Väsentliga aspekter och avgränsningar

 

G4-17

Delar av organisationen som ingår i redovisningen

Se Vårt företag, avsnittet ”Här är vi verksamma” samt not K4 i koncernredovisningen.

 

G4-18

Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsningar

Redovisningens innehåll och avgränsningar definieras genom regelbunden eller årsvis dialog med interna och externa intressenter, inklusive diskussioner inom koncernledningen och styrelsen kring TeliaSoneras hållbarhetsstrategi, samt i processen att ta fram Års-och hållbarhetsredovisningen. Se även Vårt företag, avsnittet ”Våra intressenter” samt Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Hållbarhet i TeliaSonera”.

 

G4-19

Identifierade väsentliga aspekter

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Hållbarhet i TeliaSonera” samt Vårt företag, avsnittet ”Våra intressenter” för att förstå vilka väsentliga frågor som styr vårt hållbarhetsarbete och vad vi redovisar.

 

G4-20

Avgränsning inom organisationen för väsentliga aspekter

Väsentliga aspekter ses som väsentliga för hela organisationen.

 

G4-21

Avgränsning utanför organisationen för väsentliga aspekter

Väsentliga aspekter ses som väsentliga för samtliga externa intressentgrupper.

 

G4-22

Effekt av, och anledning till, förändrad information från tidigare redovisningar

Inga väsentliga förändringar under redovisningsperioden. Växthusgasutsläpp har räknats om utifrån de senaste utsläppsfaktorerna. Se ”Utsläpp”.

 

G4-23

Väsentliga förändringar från tidigare redovisningar avseende redovisningens omfattning och aspekternas avgränsningar

Inga väsentliga förändringar under redovisningsperioden.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.