All In för en inkluderande värld

Faktumet att uppkoppling och teknik kan ha betydande påverkan på social utveckling utgör en stor möjlighet för TeliaSonera. För att bättre utnyttja vår kärnkompetens till att skapa delat värde – förena samhälls- och affärsnytta – har vi skapat All In-strategin.

Kraften i digitalisering

Utvecklingen och användningen av informations- och kommunikationsteknik (ICT) har många positiva effekter på samhället. Enligt studier1 finns en positiv korrelation mellan ett lands ICT- och sociala utveckling. Det finns bevis2 på att ökad tillgång till, och användning av, mobila och fasta nät har en direkt och positiv påverkan på BNP-tillväxt.

Digitalisering är en global megatrend som skapar många positiva effekter för såväl samhälle som miljö, men utvecklingen är ojämn vilket skapar digitala klyftor. Detta ger i sin tur upphov till sociala klyftor. Genom ökad uppkoppling får fler människor möjlighet att utforska, uppfinna och dela kunskap som främjar global utveckling.

Digitalisering främjar social utveckling

1 ICT Development Index and Social Progress Index correlation, Ze’ev Likwornik, 2013

2 Value of connectivity report, Deloitte, 2014

All In en del av affärsstrategin

Baserat på vår förmåga att påverka samhället positivt, och de potentiella affärsmöjligheter detta medför, har vi utvecklat All In-strategin. Den omfattar fyra områden:

  • Koppla upp det ouppkopplade
  • Utbildning för alla
  • Ett hälsosamt och säkert samhälle
  • Digitalt entreprenörskap och innovation

All In integrerar socialt värdeskapande i vår affärsstrategi. Genom att driva innovation kring sociala och miljömässiga utmaningar, skapar vi värde för våra kunder, aktieägare och samhället. Detta innebär att vi utvecklar och erbjuder produkter, tjänster, initiativ och partnerskap för att sänka trösklarna för personer och saker som ännu inte är uppkopplade att inkluderas i det digitala samhället, och hjälpa de som redan är uppkopplade att få ut ännu större värde av de digitala möjligheterna. All In stärker vår affär genom nya affärsmöjligheter, nöjdare intressenter, ökat medarbetarengagemang, bättre möjligheter att attrahera och behålla rätt kompetens, samt ett starkare varumärke.

All In är en del av den årliga affärs- och strategiplaneringen och dotterbolagen inkluderar All In i sina affärsstrategier. Aktiviteter utvärderas och delas internt och med andra intressenter för att hitta synergieffekter och stödja samarbete.

Stöd till FN:s globala utvecklingsmål

Vår kärnverksamhet i allmänhet, och All In i synnerhet, bidrar direkt och indirekt till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Två av All Ins strategiska mål – Ett hälsosamt och säkert samhälle och Utbildning för alla – bidrar direkt till utvecklingsmål 3: God hälsa och välbefinnande och utvecklingsmål 4: God utbildning för alla.

CASE:

Värdeskapande
genom uppkoppling
av människor och saker

Digital Life-projektet ger kazaker digital läskunnighet

I Kazakstan är mobilpenetrationen över 170 procent, men smartphonepenetrationen är endast 40 procent. Med ambitionen att öka användningen av smartphones organiserade Kcell en serie seminarier med namnet Digital Life i syfte att förbättra kazakernas kunskap om mobilanvändning och inspirera allmänheten att få ut mesta möjliga ur sina smartphones.

Seminarier erbjuds på kazakiska och ryska för personer med olika nivåer av kunskap om mobilanvändning. Teman såsom ”Mobilapplikationer för företag”, ”Mobilsäkerhet”, ”Mobila myndigheter” och ”Mobil hälsa” finns att välja bland. Inom ”Mobila myndigheter” lär sig deltagarna till exempel att använda mer än 50 elektroniska myndighetstjänster som finns tillgängliga i landet.

Mer än 1 800 personer deltog i 160 kostnadsfria seminarier i 16 städer under 2015, och målet är att 3 400 personer ska ha deltagit i seminarierna vid slutet av 2016.

CASE:

Utbildning för alla

SmartLabs stödjer ICT-utbildning
och ekonomisk utveckling i Estland

Brist på arbetskraft inom ICT-branschen är ett av de största hindren för tillväxt i den estniska ekonomin och för den lokala telekombranschen. Kompetent arbetskraft är en bristvara och antalet studenter inom ICT ökar långsamt. Forskning visar att många studenter ser vetenskapsrelaterade ämnen som svåra och tråkiga. Därför började Telia i Estland uppmuntra barn att utforska ICT i ”SmartLabs” och teknikklubbar efter skoltid. Syftet med SmartLabs är att förbättra ICT- och it-kunskapen bland ungdomar och främja ett ökat intresse för teknik.

”Över tid räknar vi med att fler studenter kommer att välja att studera ICT, och på lång sikt kommer det att gagna både samhället och företaget,” säger Dan Strömberg, VD på Telia i Estland.

CASE:

Uppkopplad teknik
stödjer ett hälso-
samt och säkert
samhälle

Tillförlitliga och kostnadseffektiva e-hälsolösningar för Sveriges åldrande befolkning

Sveriges befolkning lever längre, och vill ha kontroll över sina liv. Bättre digitala hälsolösningar låter fler människor bo kvar säkert hemma, även när deras hälsa försämras. Som del av lösningen till de ökande kostnaderna för sjuk- och äldrevård har Telia lanserat en e-hälsoplattform. Inom plattformen utvecklas digitala vårdtjänster som ökar säkerheten och bekvämligheten för användare, patienter och anhöriga, samtidigt som det minskar kostnaderna för offentlig sektor. Enkelt uttryckt möjliggörs bättre vård och ett bättre liv genom att koppla samman vårdtagare och vårdgivare. ”Vår vision är att förbättra tillgången till vårdtjänster, och i förlängningen livskvalitet, genom rätt teknik. Detta möjliggör mer service på rätt nivå, vilket gynnar både individer och kommuner,” säger Niklas Sundler, ansvarig för Telia Healthcare.

CASE:

Digitalt entreprenörskap och
innovation

GeoLab skapar framtiden för innovation och digital infrastruktur

Geocell i Georgien har utvecklat GeoLab, där unga studenter och entreprenörer kan utveckla sina färdigheter och kommersialisera sina idéer genom digitalt entreprenörskap och innovation. Innan studenterna börjar på GeoLab genomgår de en tremånaderskurs på Georgian-American University, där de får nödvändiga tekniska kunskaper för att arbeta på projekt i GeoLab. De får sedan möjligheten att utveckla affärsorienterade tjänster, produkter och prototyper, samt implementera dessa i praktiken. Studenterna har mentorer från näringslivet för att säkerställa att deras projekt är affärsrelaterade och kan kommersialiseras.

”Vi lever i en digital era, och appar är del av framtiden. Det finns redan ett antal framgångsrika app-startups i Georgien. Vi tror att GeoLab kommer att stödja nya talanger och skapa fler startups på detta område, vilket i längden skapar arbetstillfällen och fler företag,” sade Pawel Smalinski, VD på Geocell, vid GeoLabs invigning.

» Världens politiska ledare har skrivit under på att uppnå tre extraordinära saker de kommande 15 åren: Utrota extrem fattigdom. Bekämpa ojämställdhet och orättvisor. Lösa klimatutmaningarna. Utan tvekan kan dessa utmaningar inte lösas av några få aktörer. Jag är övertygad om att del av lösningen på många av de stora utmaningarna vi står inför idag finns i digital teknik och telekommunikation.«

 

Johan Dennelind, koncernchef
globalgoals.teliasonera.com

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.