Risker och osäkerheter


TeliaSonera verkar på en rad olika geografiska produkt- och tjänstemarknader i den starkt konkurrensutsatta och reglerade telekombranschen. Detta medför att TeliaSonera exponeras för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer. TeliaSonera har definierat begreppet risk som allt som kan få en väsentlig negativ effekt på uppnåendet av TeliaSoneras mål. Risker kan vara hot, osäkerhetsfaktorer eller förlorade möjligheter som hör samman med TeliaSoneras nuvarande eller framtida verksamheter eller aktiviteter.

TeliaSonera har ett etablerat ramverk för riskhantering för att regelbundet identifiera, analysera och bedöma samt rapportera risker och osäkerhetsfaktorer förknippade med affärsverksamheten, finansförvaltningen samt etik och hållbarhet, och mildra dessa risker när så är lämpligt. Riskhantering är en integrerad del av TeliaSoneras affärsplaneringsprocess och uppföljning av affärsprestationer.

Nedan följer en beskrivning av faktorer som kan påverka TeliaSoneras affärsverksamhet, varumärke, finansiella ställning, resultat eller aktiekurs från tid till annan. Information om riskhantering, kontrollmiljö och pågående aktiviteter återfinns i bolagsstyrningsrapporten och i Hållbarhetsarbete.

TeliaSonera är också utsatt för finansiella risker såsom kreditrisk härrörande från motparters oförmåga att fullgöra sina skyldigheter, likviditetsrisk härrörande från sin egen oförmåga att uppfylla åtaganden förbundna med finansiella skulder, valutarisk härrörande från ogynnsamma valutakursfluktuationer, ränterisk härrörande från ogynnsamma räntesatsförändringar, finansieringsrisk och pensionsskuldrisk. Misslyckas TeliaSonera med att effektivt hantera och säkra dessa finansiella risker skulle dess finansiella ställning, resultat och kassaflöden påverkas negativt. Information om finansiell riskhantering ges i not K26 i koncernredovisningen.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.