Produktansvar

Märkning av produkter och tjänster

G4-PR5

Rutiner rörande kundnöjdhet

Vi använder NPS (Net Promoter Score) för att mäta utvecklingen mot målet att vara ledande inom kundlojalitet på våra marknader. NPS lades till som strategisk KPI från och med 2015. NPS kompletteras av regelbunden varumärkesmätning rörande varumärkespreferens, vilket ger värdefull information om trender i kundnöjdhet. Resultaten följs upp på lokal- och koncernnivå.

Utelämnad information: På grund av skillnader i hur vi mäter NPS kan vi ej presentera resultat för 2015.


Marknadsföring

G4-PR7

Icke-efterlevnad av lagar och regler rörande marknadsföring

Telia i Sverige dömdes vid två tillfällen för brott mot regler rörande direktmarknadsföring. I bägge fall infördes korrigerande åtgärder.

 

Kundintegritet

G4-PR8

Klagomål rörande kundintegritet och förlust av kunddata

Cirka 20 styrkta fall rapporterades. De flesta av dessa rörde systemfel som gjorde kunddata tillgänglig för andra kunder eller på nätet, eller att kunddata skickades till fel kund. I samtliga fall åtgärdades felen.

Utelämnad information: ytterligare fall kan ha förekommit, men som ej rapporterats. Vi arbetar för att utveckla vår rapportering.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.