TeliaSonera-aktien

TeliaSonera-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och Helsinki. Aktiens betalkurs i Stockholm sjönk 16 procent under 2015 till 42,19 SEK. OMX Stockholm 30 Index sjönk under samma period 1 procent och STOXX 600 Telecommunications Index steg 9 procent.

Vid årsskiftet 2015 uppgick TeliaSoneras börsvärde till 182,7 GSEK. Aktien handlades även på andra plattformar utanför Nasdaq Stockholm och Helsinki, med de största volymerna på BATS Chi-X.

Ägandet utanför Sverige och Finland ökade från 28,8 procent till 35,1 procent, främst i USA. Antalet aktieägare vid årsskiftet var 515 437, varav en aktieägare ägde mer än 10 procent av aktierna och rösterna: den svenska staten med 37,3 procent. Ingen annan aktieägare ägde mer än 5 procent av aktierna och rösterna.

ÄGARSTRUKTUR den 31 DECEMBER 2015

Antal aktier

Antal 
aktie-
ägare

Antal 
emitterade
aktier

Procent av
emitterade
aktier/röster

1 – 500

416 654

74 834 079

1,73

501 – 1 000

38 320

30 473 453

0,70

1 001 – 5 000

47 102

108 117 453

2,50

5 001 – 10 000

6 989

52 195 264

1,21

10 001 – 15 000

1 908

23 861 895

0,55

15 001 – 20 000

1 157

21 115 409

0,49

20 001 –

3 307

4 019 487 228

92,83

Summa, emitterade aktier

515 437

4 330 084 781

100,00

DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA DEN 31 DECEMBER 2015

Aktieägare

Antal 
emitterade
aktier

Procent av
emitterade
aktier/röster

Svenska staten

1 614 513 748

37,3

Solidium Oy

137 123 642

3,2

Capital Group Funds

103 664 983

2,4

AMF Försäkring och Fonder

53 070 108

1,2

Swedbank Robur Fonder

38 789 253

0,9

Bank of Norway

38 187 152

0,9

Nordea Fonder

37 210 695

0,8

SHB Fonder

36 441 314

0,8

SEB Fonder

34 004 257

0,8

iShares

33 157 879

0,8

Övriga aktieägare, totalt

2 203 917 162

50,9

Summa, utestående aktier

4 330 080 193

100,0

TeliaSonera AB, egna aktier

4 588

0,0

Summa, emitterade aktier

4 330 084 781

100,0

Aktieinnehav per land den 31 december 2015 
(% av totalt antal aktier)

 

Kvartalsvis uppdaterad information om aktieägare finns tillgänglig på: www.teliasonera.com/Shareholdings
(Information på TeliaSoneras webbplats utgör inte del av denna förvaltningsberättelse)

 

Data per aktie

2015

2014

Betalkurs vid årets slut (SEK)

42,19

50,40

Högsta betalkurs under året (SEK)

55,65

53,20

Lägsta betalkurs under året (SEK)

40,05

44,32

Antal aktier vid årets slut (miljoner)

4 330,1

4 330,1

Antal aktieägare vid årets slut

515 437

510 566

Vinst per aktie, totalt (SEK)

1,97

3,35

Vinst per aktie, kvarvarande verksamhet (SEK)

2,16

2,78

Utdelning per aktie (SEK)1

3,00

3,00

Utdelningsandel (%)1

151,9

89,6

Eget kapital per aktie (SEK)

22,61

25,72

1 För 2015 enligt styrelsens förslag

Källor: Euroclear Sweden och Modular Finance

Den 31 december 2015 uppgick TeliaSoneras emitterade aktiekapital till 13 856 271 299,20 SEK, fördelat på 4 330 084 781 aktier med ett kvotvärde om 3,20 SEK per aktie. TeliaSonera ägde 4 588 egna aktier, motsvarande 
14 681,60 SEK. Ytterligare information återfinns i avsnitten ”Aktiekapital” och ”Egna aktier” i not K19 i koncernredovisningen. Alla emitterade aktier har till fullo betalats och ger, förutom egna aktier, samma rätt att rösta och ta del av bolagets tillgångar. Vid bolagsstämman har varje aktieägare rätt att rösta för det antal aktier hon eller han äger eller representerar. Varje aktie ger en röst. Den 31 december 2015 innehade TeliaSoneras finska pensionsstiftelse 366 802 aktier och dess finska personalstiftelse 531 499 aktier i bolaget, representerande totalt 0,02 procent av utestående aktier.

Det finns inga regler i svensk lagstiftning eller TeliaSonera AB:s bolagsordning som skulle begränsa möjligheterna att överföra aktier i TeliaSonera. TeliaSonera känner inte till några avtal rörande TeliaSoneras aktier mellan större aktieägare i bolaget.

Styrelsen har för närvarande inte bolagsstämmans bemyndigande att emittera nya aktier men har bemyndigande att återköpa maximalt 10 procent av totalt antal utestående TeliaSonera-aktier före årsstämman 2016. För att fortsatt förse styrelsen med ett verktyg för att anpassa och förbättra TeliaSoneras kapitalstruktur föreslår styrelsen att årsstämman den 12 april 2016 beslutar om bemyndigande om återköp av egna aktier. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2017. Maximalt antal egna aktier som innehas av bolaget får inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier.

Vid en omfattande ägarförändring i TeliaSonera AB (”change of control”) skulle bolaget kunna tvingas att återbetala vissa lån på kort varsel då vissa av TeliaSoneras finansieringsavtal inkluderar sedvanliga klausuler om ägarförändringar. För att bli tillämpbara omfattar dessa klausuler i allmänhet även andra villkor, till exempel att ett förändrat ägande måste orsaka negativa förändringar i TeliaSoneras kreditvärdering.

För 2015 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en ordinarie utdelning om 3,00 SEK (3,00) per aktie, totalt 12 990 MSEK (12 990) eller 152 procent (90) av totalt årsresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare. Utdelningen ska delas upp och betalas ut i två lika delar om 1,50 SEK var, en i april 2016 och en i oktober 2016. Se även ”Förslag till vinstdisposition”.

ORDINARIE UTDELNING PER AKTIE OCH FÖRÄNDRING MOT FÖREGÅENDE ÅR (PROCENT)

* För 2015 enligt styrelsens förslag

TOTALT RESULTAT PER AKTIE OCH UTDELNINGSANDEL

* Utdelningsandel för 2015 i enlighet med styrelsens utdelningsförslag

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.