Redovisningsprofil

 

G4-28

Redovisningsperiod

Kalenderåret 2015.

 

G4-29

Datum för senaste redovisning

Mars 2015.

 

G4-30

Redovisningscykel

Årlig. Vi publicerar även hållbarhetsrelaterad information på vårt Newsroom, samt halvårsvis hållbarhetsuppdatering (Sustainability update) och redovisning av myndighetsförfrågningar (Law enforcement disclosure report). Se www.teliasonera.com/sustainability/reports.

 

G4-31

Kontaktinformation rörande hållbarhetsredovisningen

Vi uppskattar kommentarer och feedback på vår redovisning. Kontakta oss på sustainability-group (at) teliasonera.com eller besök www.teliasonera.com/sv/14121/kontakta-oss/hallbarhet/ för ytterligare kontaktinformation.

 

G4-32

GRI-index

GRI-index.

 

G4-33

Policy rörande externt bestyrkande

Delar av Års- och hållbarhetsredovisningen har genomgått översiktlig granskning av Deloitte, som även genomför den finansiella revisionen. TeliaSonera avser att fortsätta med detta.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.