Mänskliga rättigheter

Investeringar

G4-HR1

Väsentliga investeringar som inkluderar avtalspunkter rörande mänskliga rättigheter eller som genomgått utvärdering av hur mänskliga rättigheter hanteras

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Konsekvensbedömning av mänskliga rättigheter – Fokus på region Eurasien”.

 

G4-HR2

Utbildning rörande mänskliga rättigheter

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Yttrandefrihet och integritet”.

 

Icke-diskriminering

G4-HR3

Incidenter rörande diskriminering, och åtgärder tagna av organisationen

Inga grundade diskrimineringsfall under året.

 

Föreningsfrihet och kollektivavtal; Barnarbete; Tvångsarbete

G4-HR4-6

Verksamhet och leverantörer som bedöms ha avsevärda risker rörande föreningsfrihet, barnarbete och tvångsarbete

Se Bolagsstyrning, avsnittet ”Risker och osäkerheter” samt Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Ansvarsfulla affärer inom inköp”. Vi anser generellt att dessa risker är små i vår egen verksamhet, men större hos många leverantörer.

 

Leverantörsbedömning – mänskliga rättigheter

G4-HR10

Procentandel av nya leverantörer som genomgick screening rörande mänskliga rättigheter

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Ansvarsfulla affärer inom inköp”.

Utelämnad information: vi kan ej redovisa separat för nya leverantörer. Denna data kan komma att bli tillgänglig i takt med att vi utvecklar våra processer för leverantörsbedömning.


Klagomålsförfaranden – mänskliga rättigheter

G4-HR12

Klagomålsärenden rörande mänskliga rättigheter

Se Bolagsstyrning, avsnittet ”Ramverk för hantering av verksamhetsrisker (ERM)”.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.