Miljö

TeliaSonera är fast beslutet att använda sig av miljömässigt hållbara metoder. Koncernens miljöpolicy, som också omfattar alla majoritetsägda dotterbolag, utgör vägledning i arbetet. TeliaSonera-bolag ska som ett minimum följa lokala lagkrav var de än är verksamma. TeliaSonera bedriver ingen verksamhet i Sverige som kräver miljötillstånd från myndigheterna i enlighet med den svenska miljöbalkens kapitel 9.

För ytterligare information rörande miljömål och andra initiativ, se Miljöansvar.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.