Övrig verksamhet - utveckling 2015

Övrig verksamhet

Andel av koncernen totalt, kvarvarande verksamhet (%)

 

MSEK, förutom marginaler,

operativa data och förändringar (Δ)

2015

2014

Δ

(%)

Nettoomsättning

7 753

7 043

10,1

Förändring (%) lokal organisk

4,5

   

varav International Carrier

6 631

5 964

11,2

EBITDA före engångsposter

430

282

52,5

varav International Carrier

401

371

8,1

Marginal (%)

5,5

4,0

 

Resultat från intressebolag och joint ventures

3 295

4 463

-26,2

varav Ryssland

1 413

2 247

-37,1

varav Turkiet

1 894

2 213

-14,4

Rörelseresultat före engångsposter

3 141

3 948

-20,4

Rörelseresultat

2 948

3 597

-18,0

CAPEX

2 593

2 317

11,9

Anställda, periodens utgång

3 342

3 236

3,3

Ytterligare (icke reviderad) segmentsinformation finns tillgänglig på www.teliasonera.com.

Nettoomsättningen steg 4,5 procent i lokala valutor exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 10,1 procent till 7 753 MSEK (7 043). Ökningen kom främst från högre tjänsteintäkter i International Carrier.

EBITDA före engångsposter steg till 430 MSEK (282). I International Carrier steg EBITDA till följd av högre tjänsteintäkter.

Resultat från intressebolag sjönk till 3 295 MSEK (4 463) då resultat från MegaFon och Turkcell sjönk på grund av negativa effekter från valutakursförändringar.

Rörelseresultat sjönk till 2 948 MSEK (3 597) främst på grund av lägre resultat från intressebolag.

CAPEX om 2 593 MSEK (2 317) var främst hänförliga till koncerngemensamma investeringar relaterade till byggnader och förbättring av it-tillgångar samt utveckling av kärnnätet och plattformar.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.