Europa - utveckling per region och land 2015

Omsättningstillväxt i region Europa

Andel av koncernen totalt, kvarvarande verksamhet (%)

 

MSEK, förutom marginaler,

operativa data och förändringar (Δ)

2015

2014

Δ (%)

Nettoomsättning

43 730

39 667

10,2

Förändring (%) lokal organisk

2,7

   

varav tjänsteintäkter (externa)

34 501

32 488

6,2

förändring (%) lokal organisk

-2,0

   

EBITDA före engångsposter

10 584

9 772

8,3

Marginal (%)

24,2

24,6

 

Resultat från intressebolag och joint ventures

119

108

9,9

Rörelseresultat före engångsposter

4 875

4 759

2,4

Rörelseresultat

2 375

4 401

-46,0

CAPEX exklusive licens- och frekvensavgifter

5 517

4 699

17,4

% av tjänsteintäkter

16,0

14,5

 

EBITDA före engångsposter minus CAPEX

4 761

5 073

-6,2

Abonnemang, periodens utgång (000)

     

Mobil

13 914

13 166

5,7

Fast telefoni

942

980

-3,9

Bredband

1 283

1 268

1,2

Tv

900

854

5,4

Anställda, periodens utgång

11 305

10 917

3,6

Ytterligare (icke reviderad) segmentsinformation finns tillgänglig på www.teliasonera.com; se även ingressen till denna förvaltningsberättelse för information om omräknad finansiell information.

Marknadsutvecklingen under 2015 var, liksom föregående år, fokuserad på att generera intäkter på den ökande datatrafiken. Tjänsten ”Roam like home” lanserades på flera marknader. Antalet mobilabonnemang fortsatte att öka med fortsatt skifte från förbetalda abonnemang till avtalsabonnemang. Bland de fasta tjänsterna växte de fiberbaserade tjänsterna alltjämt men inte tillräckligt för att kompensera nedgången i kopparbaserade tjänster. Prispressen fortsatte främst inom företagssegmentet, mest tydligt i Finland och Danmark. I början av året förvärvade TeliaSonera Tele2:s norska verksamhet.

Nettoomsättningen i lokala valutor exklusive förvärv och avyttringar steg 2,7 procent då en ökad hårdvaruförsäljning kompenserade för nedgången i tjänsteintäker. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 10,2 procent till 43 730 MSEK (39 667). Den positiva effekten från valutakursförändringar var 1,4 procent och den positiva effekten från förvärv och avyttringar var 6,1 procent. Tjänsteintäkter sjönk 2,0 procent i lokal valuta exklusive förvärv och avyttringar, pressade av en nedgång i samtrafikintäkter på de flesta marknader.

EBITDA före engångsposter ökade till 10 584 MSEK (9 772) i rapporterad valuta medan marginalen sjönk till 24,2 procent från 24,6 procent främst på grund av ofördelaktiga förändringar i försäljningsmixen i alla länder med en större andel av hårdvara med låg marginal. I lokala valutor exklusive förvärv och avyttringar sjönk EBITDA före engångsposter 0,8 procent.

Rörelseresultat före engångsposter ökade 2,4 procent i rapporterad valuta. Engångsposter under 2015 var främst hänförliga till en icke likviditetspåverkande goodwill-nedskrivning i Danmark, förvärvet och integrationskostnader i Norge samt personalomstrukturering. Rörelseresultatet sjönk 46,0 procent i rapporterad valuta främst på grund av goodwill-nedskrivningen hänförlig till Danmark.

CAPEX exklusive avgifter för licenser och frekvenser i lokala valutor steg 16,2 procent främst på grund av ökad takt av 4G-utbyggnad i Norge samt investeringar avseende 4G-täckning i Finland.

Finland – Tillväxt i fakturerade intäkter

MSEK, förutom marginaler,

operativa data och förändringar (Δ)

2015

2014

Δ

(%)

Nettoomsättning

13 279

12 905

2,9

Förändring (%) lokal organisk

0,0

   

varav tjänsteintäkter (externa)

11 065

11 082

-0,2

förändring (%) lokal organisk

-2,9

   

EBITDA före engångsposter

3 945

3 925

0,5

Marginal (%)

29,7

30,4

 

Abonnemang, periodens utgång (000)

     

Mobil

3 306

3 281

0,8

Fast telefoni

80

99

-19,2

Bredband

527

561

-6,1

Tv

486

481

1,0

Nettoomsättningen steg 2,9 procent till 13 279 MSEK (12 905) i rapporterad valuta, medan den var oförändrad i lokal valuta exklusive förvärv och avyttringar då ökad hårdvaruförsäljning uppvägde nedgången i tjänsteintäkter. Tjänsteintäkter sjönk 2,9 procent i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar, drivet av lägre mobila samtrafikintäkter och fasta tjänsteintäkter. Nedgången i mobila tjänsteintäkter beror på lägre samtrafikavgifter och en mindre nedgång i fakturerade intäkter i företagssegmentet. Tv-tjänster växte 7,0 procent i lokal valuta. Tjänsteintäkter från fast bredband sjönk då konkurrens från mobiltjänster påverkade genomsnittlig intäkt per användare och antal abonnemang.

EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk något till 29,7 procent från 30,4 procent, påverkad av förändringar i produktmixen. EBITDA före engångsposter exklusive förvärv och avyttringar sjönk 2,2 procent i lokal valuta.

Antalet mobil- och tv-abonnemang steg med 25 000 respektive 5 000 under året, medan fasttelefoni och bredband sjönk med 19 000 respektive 34 000, de senare på grund av konkurrens från mobilerbjudanden.

Norge – Hjälpt av synergier

MSEK, förutom marginaler,

operativa data och förändringar (Δ)

2015

2014

Δ

(%)

Nettoomsättning

9 165

6 864

33,5

Förändring (%) lokal organisk

4,9

   

varav tjänsteintäkter (externa)

7 556

5 655

33,6

förändring (%) lokal organisk

0,4

   

EBITDA före engångsposter

2 761

2 130

29,6

Marginal (%)

30,1

31,0

 

Abonnemang, periodens utgång (000)

     

Mobil

2 311

1 517

52,4

Nettoomsättningen ökade 33,5 procent till 9 165 MSEK (6 864) i rapporterad valuta tack vare förvärvet av Tele2:s verksamhet. Tjänsteintäkter steg 0,4 procent i lokal valuta exklusive förvärv och avyttringar. Genomsnittlig mobilintäkt per användare sjönk något på grund av stark prispress i företagssegmentet. Ökade hårdvaruintäkter mer än kompenserade för nedgången i genomsnittlig intäkt per användare vilket jämfört med föregående år medförde en ökning med 4,9 procent av nettoomsättningen i lokal valuta exklusive förvärv och avyttringar.

EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk från 31,0 procent till 30,1 procent på grund av ökade marknadsföringskostnader.

Antalet mobilabonnemang ökade med 794 000 under året, påverkat av förvärvet av Tele2.

Danmark – Fortsatt abonnemangstillväxt

MSEK, förutom marginaler,

operativa data och förändringar (Δ)

2015

2014

Δ

(%)

Nettoomsättning

5 890

5 761

2,2

Förändring (%) lokal organisk

-0,4

   

varav tjänsteintäkter (externa)

4 247

4 272

-0,6

förändring (%) lokal organisk

-3,2

   

EBITDA före engångsposter

743

771

-3,7

Marginal (%)

12,6

13,4

 

Abonnemang, periodens utgång (000)

     

Mobil

1 644

1 581

4,0

Fast telefoni

114

122

-6,6

Bredband

135

114

18,4

Tv

28

20

40,0

Nettoomsättningen i rapporterad valuta ökade 2,2 procent till 5 890 MSEK (5 761). Tjänsteintäkter sjönk 3,2 procent i lokal valuta exklusive förvärv och avyttringar. Mobila tjänsteintäkter föll 4,3 procent trots tillväxt i abonnemangsbasen, på grund av stark priskonkurrens och en sänkning av reglerade samtrafikpriser. Intäkter från fast bredband och tv växte tack vare ett ökat antal abonnemang.

EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 12,6 procent från 13,4 procent, på grund av ökade kostnader.

Antalet mobilabonnemang steg med 63 000 under året. Fasttelefoniabonnemang sjönk med 8 000 medan bredbands- och tv-abonnemang ökade med 21 000 respektive 8 000.

Litauen – Tillväxt i tv-abonnemang

MSEK, förutom marginaler,

operativa data och förändringar (Δ)

2015

2014

Δ

(%)

Nettoomsättning

3 146

2 950

6,6

Förändring (%) lokal organisk

3,7

   

varav tjänsteintäkter (externa)

2 536

2 474

2,5

förändring (%) lokal organisk

-0,3

   

EBITDA före engångsposter

1 051

1 012

3,9

Marginal (%)

33,4

34,3

 

Abonnemang, periodens utgång (000)

     

Mobil

1 327

1 378

-3,7

Fast telefoni

447

468

-4,5

Bredband

390

369

5,7

Tv

212

187

13,4

Nettoomsättningen i rapporterad valuta steg 6,6 procent till 3 146 MSEK (2 950). Tjänsteintäkter sjönk 0,3 procent i lokal valuta exklusive förvärv och avyttringar. Mobila tjänsteintäkter ökade 6,1 procent medan fasta tjänsteintäkter sjönk 3,4 procent främst på grund av nedgång i fasttelefoni. Genomsnittlig mobilintäkt per användare ökade 13,4 procent tack vare en större andel avtalsabonnemang.

EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 33,4 procent från 34,3 procent delvis på grund av förändrad produktmix med en högre andel hårdvara med låg marginal.

Antalet mobilabonnemang minskade med 51 000 under året, förbetalda abonnemang sjönk medan avtalsabonnemang ökade i linje med den övergripande trenden på marknaden. Fasttelefoniabonnemang sjönk medan bredbandsabonnemang steg med 21 000 och tv-abonnemang med 25 000.

Lettland – Ökade tjänsteintäkter

MSEK, förutom marginaler,

operativa data och förändringar (Δ)

2015

2014

Δ

(%)

Nettoomsättning

1 660

1 458

13,8

Förändring (%) lokal organisk

10,7

   

varav tjänsteintäkter (externa)

1 188

1 132

5,0

förändring (%) lokal organisk

2,1

   

EBITDA före engångsposter

548

454

20,6

Marginal (%)

33,0

31,2

 

Abonnemang, periodens utgång (000)

     

Mobil

1 119

1 097

2,0

Nettoomsättningen steg 13,8 procent till 1 660 MSEK (1 458) i rapporterad valuta. Tjänsteintäkter steg 2,1 procent i lokal valuta exklusive förvärv och avyttringar. Fakturerade intäkter ökade men inte tillräckligt för att fullt ut kompensera lägre samtrafikintäkter vilket ledde till en nedgång i mobila tjänsteintäkter. Genomsnittlig mobilintäkt per användare ökade 1,9 procent tack vare en förskjutning från förbetalda abonnemang till avtalsabonnemang med högre genomsnittsintäkt per användare.

EBITDA-marginalen före engångsposter steg till 33,0 procent från 31,2 procent tack vare förbättrad marginal från hårdvaruförsäljning och högre fakturerade intäkter.

Antalet mobilabonnemang steg med 22 000 då en nedgång om 34 000 förbetalda abonnemang mer än uppvägdes av en ökning med 55 000 avtalsabonnemang.

Estland – Press på tjänsteintäkter och lönsamhet

MSEK, förutom marginaler,

operativa data och förändringar (Δ)

2015

2014

Δ

(%)

Nettoomsättning

2 692

2 630

2,4

Förändring (%) lokal organisk

-3,0

   

varav tjänsteintäkter (externa)

2 062

2 075

-0,6

förändring (%) lokal organisk

-6,0

   

EBITDA före engångsposter

817

855

-4,5

Marginal (%)

30,3

32,5

 

Abonnemang, periodens utgång (000)

     

Mobil

863

841

2,6

Fast

301

291

3,4

Bredband

231

224

3,1

Tv

174

166

4,8

Nettoomsättningen steg 2,4 procent till 2 692 MSEK 
(2 630) i rapporterad valuta. Tjänsteintäkter sjönk 6,0 procent i lokal valuta exklusive förvärv och avyttringar. Mobila tjänsteintäkter sjönk 11,0 procent. Nedgången drevs av lägre grossistvolymer och en sänkning av samtrafikpriserna medan fakturerade intäkter steg. Fasta tjänsteintäkter sjönk då tillväxten i bredbands- och tv-tjänster inte kunde uppväga nedgången i intäkter från fasttelefoni och övriga fasta tjänster. Genomsnittlig mobilintäkt per användare steg något till följd av ökningen av avtalsabonnemang med högre genomsnittsintäkt per användare.

EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 30,3 procent från 32,5 procent, främst på grund av lägre grossistintäkter.

Antalet mobilabonnemang ökade med 22 000 avtals-abonnemang. Antalet tv-abonnemang ökade med 8 000 under året.

Spanien – Marginalförbättring

MSEK, förutom marginaler,

operativa data och förändringar (Δ)

2015

2014

Δ

(%)

Nettoomsättning

7 992

7 392

8,1

Förändring (%) lokal organisk

5,2

   

varav tjänsteintäkter (externa)

5 847

5 799

0,8

förändring (%) lokal organisk

-1,9

   

EBITDA före engångsposter

720

625

15,2

Marginal (%)

9,0

8,5

 

Abonnemang, periodens utgång (000)

     

Mobil

3 344

3 471

-3,6

Nettoomsättningen steg 8,1 procent till 7 992 MSEK (7 392) i rapporterad valuta. Tjänsteintäkter föll 1,9 procent i lokal valuta exklusive förvärv och avyttringar. Genomsnittlig mobilintäkt per användare var oförändrad trots hård konkurrens på marknaden där förbetalda abonnemang med låg genomsnittsintäkt per användare delvis har ersatts med avtalsabonnemang med högre genomsnittsintäkt per användare.

EBITDA-marginalen före engångsposter ökade till 9,0 procent från 8,5 procent.

Antalet mobilabonnemang sjönk med 127 000 under året. Förbetalda mobilabonnemang sjönk med 219 000 medan avtalsabonnemang ökade med 92 000 tack vare introduktionen av erbjudanden med stora datamängder.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.