Miljöpåverkan

Energi

Se kommentar till ”Utsläpp” avseende rapporteringens omfattning. All scope 1-energi förutom solenergi anses icke-förnyelsebar. Delar av scope 2-energin är förnyelsebar, se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Miljöansvar” för mer information.


G4-EN3

Energiförbrukning inom organisationen

Direkt energiförbrukning per
geografiskt område, GWh

2015

2014

2013

Sverige

4

4

3

Europa

28

31

32

Eurasien

161

178

211

Direkt energiförbrukning, totalt

193

213

246

Siffrorna inkluderar solenergi från basstationer i Ncell i Nepal, Tcell i Tadzjikistan och Ucell i Uzbekistan samt Telia Danmarks huvudkontor, totalt 4 GWh. Direkt energiförbrukning består huvudsakligen av diesel och bensin som används i reservgeneratorer. Den höga siffran för Eurasien speglar behovet av att använda reservgeneratorer i områden eller under perioder där tillgång till ett fungerande elnät är begränsad eller obefintlig.

Indirekt energiförbrukning per
geografiskt område, GWh

2015

2014

2013

Sverige

398

444

440

Europa

684

662

685

Eurasien

422

398

393

Övriga länder¹

41

29

70

Indirekt energiförbrukning, totalt

1 545

1 533

1 588

¹ TeliaSonera International Carrier utanför ovan nämnda områden.

Huvuddelen av den indirekta energin (elektricitet, fjärrvärme och fjärrkyla) används för att driva basstationer och datacenter, men sifforna inkluderar även energiförbrukning från kontor, butiker och andra lokaler som förråd.

Utelämnad information: Vi samlar ej in data för faktisk total kylning och uppvärmning, t ex energi som används för kylning av utrustning i basstationer.


G4-EN5

Energiintensitet

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Miljöansvar”.

 

G4-EN6

Energibesparingsinitiativ

Energibesparingsinitiativ, främst relaterade till ersättande av äldre teknisk utrustning samt nedstängning av tekniksiter, ledde till rapporterade besparingar om 34 GWh.

 

Utsläpp

Utsläppsfaktorer från WRI, IEA och Defra har använts för att räkna ut växthusgasutsläpp. Historiska siffror har räknats om med de senaste utsläppsfaktorerna. Leasade tillgångar räknas generellt sett in i scope 1 och scope 2. Alla större verksamheter där TeliaSonera har finansiell kontroll är inkluderade, om ej annat anges. Samägda bolag ingår utifrån ägarandel. Utsläpp är uträknade och angivna som CO2 då vi bedömer att skillnaden mellan CO2 och CO2e är försumbar.


G4-EN15–16

Direkta och indirekta växthusgasutsläpp (scope 1 och scope 2)

Växthusgasutsläpp per geografiskt område, kton CO2

2015

2014

2013

Direkta utsläpp (scope 1)

     

Sverige

0,7

1,1

1,0

Europa

6,9

7,5

7,8

Eurasien

39,8

44,4

53,2

Direkta utsläpp, totalt

47,4

53,0

62,0

       

Indirekta utsläpp (scope 2)

     

Sverige

5,2

5,3

5,3

Europa

153,8

163,2

166,6

Eurasien

162,6

157,2

147,4

Övriga länder¹

17,0

11,8

30,8

Utsläppsminskning från förnyelsebar energi

-56,5

-47,9

-30,7

Indirekta utsläpp, totalt

282,1

289,6

319,4

Direkta och indirekta utsläpp, totalt

329,5

342,6

381,4

¹ TeliaSonera International Carrier utanför ovan nämnda områden.

 

G4-EN17

Övriga indirekta växthusgasutsläpp (scope 3)

Växthusgasutsläpp per geografiskt område, kton CO2

2015

2014

2013

Sverige

3,8

4,3

3,9

Europa

2,4

2,0

2,3

Eurasien

2,8

2,6

2,7

Övriga indirekta utsläpp från tjänsteresor, totalt

9,0

8,9

8,9

En väsentlig del av de totala utsläppen som genereras i vår värdekedja återfinns hos leverantörer. Att korrekt beräkna dessa utsläpp är utmanande då data från leverantörer ofta saknas eller är av bristfällig kvalitet. Vi rapporterar därför bara utsläpp från tjänsteresor från samtliga marknader.

 

G4-EN18

Växthusgasintensitet

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Miljöansvar”.

 

G4-EN19

Utsläppsminskningar av växthusgaser

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Miljöansvar”.

 

Avfall

G4-EN23

Avfall

Nedmonterade telefonstolpar, kton

2015

2014

2013

Sverige

6,4

7,6

6,9

Finland

3,5

5,6

3,9

Totalt

9,9

13,2

10,8

Avfallsrapportering täcker endast Sverige och Finland, där vi får tillförlitlig data från företagen som hanterar avfall. För att kunna göra en relevant jämförelse mellan omfattningar och år, begränsar vi rapporteringen till att enbart omfatta nedmonterade telefonstolpar. Dessa stolpar monteras ner främst på grund av teknikskiftet från fasta till mobila nät, och utgör en avsevärd del av rapporterat avfall.

Dessutom rapporterades cirka 800 ton elektroniskt avfall, men noggrannheten på denna siffra är osäker då mycket av detta avfall, främst från utrensning eller nedstängning av teknikstationer, hanteras av entreprenörer. För mer information, se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Miljöansvar”.

Utelämnad information: vi ser ständigt över hur vi kan förbättra avfallsrapporteringen, särskilt avseende elektroniskt avfall.


Leverantörsbedömning – miljö

G4-EN32

Procentandel av nya leverantörer som genomgick screening rörande miljökrav

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Ansvarsfulla affärer inom inköp”.

Utelämnad information: vi kan ej redovisa separat för nya leverantörer. Denna data kan komma att bli tillgänglig i takt med att vi utvecklar våra processer för leverantörsutvärdering.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.