Risk - Verksamhet och strategiska aktiviteter

Nedskrivningar och omstruktureringskostnader

Faktorer som generellt påverkar telekommunikationsmarknaderna liksom förändringar i den ekonomiska, regulatoriska, affärsmässiga eller politiska miljön påverkar TeliaSonera finansiellt. Ledningen ser också ständigt över och förfinar affärsplanerna och kan komma att fatta beslut om att lämna viss verksamhet eller vidta andra åtgärder i avsikt att effektivt kunna genomföra TeliaSoneras strategi. Skulle sådana omständigheter förändra ledningens förväntan om framtida kassaflöden hänförliga till vissa tillgångar i negativ riktning, kommer TeliaSonera att tvingas skriva ned dessa tillgångsvärden, vilket inkluderar, men inte begränsas till, goodwill och andra övervärden som redovisats i samband med tidigare eller framtida förvärv.

TeliaSonera har genomfört ett antal omstruktureringar och rationaliseringar, huvudsakligen berörande verksamheterna i Norden, vilket lett till avsevärda omstrukturerings- och rationaliseringskostnader. Liknande åtgärder kan komma att genomföras i framtiden. TeliaSonera har även omfattande uppskjutna skattefordringar som resultat av tidigare redovisade nedskrivningar och omstruktureringskostnader. Stora negativa förändringar i den ekonomiska, regulatoriska, affärsmässiga eller politiska miljön samt i TeliaSoneras affärsplaner skulle också kunna leda till att TeliaSonera inte kan utnyttja dessa skattefordringar till fullo för att minska framtida skattebelastning, och skulle därför kunna leda till en extra skattekostnad när en sådan skattefordran tas bort.

Förutom att påverka TeliaSoneras finansiella ställning och resultat skulle sådana nedskrivningar och omstruktureringskostnader kunna negativt påverka TeliaSoneras förmåga att lämna utdelning.

Investeringar i verksamhetsomvandling, ny teknik och framtida tillväxt

TeliaSonera investerar för närvarande i verksamhetsomvandling och framtida tillväxt till exempel genom satsningar på att öka konkurrenskraften och minska kostnaderna samt att förbättra kapacitet och access genom påskyndad fiberutbyggnad i Sverige, nya B2B-erbjudanden och uppgradering av datanät i Eurasien. TeliaSonera satsar också ständigt på försäljnings- och marknadsföringsinsatser för att behålla och förvärva kunder på sina marknader. Vidare måste TeliaSonera normalt även betala för att förvärva nya telekomlicenser och frekvenstillstånd eller för att förnya eller behålla existerande sådana. För att attrahera nya kunder har TeliaSonera tidigare startat nya verksamheter och kan komma att besluta att göra det även i framtiden, vilket skulle kräva tillkommande investeringar och kostnader i uppbyggnadsskedet.

TeliaSonera bedömer att dessa investeringar och satsningar kommer att stärka marknadsposition och finansiell styrka. Hur framgångsrikt utfallet blir beror emellertid på en rad olika faktorer utanför TeliaSoneras kontroll, däribland kostnaden för förvärv, förnyelse eller upprätthållande av telekomlicenser och frekvenstillstånd, kostnaden för ny teknologi, tillgången till nya och attraktiva tjänster, kostnader som är knutna till tillhandahållandet av dessa tjänster, tidpunkten för deras lansering, efterfrågan och priser på sådana tjänster samt konkurrens. Skulle TeliaSonera misslyckas med att uppnå de mål som satts för aktiviteterna avseende verksamhetsomvandling och att attrahera kunder kommer resultatet att påverkas negativt.

Rörelseförvärv och strategiska allianser

TeliaSonera ser löpande över sin tillgångsportfölj i linje med strategin att öka ägandet i kärninnehav. Under årens lopp har TeliaSonera genomfört ett antal målinriktade förvärv i enlighet med sin strategi. TeliaSonera kan komma att expandera och skapa tillväxt i verksamheten genom rörelseförvärv, strategiska allianser m m. En effektiv integration av dessa förvärv samt realisering av tillhörande kostnads- och intäktssynergier är, liksom en positiv utveckling för de förvärvade verksamheterna, betydelsefull för resultatutvecklingen på både lång och kort sikt. Om TeliaSonera misslyckas med att integrera och hantera ett förvärvat bolag eller en strategisk allians finns risken att ledningens uppmärksamhet skulle komma att avledas från andra affärsangelägenheter. Dessutom skulle ett möjligt förvärv kunna ha negativ effekt på TeliaSoneras finansiella ställning och dess kreditvärdering, eller om det görs med hjälp av TeliaSonera-aktier, späda ut ägandet för befintliga aktieägare.

Aktieägarfrågor i ej helägda dotterbolag

TeliaSonera bedriver en del av sin verksamhet, särskilt utanför Norden, genom dotterbolag som inte ägs till 100 procent. Enligt de styrande dokumenten för vissa av dessa bolag har ägarna till innehav utan bestämmande inflytande skyddsrättigheter i frågor såsom godkännande av utdelning, förändringar i ägarstrukturen och andra aktieägarrelaterade frågor. Ett exempel där TeliaSonera är beroende av en minoritetsägare är Fintur Holdings B.V (Finturs minoritetsägare är Turkcell) som äger verksamheterna i Kazakstan, Azerbajdzjan, Georgien och Moldavien. Härav följer att åtgärder som ligger utanför TeliaSoneras kontroll och som motverkar TeliaSoneras intressen kan komma att negativt påverka TeliaSoneras möjlighet att agera som planerat i dessa icke helägda dotterbolag.

Kundservice och nätkvalitet

Förutom kostnadseffektivitet i all verksamhet, fokuserar TeliaSonera på högkvalitativ service till kunderna och hög nätkvalitet. TeliaSoneras ambition att skapa ett serviceföretag på kundernas villkor kräver en omfattande intern förändring av processer, attityd och fokus i många delar av företaget. Externt kan extrema väderförhållanden och naturkatastrofer, som de två kraftiga jordbävningarna i Nepal under våren 2015, förorsaka allvarliga problem avseende kvalitet och tillgänglighet i näten och måste beaktas i kontinuitetsplaneringen.

Högkvalitativa nät och tjänster är grundläggande för kundernas uppfattning och TeliaSoneras framtida framgång. Oavsett orsak skulle bristande förmåga att uppnå eller bibehålla höga kvalitetsnivåer inverka negativt på TeliaSoneras affärsverksamhet.

Leverantörsledet

TeliaSonera är beroende av ett begränsat antal leverantörer för tillverkning och tillhandahållande av nätutrustning och relaterad programvara samt terminaler för att kunna utveckla sina nät och erbjuda sina tjänster på kommersiella villkor. TeliaSonera kan inte vara säker på att tillräckligt snabbt kunna erhålla nätutrustning eller terminaler från alternativa leverantörer om dess nuvarande leverantörer inte kan uppfylla dess krav. Dessutom lägger TeliaSonera, i likhet med sina konkurrenter, för närvarande ut många av sina nyckelsupporttjänster på entreprenad till externa leverantörer, däribland byggnation och underhåll av nät i flertalet verksamheter. Det begränsade antalet leverantörer av dessa tjänster och villkoren i TeliaSoneras avtal med nuvarande och framtida leverantörer kan ha negativ effekt på TeliaSonera, bland annat genom att flexibiliteten i verksamheten begränsas.

I samband med tecknande av avtal om leverans av terminaler kan TeliaSonera också ge leverantören en garanti att sälja ett visst antal av respektive terminalmodell till sina kunder. Om kundefterfrågan på en terminalmodell med sådan garanti visar sig bli lägre än förutsett kan TeliaSoneras resultat påverkas negativt.

Förmåga att rekrytera och behålla kompetent personal

För att behålla sin konkurrenskraft och genomföra sin strategi och för att anpassa sig till teknikförändringar, måste TeliaSonera rekrytera, behålla och när så är nödvändigt vidareutbilda mycket kompetenta medarbetare med särskild expertkunskap. Konkurrensen är särskilt stark när det gäller kvalificerad personal inom telekom och informationsteknik. TeliaSoneras möjligheter att rekrytera och behålla kompetent personal inom sina tillväxtområden och för ny teknik kommer i stor utsträckning att bero på förmågan att erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor. I några av de länder i vilka TeliaSonera har verksamhet är bestämmelser rörande beviljande av arbetstillstånd för medborgare i andra länder en komplicerande faktor till följd av ofta byråkratiska och tidsödande förfaranden. Om TeliaSonera misslyckas med att rekrytera eller vidareutbilda anställda med den höga kompetensnivå som erfordras, kan förmågan att utveckla verksamhetsområden med hög tillväxt och nya verksamhetsområden eller bibehålla konkurrenskraften i de traditionella verksamhetsområdena komma att begränsas.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.