Ekonomisk påverkan

Ekonomisk utveckling

G4-EC1

Skapat och fördelat ekonomiskt värde

För detaljerad finansiell information, se koncernredovisningen i Räkenskaper.

Vi tillhandahåller tillgång till nätverk och telekommunikationstjänster, köper utrustning som rör utbyggnad, utveckling och underhåll av våra fasta och mobila nät, it-system och tjänster, samt köper in mobilenheter och annan konsumentelektronik från våra leverantörer. Vi betalar löner, utdelning och skatter som gynnar våra medarbetare, samhället och nationella ekonomier. Allt detta skapar monetära flöden som påverkar TeliaSoneras intressenter. Se Vårt företag, avsnittet ”Hur vi skapar värde”.

Skatt är en viktig hållbarhetsfråga, med höga förväntningar från intressenter gällande transparens. TeliaSonera är en ansvarsfull skattebetalare som betalar skatt på ett korrekt sätt i alla länder enligt lokal lagstiftning och internationellt överenskomna principer. I många länder är vi en av de största skattebetalarna, och vi stödjer vikten av att hantera skatt på ett transparent, rättvist och etiskt sätt.

Tabellen nedan visar betald bolagsskatt per land.

Betald bolagsskatt, MSEK

2015

2014

2013

Sverige

220

906

942

Finland

0

-2

0

Norge

264

159

187

Danmark

0

0

1

Litauen

37

30

38

Lettland

23

28

22

Estland

91

101

94

Ryssland

82

100

105

Turkiet

438

0

0

Övriga länder1

68

193

67

Kvarvarande verksamhet, totalt

1 223

1 515

1 456

Kazakstan

685

649

651

Azerbajdzjan

410

359

370

Uzbekistan

6

12

9

Tadzjikistan

136

123

93

Georgien

0

24

40

Moldavien

0

0

3

Nepal

661

492

379

Övriga länder2

45

4

50

Avvecklad verksamhet, totalt

1 943

1 663

1 595

Totalt

3 166

3 178

3 051

1 Yoigo i Spanien samt TeliaSonera International Carrier utanför ovan nämnda länder.

2 3 länder.

Utelämnad information: vi kan ej specifikt redovisa värde som skapats och fördelats till samtliga intressentgrupper. Vi avser att utveckla redovisningen av finansiell och social påverkan av vår verksamhet när vi har en tydligare bild av denna.


G4-EC2

Finansiell påverkan, risker och möjligheter relaterade till klimatförändringar

Se Förvaltningsberättelse, avsnittet ”Risker och osäkerheter”. För ytterligare information, se vår Carbon Disclosure Project Climate Change Response på www.cdp.net.

 

Indirekt ekonomisk påverkan

G4-EC8

Väsentlig indirekt ekonomisk påverkan

Se Vårt företag, avsnittet ”Hur vi skapar värde”.

Utelämnad information: vi kan ej specifikt mäta eller redovisa vår indirekta ekonomiska påverkan.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.