Koncernutvecklingen under 2015

Finansiell översikt

  • Region Eurasien rapporteras som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet.
  • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, steg 2,4 procent. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 6,7 procent till 86 569 MSEK (81 131). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,4 procent.
  • EBITDA före engångsposter ökade 0,1 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta ökade EBITDA före engångsposter 3,8 procent till 25 281 MSEK (24 364). EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 29,2 procent (30,0).
  • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 5,4 procent till 17 814 MSEK (18 837).
  • Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk till 8 551 MSEK (14 502) och resultat per aktie till 1,97 SEK (3,35) främst på grund av icke kassaflödespåverkande nedskrivningar om 7 200 MSEK.

Finansiell översikt

MSEK förutom nyckeltal,
uppgifter per aktie och
förändringar

2015

2014

Förändring
(%)

Nettoomsättning

86 569

81 131

6,7

Förändring (%) lokal organisk

2,4

   

varav tjänsteintäkter (externa)

72 905

69 980

4,2

förändring (%) lokal organisk

-0,4

   

EBITDA1 före engångsposter2

25 281

24 364

3,8

Förändring (%) lokal organisk

0,1

   

Marginal (%)

29,2

30,0

 

Rörelseresultat före
engångsposter2

17 814

18 837

-5,4

Rörelseresultat

14 606

17 743

-17,7

Resultat efter finansiella
poster

11 689

15 209

-23,1

Årets resultat, kvarvarande
verksamhet

9 532

12 219

-22,0

Årets resultat, avvecklad
verksamhet

673

3 379

-80,1

Årets resultat, totalt

10 205

15 599

-34,6

varav hänförligt till
moderbolagets
ägare

8 551

14 502

-41,0

Resultat per aktie,
totalt (SEK)

1,97

3,35

-41,0

Resultat per aktie,
kvarvarande
verksamhet (SEK)

2,16

2,78

-22,3

Fritt kassaflöde, totalt

16 550

13 046

26,9

varav från kvarvarande
verksamhet

12 520

8 141

53,8

CAPEX exklusive licens-
och frekvensavgifter

14 289

11 955

19,5

¹ Se Definitioner

² Se avsnittet ”Engångsposter” för detaljerad information om engångsposter

Viktiga händelser under 2015

Verksamheten

Den 12 februari förvärvade TeliaSonera Tele2:s norska verksamhet efter att ha erhållit godkännande från Norges konkurrensmyndighet. I samband därmed upprepade TeliaSonera sitt åtagande att uppnå en 4G-täckning om 98 procent av befolkningen redan under 2016 – två år tidigare än vad som krävs regulatoriskt.

TeliaSoneras strategiska prioriteringar innefattar att utforska affärsmöjligheter i områden närliggande till kärn-verksamheten. Den 3 mars meddelade TeliaSonera att 2015 års utgåva av rapporten Connected Things, sammanställd av TeliaSonera och Arthur D. Little, hade publicerats. Rapporten konstaterar att de nordiska länderna är väl positionerande för att nyttja möjligheterna med sakernas internet (IoT), driva affärsutveckling och förbättra livskvalitet i hela regionen och räknar med att det redan 2018 kommer att finnas närmare fyra uppkopplade anordningar per person i Norden, eller totalt 102 miljoner uppkopplade saker. Framsteg inom uppkopplade bilar, smarta hem och digitaliserad vård förväntas bidra till att marknaden för IoT-lösningar växer med 23 procent årligen fram till 2018, då den beräknas vara värd cirka 9,1 GEUR.

Den 8 april tillkännagav TeliaSonera att EU-kommissionen hade meddelat att den skulle inleda en djupgående undersökning av den föreslagna sammanslagningen av TeliaSoneras och Telenors danska verksamheter. Den 23 juni tillkännagav TeliaSonera att kommissionen hade tagit nästa steg i undersökningen av den föreslagna sammanslagningen genom att rikta ett så kallat ”statement of objections” till de två företagen. Den 11 september tillkännagav TeliaSonera och Telenor att man avbrutit det föreslagna samgåendet. Bolagen hade inte lyckats komma överens med kommissionen om acceptabla villkor för att fullfölja planen att skapa en robust mobiloperatör i Danmark. Den 14 januari 2016 tillkännagav TeliaSonera att resultatet för 2015 skulle komma att belastas av en icke kassaflödespåverkande goodwill-nedskrivning om 1,9 GSEK avseende verksamheten i Danmark.

Den 10 juni tillkännagav TeliaSonera att TeliaSonera och Spotify hade beslutat att ytterligare förstärka samarbetet efter fem års framgångsrikt partnerskap och TeliaSonera investerade i Spotify-aktier för 115 MUSD (976 MSEK).

Den 17 september tillkännagav TeliaSonera att man inte är en långsiktig ägare i region Eurasien. TeliaSonera kommer att öka fokus på regionerna Sverige och Europa inom ramen för strategien att skapa det nya TeliaSonera. Ett arbete påbörjades för att minska närvaron i region Eurasien för att på sikt helt lämna den. Den 21 december tillkännagav TeliaSonera att man hade avtalat om att sälja sitt innehav om 60,4 procent i den nepalesiska operatören Ncell till Axiata, en av Asiens största telekomkoncerner. Transaktionen beräknas bli slutförd under första halvåret 2016. Den 14 januari 2016 tillkännagav TeliaSonera att region Eurasien skulle komma att rapporteras som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet per den 31 december 2015. Dessutom angavs att resultatet för 2015 skulle belastas av en icke kassaflödespåverkande nedskrivning om 5,3 GSEK hänförlig till verksamheten i Uzbekistan.

Den 6 oktober tillkännagav TeliaSonera att man levererat i enlighet med sitt nya strategiska fokus genom att lägga ihop sina två dotterbolag i Litauen. Fastnätsoperatören TEO och mobiloperatören Omnitel hade beslutat att gå samman, vilket stärker TeliaSoneras kärnverksamhet i Norden och Baltikum. Den 4 januari 2016 tillkännagav TEO att man hade förvärvat samtliga aktier i Omnitel.

TeliaSoneras strategiska prioriteringar innefattar att utveckla kärnverksamheten i Norden och Baltikum, bland annat genom en överlägset bästa nätanslutning. Under året fortsatte fiberutrullningen i högt tempo. Region Sverige anslöt 150 000 svenska hushåll, vilket innebär en ny anslutning var tredje till fjärde minut, varje dag, dygnet runt. I november lanserade TeliaSonera 4G-roaming i Lettland, vilket avslutade utrullningen av 4G-roaming i regionerna Sverige och Europa. 4G-roaming är också tillgänglig för kunder som reser till flertalet övriga delar av Europa, USA, Kanada, Kina, Thailand och Japan. Trafiken i 4G-nätet bär nu mer än 50 procent av dataroaming-volymerna till utlandet jämfört med 15 procent för ett år sedan.

Förutom transaktioner som omnämns ovan gjorde TeliaSonera under 2015 ett antal målinriktade mindre förvärv. Ytterligare information om samtliga transaktioner återfinns i avsnittet ”Förvärv och avyttringar”.

Intressebolag

Den 25 mars tillkännagav TeliaSonera att TeliaSonera och övriga aktieägare i Turkcell Holding hade kommit överens om ett förslag till bolagsstämman i Turkcell gällande utdelning om totalt 3 925 MTRY för åren 2010–2014. Turkcells bolagsstämma hölls den 26 mars och förslaget godkändes. TeliaSoneras andel uppgick till 4 722 MSEK.

Förutom bolagsstämman ägde, till följd av det fortsatta dödläget mellan aktieägarna Çukurova, LetterOne och TeliaSonera, inga förändringar av betydelse rum avseende bolagsstyrningen i Turkcell under året. Turkcells styrelse bestod av sju oberoende ledamöter, samtliga valda av den turkiska finansinspektionen (CMB). Information om vissa tvister avseende aktier i Turkcell Holding återfinns i not K29 i koncernredovisningen.

Styrelsen och koncernledningen

Den 8 april tillkännagav TeliaSonera att de ordinarie styrelseledamöterna Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mats Jansson, Mikko Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon, Per-Arne Sandström och Kersti Strandqvist omvaldes vid årsstämman. Marie Ehrling valdes till styrelseordförande och Olli-Pekka Kallasvuo valdes till vice styrelseordförande.

Under 2015 skedde följande förändringar i TeliaSoneras koncernledning.

Den 25 juni 2015 tillkännagavs att Hélène Barnekow per den 1 juli skulle tillträda som Executive Vice President och chef för region Sverige och att Malin Frenning skulle tillträda en ny roll i koncernledningen som Senior Vice President och chef för Teknologi och transformation. Sverker Hannervall lämnade företaget men kvarstod som rådgivare under uppsägningsperioden.

Den 28 september tillkännagavs att koncernfunktionerna Group Commercial och Group Technology skulle slås samman till en ny enhet. Malin Frenning lämnade TeliaSonera och Emil Nilsson utsågs till chef för region Eurasien.

Den 8 oktober tillkännagavs att Sören Abildgaard utsetts till tillförordnad chef för den kombinerade enheten Group Commercial-Group Technology och blev medlem av koncernledningen. Samma dag meddelade TeliaSonera att Erik Hallberg tillträtt en ny tjänst som chef för den nya enheten Global Businesses och lämnade koncernledningen.

Finansiering

I februari tillkännagav TeliaSonera att man, i enlighet med upplåningsstrategien att diversifiera och förlänga löptiderna i skuldportföljen, inom ramen för befintligt 12 GEUR EMTN-program (Euro Medium Term Note) emitterat en 20-årig obligation om 500 MEUR, med förfall i februari 2035. Räntekostnaden blev 1,70 procent per år motsvarande mid-swaps + 63 räntepunkter.

Under året emitterades inom ramen för EMTN-programmet ytterligare några obligationer denominerade i JPY, SEK och NOK (se även avsnittet ”Kreditfaciliteter”).

Egna aktier

I april tillkännagav TeliaSonera att styrelsen beslutat att utnyttja det av årsstämman givna aktieåterköpsbemyn-digandet och att TeliaSonera köpt 270 783 egna aktier till en snittkurs om 51,7908 SEK för att täcka åtaganden inom ramen för sitt långsiktiga incitamentsprogram 2012/2015. Ytterligare information om TeliaSoneras incitamentsprogram återfinns i avsnittet ”Långsiktigt incitamentsprogram 2015/2018” samt not K31 i koncernredovisningen.

Nettoomsättning

I kvarvarande verksamhet steg nettoomsättningen 6,7 procent till 86 569 MSEK (81 131). Nettoomsättningen i lokala valutor exklusive förvärv och avyttringar steg 2,4 procent. Den positiva effekten från valutakursförändringar var 1,1 procent och den positiva effekten från förvärv och avyttringar var 3,2 procent. Tjänsteintäkter i lokala valutor exklusive förvärv och avyttringar sjönk 0,4 procent då tillväxten i mobila tjänsteintäkter och engångsintäkter från fiber i region Sverige inte var tillräcklig för att uppväga lägre fasta tjänsteintäkter, som föll till följd av annullerade fasttelefoniabonnemang samt lägre samtrafikintäkter inom hela region Europa på grund av ändrade samtrafikavgifter. Även lägre grossist- och roamingintäkter i Estland bidrog till nedgången i tjänsteintäkter liksom en mindre bas av förbetala abonnemang i Spanien, med lägre genomsnittlig intäkt per användare, som inte fullt ut uppvägdes av en ökning av avtalsabonnemang med högre genomsnittlig intäkt per användare.

Nettoomsättning

MSEK

2015

2014

Förändring
(MSEK)

Förändring
(%), totalt

Förändring (%), varav

lokal

organisk¹

M&A-

effekter

FX-
effekter²

Region Sverige

37 336

36 456

880

2,4

2,0

0,4

0,0

Region Europa

43 730

39 667

4 063

10,2

2,7

6,1

1,4

Övrig verksamhet

7 753

7 043

710

10,1

4,5

0,0

5,6

Eliminering av
internförsäljning

-2 249

-2 035

-214

10,5

n/a

n/a

n/a

Summa, kvarvarande
verksamhet

86 569

81 131

5 438

6,7

2,4

3,2

1,1

¹ I lokala valutor och exklusive förvärv och avyttringar (M&A-effekter)

² Effekter av valutakursförändringar

Abonnemangstillväxt

Totalt antal abonnemang i kvarvarande verksamhet ökade med 0,6 miljoner till 27 miljoner varav med 0,8 miljoner till 17 miljoner i region Europa. Telefoniabonnemangen sjönk med 0,2 miljoner medan tv steg med 0,1 miljon och bredbandsabonnemangen var oförändrade.

Abonnemang (miljoner) och förändring mot föregående år (%), kvarvarande verksamhet

Rörelsekostnader

Kostnadsposter netto som påverkar rörelseresultatet i kvarvarande verksamhet var som följer.

Kostnad sålda varor och tjänster uppgick till 36 002 MSEK (32 809) eller motsvarande en ökning med 9,7 procent jämfört med 2014, påverkad av förvärvet av Tele2 i Norge och även på grund av högre hårdvaruförsäljning i Sverige, Finland och Spanien samt ökade roamingkostnader i region Europa.

Personalkostnader i lokala valutor exklusive förvärv och avyttringar ökade 4,9 procent jämfört med 2014, drivet av de flesta länderna. I region Sverige berodde de högre personalkostnaderna främst på löneökningar och högre sociala kostnader för ungdomar. I region Europa låg Finland till stor del bakom de ökade personalkostnaderna främst orsakade av löneökningar, fler anställda och pensionskostnader delvis motverkat av en högre summa aktiverade löner.

Marknadsföringskostnader i lokala valutor exklusive förvärv och avyttringar steg 1,3 procent, främst på grund av ökade marknadsföringsaktiviteter i Sverige, delvis uppvägt av lägre hårdvarusubventioner och försäljningsprovisioner i Spanien. Som för övriga kostnadsposter är rapporterade siffror i SEK påverkade av förvärvet av Tele2 i Norge.

Av- och nedskrivningar ökade 24,4 procent till 12 780 MSEK (10 276), främst på grund av nedskrivningar hänförliga till Danmark. Av- och nedskrivningar före engångsposter steg 7,8 procent till 10 880 MSEK (10 094). I lokala valutor exklusive förvärv och avyttringar var ökningen 1,8 procent.

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader netto exklusive av- och nedskrivningar uppgick till -433 MSEK (-628).

Rörelsekostnader

MSEK

2015

2014

Förändring
(MSEK)

Förändring
(%)

Kostnad sålda varor och
tjänster

-36 002

-32 809

-3 193

9,7

varav inköp av varor och
entreprenadtjänster

-18 176

-16 606

-1 570

9,5

varav samtrafik- och
roamingkostnader

-9 113

-8 419

-695

8,3

varav övriga nätkostnader

-4 949

-4 784

-166

3,5

varav förändring i varulager

-3 763

-3 000

-763

25,4

Personalkostnader

-12 171

-11 248

-923

8,2

Marknadsföringskostnader

-4 847

-4 363

-485

11,1

Övriga kostnader

-9 124

-8 632

-492

5,7

Delsumma

-62 145

-57 051

-5 093

8,9

Av- och nedskrivningar,
summa

-12 780

-10 276

-2 504

24,4

Övriga rörelseintäkter och
kostnader, netto1

-433

-628

194

-31,0

Summa, kvarvarande
verksamhet

-75 358

-67 955

-7 403

10,9

¹ Exklusive av- och nedskrivningar

Engångsposter

Engångsposter som påverkar rörelseresultatet i kvarvarande verksamhet uppgick till -3 208 MSEK (-1 093) främst hänförliga till en icke likviditetspåverkande goodwill-nedskrivning i Danmark, kostnader kopplade till förvärvet och integrationen av Tele2 i Norge samt omstruktureringskostnader i anslutning till kostnadsbesparingsåtgärder.

Resultat

I kvarvarande verksamhet steg EBITDA före engångsposter 3,8 procent till 25 281 MSEK (24 364). I lokala valutor exklusive förvärv och avyttringar steg EBITDA före engångsposter 0,1 procent. EBITDA i regionerna Sverige och Europa sjönk något, främst på grund av ett fortsatt tapp i intäkter från fasttelefoni men även av ökade marknadsföringsaktiviteter samt högre personalkostnader som inte fullt ut uppvägdes av ökade fakturerade mobilintäkter och engångsavgifter för fiber. Övrig verksamhet bidrog positivt främst tack vare god kostnadskontroll. EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 29,2 procent (30,0).

I kvarvarande verksamhet sjönk rörelseresultat före engångsposter 5,4 procent till 17 814 MSEK (18 837) främst på grund av lägre resultat från intressebolag samt högre av- och nedskrivningar, vilket mer än motverkade ökningen av EBITDA. Det lägre resultatet från intressebolag berodde främst på negativa valutakursförändringar. Rörelsemarginalen före resultat från intressebolag och engångsposter som påverkar rörelseresultatet uppgick till 16,7 procent (17,6).

Engångsposter

MSEK

2015

2014

Inom EBITDA

-1 289

-912

Omstruktureringskostnader,
implementeringskostnader
för att utvinna synergier m m

   

Region Sverige

-495

-354

Region Europa

-615

-204

Övrig verksamhet

-194

-246

Kapitalvinster/-förluster

14

-107

Inom av- och nedskrivningar

-1 900

-182

Nedskrivningar, förkortade
avskrivningstider

   

Region Sverige

-29

Region Europa

-1 900

-152

Övrig verksamhet

-1

Inom resultat från intressebolag
och joint ventures

-19

Kapitalvinster/-förluster

-19

Summa, kvarvarande
verksamhet

-3 208

-1 093

EBITDA
före engångsposter

MSEK

2015

2014

Förändring
(MSEK)

Förändring
(%)

Region Sverige

14 267

14 311

-44

-0,3

Region Europa

10 584

9 772

812

8,3

Övrig verksamhet

430

282

148

52,5

Elimineringar

0

0

0

 

Summa, kvarvarande
verksamhet

25 281

24 364

917

3,8

Rörelseresultat
före engångsposter

MSEK

2015

2014

Förändring
(MSEK)

Förändring
(%)

Region Sverige

9 797

10 130

-332

-3,3

Region Europa

4 875

4 759

116

2,4

Övrig verksamhet

3 141

3 948

-807

-20,4

Elimineringar

0

0

0

 

Summa, kvarvarande
verksamhet

17 814

18 837

-1 023

-5,4

Finansnetto, skatter och minoritetsintressen

I kvarvarande verksamhet var dessa poster som följer.

Finansnettot sjönk till -2 917 MSEK (-2 535) främst påverkat av valutakurseffekter och lägre ränteintäkter.

Skattekostnader sjönk till -2 157 MSEK (-2 989). Effektiv skattesats var 18,5 procent (19,7) påverkad av en koncern-intern omstrukturering vilket resulterade i en omvärdering av och engångseffekt på avsättningen för källskatt samt en minskning av uppskjuten skatteskuld.

Nettoresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande i dotterbolag var oförändrat jämfört till föregående år och uppgick till 170 MSEK (170), i sin helhet hänförligt till region Europa.

Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 22,3 procent till 9 362 MSEK (12 050) och vinst per aktie till 2,16 SEK (2,78).

CAPEX

I kvarvarande verksamhet steg investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar (CAPEX) till 14 595 MSEK (11 955) och CAPEX i relation till tjänsteintäkter till 20,0 procent (17,1). I CAPEX ingick främst investeringar i fiberutbyggnad i Sverige, en ökad takt av 4G-utbyggnad i Norge för att möta regulatoriska krav efter förvärvet av Tele2 samt investeringar i 4G-täckning i Finland. Därutöver förvärvades telekomlicenser och frekvenstillstånd i Norge. CAPEX exklusive licens- och frekvensavgifter uppgick till 14 289 MSEK (11 955) och CAPEX i relation till tjänsteintäkter var 19,6 procent (17,1).

CAPEX OCH CAPEX I RELATION TILL TJÄNSTEINTÄKTER, KVARVARANDE VERKSAMHET

Avvecklad verksamhet

Region Eurasien, tidigare rapporterad som affärssegment, klassificeras som avvecklad verksamhet per den 31 december 2015. Uppgifter om region Eurasien presenteras därför i sammandrag. Ytterligare information om avvecklad verksamhet återfinns i not K34 i koncernredovisningen.

Avvecklad verksamhet

MSEK, förutom marginaler 
och förändringar (Δ)

2015

2014

Δ

(%)

Nettoomsättning (extern)

20 742

19 759

5,0

EBITDA före engångsposter

11 035

10 859

1,6

Marginal (%)

53,2

55,0

 

CAPEX

4 195

4 724

-11,2

CAPEX exklusive licens- och
frekvensavgifter

3 784

3 370

12,3

Nettoomsättningen steg 5,0 procent i rapporterad valuta till 20 745 MSEK (19 759), på de flesta marknader till följd av valutakursförändringar.

EBITDA före engångsposter steg till 11 035 MSEK (10 859). EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 53,2 procent (55,0).

Engångsposter som påverkar rörelseresultatet uppgick till -5 772 MSEK (-2 883), främst hänförliga till den icke likviditetspåverkande nedskrivningen av goodwill och andra anläggningstillgångar om 5 300 MSEK i den uzbekiska verksamheten.

Årets resultat uppgick till 673 MSEK (3 379) påverkat av den icke likviditetspåverkande nedskrivningen hänförlig till Uzbekistan.

CAPEX sjönk till 4 195 MSEK (4 724) och CAPEX exklusive licens- och frekvensavgifter steg till 3 784 MSEK (3 370).

Personal

Under 2015 ökade det totala antalet anställda från 26 166 till 26 895 vid utgången av året. Antalet anställda i kvarvarande verksamhet ökade 2,1 procent till 21 342 (20 893). Rörelseförvärv under 2015 tillförde 495 medarbetare, varav merparten genom förvärvet av Tele2 i Norge.

Anställda, TOTALT (tusental)

Det totala genomsnittliga antalet heltidsanställda under 2015 uppgick till 25 450 (24 973), varav i kvarvarande verksamhet 20 036 (19 944). Verksamhet bedrevs i totalt 29 länder (29), varav kvarvarande verksamhet i 21 länder (21). Se även not K31 i koncernredovisningen.

ANSTÄLLDA, TOTALT (MEDELANTAL, %)

 

 

För ytterligare information om anställda och arbetsrätt, se ”Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet” och GRI-index, avsnittet ”Arbetsvillkor”.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.