Ansvarsfulla affärer inom inköp

TeliaSoneras årliga inköpsvolym uppgår till över 60 miljarder SEK, bestående av inköp från cirka 38 000 leverantörer och ett oräkneligt antal underleverantörer världen över. Merparten av inköpen avser utrustning och tjänster för uppbyggnad och underhåll av våra nätverk. Vi köper även in mobiltelefoner, annan konsumentelektronik och mycket annat som behövs för att leverera våra tjänster.

 

Strategiska mål

2018 Mål

2015 Utfall

  • Samtliga leverantörer och underleverantörer uppfyller våra hållbarhetskrav.
  • Samtliga leverantörer har skrivit under vår leverantörskod.

  • 75 procent av utvärderade leverantörer uppfyller kraven i leverantörskoden.
  • 25 procent färre leverantörer (utgångspunkt 2015).
  • 58 procent av utvärderade leverantörer uppfyller kraven i leverantörskoden.

Sammanhang

Vi förväntar oss att våra leverantörer, underleverantörer och distributörer arbetar utifrån hållbara affärsmetoder och är öppna med sina utmaningar. Att välja leverantörer med bra hållbarhetsarbete är ett sätt för oss att ha en positiv inverkan på vår leverantörskedja.

Betydande utmaningar i leverantörskedjan

Vi har betydande utmaningar i inköpsverksamheten på grund av ett mycket stort antal leverantörer och att den generella nivån av efterlevnad mot leverantörskoden på vissa marknader är avsevärt lägre än våra krav. Vi hanterar dessa utmaningar genom att utveckla och införa policyer och arbetsmetoder, samt genom leverantörsutvärdering och -utveckling. Att säkerställa god leverantörshantering kopplat till hållbarhet, såsom att minska riskerna gällande arbetsvillkor, arbetsmiljö och hälsa, och att införa gemensamma arbetssätt i hela TeliaSonera, kommer att ta flera år. Trots våra ansträngningar kvarstår risken att leverantörer och underleverantörer bryter mot TeliaSoneras krav inom hållbarhet, säkerhet och kvalitet, och därmed utsätter sina medarbetare och TeliaSoneras verksamhet och rykte för betydande risk.

TeliaSoneras leverantörskedja

Styrning

Vårt arbete med ansvarsfulla affärer inom inköp styrs av koncernens inköpspolicy, inköpsinstruktion och inköpshandboken.

I kontakten med leverantörer används leverantörsuppförandekoden och säkerhetsföreskrifterna som styrdokument. Den uppdaterade leverantörskoden, som antogs i februari 2015, är det styrande dokument som beskriver hållbarhetskraven på leverantörer, och som ska inkluderas i alla nya avtal. Säkerhetsföreskrifterna beskriver säkerhetskraven, såsom it- och informationssäkerhet i samband med dataintegritet, som är tillämpliga när en leverantör tillhandahåller tjänster till TeliaSonera.

Lokala inköpsteam i dotterbolagen i regionerna Europa och Eurasien är ansvariga för att genomföra utvärderingar och för att stödja koncernens inköpsfunktion vid revisioner.

Supply Chain Excellence-gruppen (SCE) inom koncernens inköpsfunktion stödjer lokala inköpsavdelningar i hållbarhetsrelaterade frågor. Gruppen ansvarar för att definiera hållbarhetskraven på leverantörer samt för att säkerställa att lämpliga riskbedömningar görs innan leverantörer och avtal godkänns. Undantag från hållbarhetskraven godkänns på koncernnivå. SCE ansvarar också för att utvärdera och utveckla leverantörers hållbarhetsarbete, exempelvis genom revisioner på plats.

Aktiviteter under året

Färre entreprenörer i Sverige

Ett steg i arbetet med att minska antalet leverantörer togs i Sverige, där vi genomförde en större konsolidering av underhållsverksamheten. Arbetet kommer nu att genomföras av två huvudleverantörer, som kommer att verka i varsin del av Sverige och ta hand om allt arbete i det området.

Externt intressentengagemang

Utöver den dagliga kontakten med leverantörer deltog SCE i ett antal samarbetsdiskussioner med medlemmar ur Joint Audit Cooperation (JAC), samt med andra nordiska multinationella företag för att diskutera ansvarsfulla affärer inom inköp. Vi presenterade också vårt arbete vid ett antal externa konferenser. Läs mer om JAC på www.teliasonera.com/sustainability/supply-chain/joint-audit-cooperation/.

Leverantörsutvärdering

Under året infördes en ny process för leverantörsutvärdering, som gäller för alla leverantörer som anlitas av bolagen i region Eurasien. I processen används ett riskutvärderingsverktyg för att identifera högriskleverantörer, och potentiella leverantörer får genomföra en självutvärdering. För leverantörer som identifieras med hög risk (t ex inom bygg- och underhållsarbete) försöker vi identifiera politiskt utsatta personer, en historik av förskingring, egentliga ägare och efterlevnad mot leverantörsuppförandekoden.

80 av 1 002 potentiella leverantörer som analyserades rekommenderades ej på grund av den stora risken för TeliaSonera, huvudsakligen på grund av avvikelser mot leverantörskoden, vägran att lämna upplysningar om ägarförhållanden eller på grund av ägande av en högt uppsatt lokal tjänsteman. 50 leverantörer fick, eller väntar på, villkorat tillstånd att leverera till TeliaSonera. Tillstånden godkändes på koncernnivå. I dessa fall identifierade vi efterlevnadsbrister som normalt sett ej accepteras, men leverantörerna godkändes för användning i och med deras monopolstatus eller att de levererar affärskritiska tjänster och produkter. Sådana undantagsfall dokumenteras, och åtgärder för att begränsa avvikelserna definieras.

Leverantörsutvärderingar

2015

2014

Giltiga1 leverantörsgranskningar
(ackumulerat)

1 035 utvärderingar

573 självutvärderingar

289 revisioner

33 utvärderingar

311 självutvärderingar

289 revisioner

Leverantörer som uppfyller TeliaSoneras krav

58%2

50%3

Avvikelser

2 067 öppna

829 stängda
(sedan 2013)

Ej tillgängligt

1 Självutvärdering och revision giltig i tre år.

2 Baserat på antal revisioner och självutvärderingar.

3 Baserat på antal självutvärderingar.

TeliaSoneras process för leverantörsutvärdering

Leverantörers självutvärdering

I inledningen av stora upphandlingsprojekt måste leverantörer genomföra en självutvärdering i EcoVadis, som betygsätter leverantörens hållbarhetsarbete. Utvärderingen är bred och täcker frågor såsom miljöledning, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och anti-korruptionsprogram. Vissa leverantörer genomför inte självutvärderingen i tid, vilket komplicerar processen att välja leverantör.

Leverantörsbedömning och -utveckling

Vid årets slut hade leverantörer som står för cirka 43 procent av vår inköpsvolym bedömts rörande efterlevnad av våra krav. Utöver sådana ”skrivbordsanalyser” genomför vi revisioner på plats, utbildning och andra aktiviteter för att förbättra leverantörernas hållbarhetsarbete.

Under året genomförde vi 201 revisioner på plats. Fokusområden för revisionerna under 2015 var underhålls- samt it-tjänsteleverantörer. Avvikelser mot våra krav hanterades i dialog med de berörda leverantörerna. De huvudsakliga förbättringsområdena var hälsa och säkerhet, där mer än en tredjedel av avvikelserna återfanns, samt integritet.

Utmaningen kvarstår att hantera antalet avvikelser och snabbare följa upp åtgärder som vidtagits av leverantören.

Leverantörsrevisioner

2015

2014

Mål 2015

Revisioner gjorda av TeliaSonera

140

11

100

Revisioner gjorda av JAC

61

37

50

Summa

201

48

150

Exempel på noterade avvikelser vid revisioner

Olycksfall och dödsolyckor hos leverantörer

Under perioden rapporterades en dödsolycka av en underhållsleverantör i Azerbajdzjan. Vi inledde en dialog med, och genomförde revision på plats av, leverantören för att förstå varför olyckan skett, och för att komma överens om åtgärder för att förhindra fler olyckor.

Planerade aktiviteter under 2016

Under 2016 fortsätter implementeringen av inköpsprocesser så som de definierats i inköpshandboken i regionerna Eurasien och Europa. Vi kommer även att revidera och införa processen för leverantörsutvärdering i regionerna Sverige och Europa.

För att stödja leverantörer i att öka kunskapen och förbättra resultat inom hållbarhet, kvalitet och säkerhet, avser vi att utveckla och driva särskilda program inom en eller ett fåtal marknader eller leverantörskategorier inriktade särskilt på återkommande avvikelser från våra revisioner.

Andra fokusområden kommer att vara att stänga identifierade avvikelser och att förbättra leverantörers redovisning av arbetsrelaterade olyckor.

CASE:

Revision som stödjer leverantörsutveckling

I februari genomförde TeliaSonera en revision på plats av Venava Grup, en leverantör som utför nätverksinstallationer och underhåll i Moldavien. Leverantören valdes ut på grund av svaga resultat i EcoVadis. Gruppen som genomförde revisionen noterade 13 avvikelser gällande efterlevnad, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet. Det framstod tydligt att Venava Grup saknade erfarenhet inom dessa områden.

Venava Grup och TeliaSonera enades därför om en korrigerande åtgärdsplan. TeliaSonera övervakade arbetet och kan bekräfta att Venava Grup har vidtagit snabba åtgärder till förbättring. Bland annat har företaget börjat vidarebefordra TeliaSoneras krav till underleverantörer av material.

”Tack vare TeliaSoneras granskning förstod vi hur vi kan förbättra vårt arbetssätt. Utan TeliaSoneras granskning och stöd hade det varit omöjligt att förbättra arbetet,” säger Venava Grup.

 

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.