Sverige - utveckling per region och land 2015

Förbättrad tillväxt av tjänsteintäkter i konsumentsegmentet i region Sverige

Andel av koncernen totalt, kvarvarande verksamhet (%)

 

MSEK, förutom marginaler,

operativa data och förändringar (Δ)

2015

2014

Δ

(%)

Nettoomsättning

37 336

36 456

2,4

Förändring (%) lokal organisk

2,0

   

varav tjänsteintäkter (externa)

32 194

31 927

0,8

förändring (%) lokal organisk

0,3

   

EBITDA före engångsposter

14 267

14 311

-0,3

Marginal (%)

38,2

39,3

 

Resultat från intressebolag och joint ventures

-20

-5

 

Rörelseresultat före engångsposter

9 797

10 130

-3,3

Rörelseresultat

9 284

9 746

-4,7

CAPEX exklusive licens- och frekvensavgifter

6 179

4 936

25,2

% av tjänsteintäkter

19,2

15,5

 

EBITDA före engångsposter minus CAPEX

8 088

9 375

-13,7

Abonnemang, periodens utgång (000)

     

Mobil

6 067

6 186

-1,9

Fast telefoni

1 896

2 054

-7,7

Bredband

1 306

1 275

2,4

Tv

730

697

4,7

Anställda, periodens utgång

6 695

6 740

-0,7

Ytterligare (icke reviderad) segmentsinformation finns tillgänglig på www.teliasonera.com; se även ingressen till denna förvaltningsberättelse för information om omräknad finansiell information.

I region Sverige var efterfrågan på höghastighetsinternet från konsumenter fortsatt stark. Fiber- och 4G-utbyggnaden fortsatte i snabb takt i enlighet med vår strategi att erbjuda den bästa nätuppkopplingen. Inom konsumentsegmentet fortsatte mobila tjänsteintäkter att växa i samband med lansering av förmånliga kunderbjudanden. Erbjudanden med en kombination av fria röstsamtal och större datapotter lanserades och TeliaSonera var först i Sverige att lansera ”Surfpott” där kunderna kan spara oanvänd surfmängd för framtida surf. Vid slutet av året lanserades dessutom fri roaming i Norden och Baltikum för kunder i Sverige. Avseende fasta tjänsteintäkter var det ett rekordstort antal nya fiberuppkopplingar och TeliaSoneras nät överstiger nu 1,3 miljoner hushåll som kan ansluta sig till fiber. Höghastighetsinternet hjälper till att öka antalet abonnemang och genomsnittlig intäkt per användare både inom bredband och tv medan kopparbaserade telefonitjänster fortsatte att minska. Inom företagssegmentet var det fortsatt hård konkurrens med stark prispress och TeliaSonera förbättrade sina erbjudanden för att stötta utvecklingen för små och medelstora företag och SoHo (Small office/Home office) genom införandet av en personlig rådgivare.

Nettoomsättningen exklusive förvärv och avyttringar steg 2,0 procent. Nettoomsättningen i rapporterad valuta inklusive förvärv och avyttringar steg 2,4 procent till 37 336 MSEK (36 456). Den positiva effekten från valutakursförändringar var 0,4 procent. Tjänsteintäkter exklusive förvärv och avyttringar ökade 0,3 procent. Mobila tjänsteintäkter ökade 1,5 procent inklusive en tillväxt på 1,3 procent i fakturerade intäkter, hjälpt av en stark försäljning inom konsumentsidan som mer än uppvägde för nedgången i företagssegmentet. Genomsnittlig mobil intäkt per användare ökade liksom för avtalsabonnemang, dock inte tillräckligt för att uppväga nedgången i förbetalda abonnemang. Fasta tjänsteintäkter visade också en liten positiv tillväxt på 0,1 procent, drivet av engångsavgifter från fiber men också av ökande bredbands- och tv-intäkter. Antalet bredbands- och tv-abonnemang ökade liksom genomsnittlig intäkt per användare för dessa tjänster.

EBITDA före engångsposter sjönk 0,3 procent till 14 267 MSEK (14 311) medan EBITDA före engångsposter, förvärv och avyttringar sjönk 0,5 procent. Takten i nedgången i EBITDA avtog men var fortsatt negativt påverkad av nedgången i kopparbaserade telefonitjänster såväl som höjning av sociala kostnader för ungdomar, högre pensionskostnader och marknadsföringskostnader. På den positiva sidan bidrog ökade mobila tjänsteintäkter samt engångsintäkter från fiber. Dessutom ökade hårdvaruförsäljningen och marginalen på den förbättrades. EBITDA-marginalen föll till 38,2 procent (39,3).

Rörelseresultat före engångsposter sjönk 3,3 procent till 9 797 MSEK (10 130). Engångsposter uppgick till 514 MSEK och var främst hänförliga till omstruktureringskostnader.

CAPEX steg till 6 179 MSEK (4 936). Inga licenser och frekvenser förvärvades under året. Investeringarna utgjordes främst av fiber och 4G för att öka täckningen och kapaciteten i syfte att kunna möta kundernas ökade dataanvändning.

Investeringar gjordes även inom transformation, moderniseringen av TeliaSonera för att kunna fortsätta resan mot att bli nästa generations telekombolag.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.