Samhälle

Lokala samhällen

G4-SO1

Samhällsengagemang

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Sponsring och donationer”.

Utelämnad information: vi genomför inte konsekvensbedömningar rörande påverkan på lokalsamhällen eller miljön. Vi avser att utveckla en mer omfattande ansats kring att bedöma positiv och negativ påverkan av vår verksamhet.

Anti-korruption

G4-SO3

Delar av verksamheten som utvärderats utifrån korruptionsrisk, och identifierade risker

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Anti-korruption” samt Bolagsstyrning, avsnittet ”Risker och osäkerheter”.

 

G4-SO4

Kommunikation och utbildning rörande anti-korruptionspolicy och -rutiner

Se Hållbarhetsarbete, avsnitten ”Anti-korruption”, ”Ansvarsfulla affärer inom inköp” samt ”Ansvarsfullt utträde ur region Eurasien”.

Utelämnad information: Vi kan ej ge mer detaljerad statistik än den som presenteras i de nämnde avsnitten.

G4-SO5

Korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Anti-korruption”, Bolagsstyrning, avsnittet ”Risker och osäkerheter” samt ”G4-SO8”.

Konkurrenshämmande aktiviteter

G4-SO7

Rättsfall rörande konkurrenshämmande aktiviteter

Kcell i Kazakstan, Ucell i Uzbekistan, Yoigo i Spanien samt Telia i Sverige var under året inblandade i ett mindre antal nya och pågående rättsprocesser. I samtliga fall har utdömda böter antingen överklagats, eller så har korrigerande åtgärder införts.

Efterlevnad

G4-SO8

Väsentliga böter och icke-monetära sanktioner för icke-efterlevnad av lagar och regler

TeliaSoneras dotterbolag var inblandade i ett mindre antal skatterelaterade processer. Ingen av dessa ledde till avsevärda böter. TeliaSonera, vissa av dess dotterbolag och tidigare anställda är inblandade i förundersökningar i Sverige, Nederländerna och USA rörande främst investeringar i Uzbekistan. Se Bolagsstyrning, avsnittet ”Risker och osäkerheter” för mer information.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.