Risk - Ägandet av TeliaSonera-aktier

Volatilitet i aktiekursen

TeliaSoneras aktiekurs har tidigare varit volatil, delvis på grund av volatilitet på aktiemarknaden i allmänhet och för telekombolag i synnerhet, och den kan komma att vara volatil i framtiden. TeliaSoneras aktiekurs kan påverkas av många faktorer utöver TeliaSoneras finansiella resultat, verksamhet och direkta affärsmiljö, inklusive men inte begränsat till: förväntningar av finansanalytiker och investerare jämfört med de faktiska finansiella resultaten, förvärv eller avyttringar som TeliaSonera gör eller förväntas eller spekuleras göra, TeliaSoneras potentiella deltagande i branschkonsolideringen eller spekulationer om ett sådant deltagande, samt spekulationer av finansanalytiker och investerare avseende TeliaSoneras framtida utdelningspolicy jämfört med den nuvarande policyn.

Agerande från den största aktieägarens sida

Vid tidpunkten för fastställande av denna års- och hållbarhetsredovisning ägde svenska staten 37,3 procent av TeliaSoneras utestående aktier. Svenska staten ensam kan därför ha makt att påverka frågor som ska föreläggas aktieägarna för omröstning. Den svenska statens intresse vid avgörandet av dessa frågor kan skilja sig från TeliaSoneras övriga aktieägares intressen.

Dessutom kan en försäljning från svenska statens sida av ett stort antal TeliaSonera-aktier, eller en allmän uppfattning om att en sådan försäljning skulle kunna ske, orsaka fluktuationer i TeliaSoneras aktiekurs.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.