Utsikter för 2016

Målsättningen är att bibehålla EBITDA före engångsposter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, i kvarvarand verksamhet på samma nivå som under 2015.

2016 är kulmen av investeringarna i fiber, mobiltäckning och transformation. CAPEX i kvarvarande verksamhet exklusive kostnader för licenser och frekvenser förväntas bli 14–15 GSEK. Valutakursförändringar kan komma att påverka redovisade belopp i svenska kronor.

Utdelningspolicy

TeliaSonera avser att dela ut minst 80 procent av fritt kassaflöde baserat på koncernstrukturen pro forma exklusive region Eurasien.

För räkenskapsåret 2016, med utbetalning 2017, är målsättningen att dela ut minst 2 SEK per aktie.

Utdelningen ska delas upp i två lika delar och utbetalas i det andra respektive fjärde kvartalet.

Bolagets kapitalstruktur ska fortsatt baseras på en solid kreditvärdering på lång sikt (A- till BBB+).

Bolaget siktar på att ha en skuldsättningsgrad motsvarande måttet nettolåneskuld i relation till EBITDA på 2× plus/minus 0,5×.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.