Hållbarhetsstyrning

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Hållbarhet i TeliaSonera” samt Vårt företag, avsnittet ”Våra intressenter” för mer information om hur väsentliga frågor har identifierats.

För mer information om hållbarhetsstyrning, se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Hållbarhet i TeliaSonera” samt Styrning i avsnittet för respektive fokusområde. Koden för etik och uppförande och andra policyer finns på www.teliasonera.com/en/about-us/public-policies/.

Ansvariga för väsentliga frågor ansvarar för att utvärdera hållbarhetsstyrningen av dessa frågor, vilket sker främst genom internrapportering. Under 2015 utvärderade vi hela vår hållbarhetsstyrning som del av arbetet med att utforma vårt hållbarhetsarbete.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.