbyggnaden av 4G.

4 maj 2015
och 1 september 2015

Sverige

TeliaSonera breddade sin portfölj inom området maskiner som talar med maskiner (M2M) och uppkopplade saker (internet of things) genom förvärv av ett 30-procentigt ägande i Springworks AB.

4 juni 2015

Sverige

TeliaSonera förvärvade ett nära 5-procentigt innehav i Soundtrack your brand Sweden AB som är återförsäljare av Spotifys abonnemangstjänst för strömmad musik till företagskunder.

8 juni 2015

Finland

TeliaSonera förvärvade samtliga utestående aktier i ict-verstas Oy som tillhandahåller kommunikationslösningar för företagskunder.

10 juni 2015

Luxemburg

TeliaSonera tillkännagav att TeliaSonera och Spotify hade beslutat att ytterligare förstärka samarbetet efter fem års framgångsrikt partnerskap och TeliaSonera investerade 115 MUSD i en 1,4-procentig andel i moderbolaget Spotify Technology S.A.

3 augusti 2015

Estland

TeliaSonera förvärvade samtliga andelar i Green IT OÜ, verksamt inom uthyrning och tillgångsförvaltning av it-produkter.

11 september 2015

Danmark

Den 3 december 2014 tillkännagav TeliaSonera att man ingått avtal med Telenor om att slå samman sina danska verksamheter i ett nytt gemensamt bolag där parterna kommer att äga 50 procent vardera. Transaktionen krävde godkännande från EU-kommissionen. Den 8 april 2015 tillkännagav TeliaSonera att kommissionen hade meddelat att den skulle inleda en djupgående undersökning av den föreslagna sammanslagningen. Den 23 juni 2015 tillkännagav TeliaSonera att kommissionen hade tagit nästa steg i undersökningen av den föreslagna fusionen genom att rikta ett så kallat ”statement of objections” till de två företagen. Den 11 september 2015 tillkännagav TeliaSonera och Telenor att man avbrutit arbetet med det föreslagna samgåendet av bolagens respektive verksamhet i Danmark. Bolagen hade inte lyckats komma överens med EU-kommissionen om acceptabla villkor för att fullfölja planen att skapa en robust mobiloperatör.

5 oktober 2015

Sverige

TeliaSonera förvärvade samtliga aktier i Växjö Support Center Försäljnings AB, ett utbildnings- och supportföretag inom mobilitetstjänster för företag.

21 december 2015

Nepal

TeliaSonera tillkännagav att man hade träffat en överenskommelse om att sälja sitt innehav om 60,4 procent i den nepalesiska operatören Ncell till Axiata, en av Asiens största telekomkoncer-ner, för 1 030 MUSD på skuldfri bas. Samtidigt skall TeliaSonera lösa sitt ekonomiska intresse i det lokala ägandet om 20 procent mot en ersättning på 48 MUSD. Transaktionerna är ömsesidigt beroende av varandra. Ncell hade den 30 september 2015 en nettokassa på omkring 284 MUSD, efter förvärvsvärdejusteringar. TeliaSonera kommer när transaktionen slutförs att kompenseras för detta i proportion till sitt ekonomiska intresse om 80,4 procent. Försäljningen resulterar, efter samtliga transaktioner, i en positiv likviditetspåverkan om cirka 7,5 GSEK efter avsättningar för framför allt skatt. Transaktionen beräknas slutföras under första halvåret 2016.

30 december 2015

Danmark

DLG Tele I/S blev ett helägt dotterbolag då TeliaSonera förvärvade ytterligare en 50-procentig andel i bolaget.

 

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.