Risk - Hållbarhet

Mänskliga rättigheter – yttrandefrihet

Frågor kring mänskliga rättigheter medför omfattande risker inom telekombranschen. Till riskerna hör medverkan till brott mot mänskliga rättigheter genom att operatörerna kopplas samman med långtgående myndighetskrav till förfång för personlig integritet och yttrandefrihet samt genom att telekomtjänster används för sexuell exploatering av barn. Internationella normer för mänskliga rättigheter sträcker sig utöver identifiering och hantering av väsentliga risker för TeliaSonera, de relaterar också till riskerna för enskilda individer.

Nationella lagar och bestämmelser för övervakning av kommunikation eller stängande av nät kan vara definierade på sätt som medger brott mot mänskliga rättigheter. Myndigheters förfrågningar om övervakning, blockering eller stängning tjänar ofta ett legitimt syfte, inklusive att skydda mänskliga rättigheter. Det förekommer dock särskilt omfattande och/eller allvarliga myndighetsförfrågningar som kan stå i konflikt med yttrandefrihet och integritet. TeliaSonera kan enligt lag tvingas att följa sådana förfrågningar och har, liksom övriga telekomoperatörer, endast begränsade möjligheter att undersöka, ifrågasätta eller avvisa förfrågningarna. I vissa länder utsätter detta dilemma TeliaSonera för utökade risker för att kopplas samman med allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Riskerna förstärks ytterligare i relationer med statliga myndigheter och av det faktum att omfattande förfrågningar ofta är strikt konfidentiella.

Kundintegritet

Omfattande datamängder genereras när kunderna använder TeliaSoneras tjänster och nät. Nya sätt att ansluta och datatunga affärsmodeller gör det svårt för individer att förstå och behålla kontroll över hur deras data samlas in och används. Därutöver är det utmanande att etablera och vidmakthålla ett ”skottsäkert” integritetsskydd i allt mer sofistikerade datamiljöer och i omgivningar där tekniken och hoten ständigt förändras. Samtidigt som TeliaSonera genom lämpliga åtgärder undviker misslyckanden i arbetet med att skydda kundernas integritet samt att säkra nätintegritet och datasäkerhet kan externa eller interna faktorer inverka ogynnsamt på datasäkerhet och integritet och förorsaka ofördelaktiga effekter på kundernas uppfattning om hur TeliaSonera hanterar dessa frågor, vilket i sin tur kan leda till att TeliaSoneras affärsverksamhet och resultat påverkas negativt.

Korruption och oetiska affärsmetoder

Vissa av de länder i vilka TeliaSonera är verksamt klassas av källor som Transparency International, Business Against Corruption och Världsbanken som länder med omfattande korruption. Telekombranschen är särskilt utsatt för mut- och korruptionsrisker på grund av beroendet av myndighetsutfärdade telekomlicenser och frekvenstillstånd, samt behovet av myndigheters tillstånd i flera stadier av nätverksutbyggnaden. Dessutom kan TeliaSonera få förfrågningar rörande till exempel gratis tjänster eller nummer, eller sponsring och donationer för att underlätta operativa processer. Korruption eller misstankar om korruption och oetiska affärsmetoder kan komma att skada kunders eller andra intressenters uppfattning av TeliaSonera och även leda till böter och uteslutning från upphandlingsprocesser.

En allvarlig negativ påverkan på TeliaSoneras affärsverksamhet och varumärke kan komma att leda till ett beslut om att lämna en eller ett antal marknader. Efter att ett sådant beslut fattats kan vidare avyttringsprocessen som sådan medföra risker för korruption och oetiska affärsmetoder.

Granskning av transaktioner i Eurasien

Sent 2012 utsåg dåvarande styrelse den svenska advokatbyrån Mannheimer Swartling (MSA) att utreda beskyllningar om korruption kopplade till TeliaSoneras investeringar i Uzbekistan. MSA:s rapport offentliggjordes den 1 februari 2013.

I april 2013 utsåg styrelsen den internationella advokatbyrån Norton Rose Fulbright (NRF) att granska transaktioner och avtal som TeliaSonera genomfört och tecknat i Eurasien under de senaste åren i avsikt att ge styrelsen en tydlig bild av transaktionerna och en riskbedömning utifrån ett affärsetiskt perspektiv. För rådgivning avseende konsekvenser enligt svensk lagstiftning anlitade styrelsen två svenska advokatbyråer. Utifrån de brister som framkommit i utredningen har TeliaSonera i samråd med advokatbyråerna agerat och skyndsamt vidtagit och kommer att fortsätta att vidta åtgärder såväl avseende affärsverksamheten som styrningsstrukturen och i förhållande till anställda. Den svenska åklagarmyndighetens utredning avseende Uzbekistan pågår och TeliaSonera fortsätter att samarbeta med och bistå åklagaren.

Om fortsatta bedömningar och utredningar skulle leda till nya iakttagelser och upptäckter kan det inte uteslutas att konsekvenserna av sådana upptäckter skulle bli att resultat och finansiell ställning i TeliaSoneras verksamhet i Eurasien påverkas negativt.

Ytterligare en risk följer av den svenska åklagarmyndighetens underrättelse i början av 2013 inom ramen för brottsutredningen av TeliaSoneras transaktioner i Uzbekistan, att myndigheten separat utreder möjligheten att väcka talan om företagsbot gentemot TeliaSonera, vilken enligt den svenska brottsbalken kan bestämmas till ett maximalt belopp om 10 MSEK, samt att därutöver föra talan om förverkande av TeliaSoneras vinster från de påstådda brotten. Den svenska åklagarmyndigheten kan komma att vidta liknande åtgärder också avseende genomförda transaktioner eller ingångna avtal relaterade till TeliaSoneras verksamhet bedriven på övriga marknader i Eurasien.

Vidare kan åtgärder som vidtagits eller kan komma att vidtas av andra länders polis-, åklagar- eller regulatoriska myndigheter gentemot TeliaSoneras verksamheter eller transaktioner, eller gentemot utomstående parter, oavsett om dessa är svenska eller utländska fysiska eller juridiska personer, komma att direkt eller indirekt skada TeliaSoneras affärsverksamhet, resultat, finansiella ställning, kassaflöden eller varumärke. Som exempel utförs undersökningar rörande mutbrott och penningtvätt i samband med transaktionerna i Uzbekistan av de holländska åklagar- och polismyndigheterna samt av USA:s justitiedepartement (DoJ) och finansinspektion (SEC). TeliaSonera har på de holländska myndigheternas begäran ställt en bankgaranti om 10 MEUR som säkerhet för eventuella krav som kan komma att ställas gentemot ett av dess holländska dotterbolag. TeliaSonera samarbetar fullt ut med de holländska och amerikanska myndigheterna. Undersökningarna inleddes i mars 2014 och pågår fortfarande. För närvarande är det inte möjligt att bedöma hur eller när dessa undersökningar kommer att avslutas. TeliaSonera har inte mottagit några formella eller indikativa krav eller anmaningar om straffavgifter eller andra monetära sanktioner från myndigheterna, men det finns en risk att undersökningarna kommer att utmynna i någon form av sanktioner, monetära och/eller på annat sätt. Utfallet av undersökningarna kan ge en materiell negativ påverkan på TeliaSoneras finanser.

TeliaSonera har fått förfrågningar om att offentliggöra de granskningar som gjorts av NRF och andra advokatbyråer. Trots risk för kritik är det emellertid inte möjligt att offentliggöra granskningarna med hänsyn till människor, företag, affärsavtal, integritet och därmed risken för att TeliaSonera drabbas av stämningar då advokatbyråernas uppfattningar inte nödvändigtvis delas av de utpekade. Som redan konstaterats lämnar TeliaSonera kontinuerligt över information till brottsbekämpande myndigheter, vilka är bättre lämpade att bedöma om några kriminella handlingar har begåtts.

Leverantörsledet

TeliaSonera måste säkerställa att dess principer för ansvarsfullt företagande, miljömål, mänskliga rättigheter och arbetsrätt följs av TeliaSoneras leverantörer och deras underleverantörer. Misslyckande eller upplevelse av misslyckande av TeliaSoneras leverantörer att följa dessa principer kan skada kundernas och andra intressenters uppfattning av TeliaSonera och negativt påverka TeliaSoneras affärsverksamhet och varumärke.

Miljö och klimatförändringar

TeliaSonera förväntar sig ökande reglering och beskattning av användning av fossila bränslen, utsläpp av växthusgaser och elektronikavfall. Energibrist och ökande energikostnader kan medföra ökade kostnader eller minskade intäkter för TeliaSonera.

Till följd av klimatförändringar kommer extrema väderförhållanden som stormar, kraftiga regnväder och översvämningar att bli vanligare och kan förhindra TeliaSonera att upprätthålla driften av sina nät vilket medför negativa resultateffekter.

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Allvarliga risker kopplade till arbetsmiljö, hälsa och säkerhet (AHS) rör vanligen bygg- och underhållsarbete. Sådant arbete utförs huvudsakligen av entreprenörer, men TeliaSonera måste säkerställa att dessa leverantörer har tillbörliga AHS-rutiner, då olyckor eller brister kan skada TeliaSoneras verksamhet och/eller rykte. Flertalet TeliaSonera-anställda arbetar i kontors- eller butiksmiljö, där de huvudsakliga riskerna är psykosocial hälsa och ergonomi. Om de inte hanteras ordentligt kan dessa risker leda till ökande sjukfrånvaro och ett större antal olyckor, vilket skulle kunna medföra betydande kostnader.

Elektromagnetiska fält

Oro har framförts över att de elektromagnetiska fälten från mobiltelefoner och basstationer, som fungerar som plattform för överföring av radiosignaler, kan medföra hälsorisker och störa användningen av elektronisk utrustning. Faktiska eller upplevda risker med mobiltelefoner eller basstationer och den publicitet eller de rättsliga förfaranden som dessa risker kan medföra kan minska tillväxttakten, kundbasen eller den genomsnittliga användningen per kund av TeliaSoneras mobila kommunikationstjänster, leda till restriktioner när det gäller platsen för och driften av basstationer eller utsätta TeliaSonera för skadeståndsanspråk. Allt detta kan ha en negativ effekt på TeliaSoneras affärsverksamhet, finansiella ställning och resultat.

Arbetsvillkor

Inom det geografiska område där TeliaSonera verkar uppvisar region Eurasien de största riskerna vad avser undermåliga arbetsvillkor. Rätten till föreningsfrihet och kollektivförhandlingar kan i de eurasiska länderna vara begränsade av de nationella myndigheterna. Även om flertalet av länderna har ratificerat alla grundläggande konventioner som upprättats av den internationella arbetsorganisationen ILO, vilket utgör ett offentligt åtagande att respektera arbetstagarnas rättigheter, finns ingen garanti för att dessa rättigheter uppfylls. I dessa länder finns också risker för barnarbete, tvångsarbete och krav på obligatoriska arbetsinsatser, särskilt i fattiga områden eller under nationella tilldragelser. I ett land med bristfälliga arbetsvillkor kan TeliaSonera, utan egen förskyllan, ändå bli berört och som en följd därav utsättas för kritik eller myndighetsåtgärder som kan komma att negativt påverka dess varumärke och affärsverksamhet i detta och i andra länder.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.