Organisationsprofil

 

G4-3

Organisationens namn

TeliaSonera AB (publ).

 

G4-4

Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster

Se Vårt företag, avsnitten ”Här är vi verksamma” och ”Vår marknadsposition”.

 

G4-5

Organisationens huvudkontor

Stockholm, Sverige.

 

G4-6

Antal och för denna redovisning relevanta länder där organisationen har verksamhet

Se Vårt företag, avsnittet ”Här är vi verksamma”.

 

G4-7

Ägarstruktur och företagsform

 

Se Förvaltningsberättelse, avsnittet ”TeliaSonera-aktien”.

 

G4-8

Marknadsnärvaro

 

Se Vårt företag, avsnittet ”Här är vi verksamma”.

 

G4-9

Organisationens storlek

 

Se Vårt företag, avsnittet ”TeliaSonera i korthet”.

 

G4-10

Antal och övrig information om anställda

Se not K31 i koncernredovisningen.

Utelämnad information: Vi har ej data avseende procentandel av anställda med heltids- respektive deltidsavtal, eller avseende tillsvidare- respektive tillfälliga avtal.


G4-11

Procentandel anställda med kollektivavtal

Procentandel anställda med
kollektivavtal, per geografiskt område

2015 (%)

2014 (%)

Sverige

100

100

Europa

79

79

Eurasien

45

45

Övriga länder¹

6

8

Redovisade enheters andel av
totala personalstyrkan (%)

78

79

¹ TeliaSonera International Carrier i Frankrike och Italien.

I följande länder är procentandelen noll: Kazakstan, Azerbajdzjan, Georgien, Tjeckien, Tyskland, Hongkong, Ungern, Nederländerna, Polen, Singapore, Storbritannien, USA, Turkiet, Italien och Ryssland.

TeliaSoneras anställda har rätt att välja om de vill representeras av facket i kollektivavtalssyfte eller inte. Ingen anställd skall utsättas för diskriminering på grund av att denne utövar denna rättighet. Alla anställda skall vara medvetna om sina grundläggande arbetsvillkor. TeliaSonera samarbetar respektfullt med legitima arbetstagarrepresentanter och nationella fackföreningar.

 

G4-12

Beskrivning av leverantörskedjan

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Ansvarsfulla affärer inom inköp”.

 

G4-13

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden avseende storlek, struktur, ägarskap eller leverantörskedja

Se Vårt företag, avsnittet ”Året i korthet”.

 

G4-14

Hantering av försiktighetsprincipen

För TeliaSonera rör försiktighetsprincipen främst elektromagnetiska fält (EMF). Se Bolagsstyrning, avsnittet ”Risker och osäkerheter”. Vårt allmänna förhållningssätt rörande försiktighetsprincipen beskrivs i koden för etik och uppförande, leverantörskoden, andra policyer och ramverket för riskhantering.

 

G4-15

Externa principer och andra initiativ rörande hållbarhet som organisationen stödjer

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Hållbarhet i TeliaSonera”.

 

G4-16

Medlemskap i organisationer

Se www.teliasonera.com/en/sustainability/impacts/partnerships-and-initiatives/.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.