Arbetsvillkor

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

G4-LA6

Olycksfall, sjukfrånvaro och dödsolyckor

Se även Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet”.

LTIF och sjukfrånvaro,
per geografiskt område

2015

2014

LTIF1

SAR2 (%)

LTIF

SAR (%)

Sverige

0,44

2,50

0,72

2,90

Europa

0,54

2,30

0,36

2,20

Eurasien

0,09

1,40

0,18

1,50

Övriga länder³

0,0

0,90

0,0

2,09

Totalt

0,41

2,20

0,46

2,30

1 Totalt antal olyckor som leder till sjukfrånvaro per miljon teoretiska arbetstimmar.

2 Totalt antal timmar sjukfrånvaro per teoriska arbetstimmar (helårsgenomsnitt).

3 TeliaSonera International Carrier utanför ovan nämnda områden.

Totalt rapporterades cirka 20 olyckor som ledde till sjukfrånvaro. De flesta av dessa olyckor skedde i det normala arbetet, t ex på kontor, i butik eller i trafiken.

Under 2013–2015 har inga dödsolyckor som berör TeliaSonera-anställda rapporterats.

Utelämnad information: vi redovisar ej statistik per kön då det inte förekommer skillnader i arbetsuppgifter mellan kön. Vi arbetar på att utveckla leverantörers rapportering.


Utbildning och kompetensutveckling

G4-LA11

Regelbunden utvärdering av prestation och karriärutveckling

TeliaSonera har en koncernövergripande process för medarbetarutvärdering. Processen omfattar 20 100 anställda på alla nivåer och i alla delar av koncernen, totalt 75 procent av alla anställda. Under 2016 kommer processen att konkretisera TeliaSoneras strategiska mål till konkreta handlingsplaner, i syfte att ge ledare stöd i att sätta personliga mål, utvärdera och ge konstruktiv återkoppling till medarbetare, belöna goda prestationer och planera karriärsutveckling på kort och lång sikt.

I tillägg till ovanstående har flertalet av de medarbetare som inte deltagit i den koncernövergripande processen deltagit i lokala utvecklingsprocesser, antingen icke databaserade eller med stöd av lokala verktyg.

Leverantörsbedömning – arbetsvillkor

G4-LA14

Procentandel av nya leverantörer som genomgick screening rörande
arbetsvillkor

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Ansvarsfulla affärer inom inköp”.

Utelämnad information: vi kan ej redovisa separat för nya leverantörer. Denna data kan komma att bli tillgänglig i takt med att vi utvecklar våra processer för leverantörsbedömning.


Klagomålsförfaranden – arbetsvillkor

G4-LA16

Klagomålsärenden rörande arbetsvillkor

Se Bolagsstyrning, avsnittet ”Ramverk för hantering av verksamhetsrisker (ERM)”.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.