Risk - Intressebolag och gemensamma verksamheter

Begränsat inflytande i intressebolag och gemensamma verksamheter

TeliaSonera bedriver en del av sin verksamhet, särskilt utanför Norden, genom intressebolag. Exempel på större intressebolag är PAO MegaFon i Ryssland, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. i Turkiet och Lattelecom SIA i Lettland. I sin tur äger dessa intressebolag andelar i ett stort antal andra bolag. TeliaSonera har inte ägarkontroll i sina intressebolag och har till följd av detta begränsat inflytande över hur alla dessa verksamheter bedrivs.

Enligt de styrande dokumenten för vissa av dessa bolag har TeliaSoneras partners kontroll eller delar kontrollen över nyckelfrågor som godkännande av affärsplaner och budgetar samt beslut som rör tidpunkt och storlek för kontantutdelningar. Risken för åtgärder som ligger utanför TeliaSoneras eller dess intressebolags kontroll och som motverkar TeliaSoneras intressen, eller oenighet eller dödlägen, är uppenbar i samband med intressebolag och gemensamt styrda verksamheter. Ett exempel på detta är de pågående bolagsstyrningsproblemen på aktieägarnivå i Turkcell.

Därutöver kan TeliaSonera kanske inte säkerställa att intressebolagen tillämpar samma hållbarhetsprinciper, vilket ökar risken för såväl förseelser som anseenderelaterade och ekonomiska förluster. TeliaSonera strävar efter att använda sin styrelsenärvaro och rutiner för aktivt ägarskap för att stödja införande av sina hållbarhetsprinciper.

Resultatvariationer i dessa intressebolag påverkar TeliaSoneras resultat även i det korta perspektivet.

Som en del av TeliaSoneras strategi kan bolaget komma att öka sitt aktieinnehav i några intressebolag. Genomförandet av denna strategi kan emellertid bli svårt på grund av en rad olika faktorer, däribland faktorer som ligger utanför TeliaSoneras kontroll, exempelvis andra befintliga aktieägares vilja att avyttra eller godta utspädning av sina innehav och i det fall TeliaSonera får större kontroll, förmågan att framgångsrikt hantera de berörda verksamheterna.

I Sverige har TeliaSonera ingått ett samarbetsavtal med Tele2 om att bygga och driva ett UMTS-nät genom ett till 50 procent ägd gemensam verksamhet, Svenska UMTS-nät AB, som har rättigheterna till en svensk UMTS-licens. I Danmark har TeliaSonera ingått ett liknande avtal med Telenor om att bygga och driva ett gemensamt radioaccessnät genom ett till 50 procent ägd gemensam verksamhet, TT-Netværket P/S. TeliaSonera har gjort omfattande finansiella investeringar i dessa verksamheter. Eftersom de är gemensamt kontrollerade finns det en risk att parterna inte kan komma överens i viktiga frågor, inklusive finansiering av verksamheterna. Denna risk kan öka då TeliaSonera och Tele2 respektive Telenor är betydande konkurrenter. Oenighet eller ett dödläge avseende dessa verksamheter eller ena partens brott mot väsentliga bestämmelser i samarbetsavtalen kan komma att negativt påverka TeliaSonera.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.