Ansvarsfullt utträde ur region Eurasien

Vi har under senare år gjort betydande satsningar på att införa ett systematiskt ramverk för ansvarsfullt företagande i verksamheten. Arbetet har omfattat hela koncernen, men störst har effekten varit i våra dotterbolag i region Eurasien.

Efter beskedet i september att vi över tid kommer att lämna region Eurasien måste vi upprätthålla vårt arbete och höga krav så länge vi har operativt ansvar över de berörda bolagen. På så vis förbereder vi dem för avyttring och kan säkerställa ett ansvarsfullt utträde. När vi lämnar över kontrollen till nya ägare kommer vi att ha begränsade möjligheter att påverka deras sätt att driva verksamheten, men vi kan dela med oss av vår erfarenhet och förtydliga för potentiella köpare vikten av ansvarsfulla affärer.

Utökat arbete med ansvarsfulla affärer

Under de senaste åren har vi utvecklat kompetensen, kapaciteten och självförtroende avsevärt inom våra bolag och medarbetare i regionen genom att införa:

 • Lärarledd utbildning i anti-korruption för samtliga medarbetare, inklusive dilemmabaserad utbildning för högriskfunktioner
 • Etik- och efterlevnadsansvariga i samtliga länder
 • En process för att bedöma och eskalera icke-konventionella förfrågningar från myndigheter som potentiellt har allvarlig påverkan på yttrandefrihet och integritet
 • Kundintegritetsansvariga med ansvar för riskutvärderingar och handlingsplaner
 • Tredjepartshanterad visselblåsarkanal på lokala språk
 • Lokalt anpassade koncernmallar och verktyg, såsom:
  • Riskbedömningsverktyg inom anti-korruption
  • Verktyg för tredjepartsutvärdering och -hantering
  • Mall för riskbedömning av sponsring och donationer
  • Kontrollramverk och självutvärderingsverktyg rörande risker i finansiella processer
 • Dialog med lokala myndigheter för att förklara vikten av uppföljning och transparens rörande hur donerade medel till offentliga fonder används

Koncernenheten för etik och efterlevnad är aktivt involverad i avyttringsprocessen, för att säkerställa att vi identifierar och hanterar risken för korruption och oetiska transaktioner. Detta görs till exempel genom:

 • Bedömning av potentiella köpare, aktieägare och chefer samt eventuella ombud eller andra lokala parter, inklusive kontroll av faktisk ägare
 • Initial genomgång, före avtalsskrivning, av den potentiella köparens policyer, processer och efterlevnadsprogram
 • Att aktivt dela information om vårt efterlevnadsramverk, policyer och arbetssätt
 • Deltagande i företagspresentationer för att informera om vårt engagemang inom, och hur vi arbetar med, ansvarsfullt företagande.

För att säkerställa att vi har en grundlig förståelse av riskerna kopplade till ett utträde genomför vi konsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter på alla marknader i Eurasien. Dessa kommer att ge värdefulla rekommendationer för riskhantering under och efter avyttringsprocessen. Läs mer i ”Konsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter – Fokus på region Eurasien”.

Anställdas säkerhet

Vi vet att många medarbetare i regionen har gjort stora insatser för att främja ett ansvarsfullt företagande inom yttrandefrihet och integritet, mänskliga rättigheter och anti-korruption – frågor som i många avseenden är kontroversiella i deras hemländer. Att rapportera kan, under eller efter avyttringsprocessen, utsätta dessa anställda för personligt eller professionellt orättvis behandling eller till och med fara. Våra medarbetares rättvisa behandling och säkerhet är av yttersta vikt. Därför vidtar vi nödvändiga åtgärder för att säkerställa att vi identifierar och stödjer dessa personer.

Dela erfarenheter

Vi kommer att fortsätta dela med oss av våra lärdomar från regionen i branschen, till exempel genom Telecommunications Industry Dialogue och Telecommunications Integrity Initiative. Vi kommer att arbeta aktivt för att inkludera de nya ägarna i dessa dialoger och initiativ.

 

»För att säkerställa att vi har en grundlig förståelse av riskerna kopplade till ett utträde genomför vi konsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter på alla marknader.«

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.