GRI-Index

GRI-index och andra avsnitt i denna Års- och hållbarhetsredovisning följer GRI G4:s riktlinjer för ”In Accordance – Core”. Vi använder även GRI:s branschtillägg för telekommunikation. Vår revisionsbyrå Deloitte har genomfört översiktlig granskning av dessa delar, se Revisors rapport över översiktlig granskning av hållbarhetsredovisningen för mer information. Hela detta GRI-index täcks av granskning. Vissa aspekter och indikatorer som redovisas i detta GRI-index anses ej vara väsentliga, men är inkluderade som svar på specifika frågor från intressenter. När väsentlig information saknas för en indikator, så förklaras detta i kursiv text i slutet av indikatorn.

 

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.