Anti-korruption

På grund av mutor och korruption är vissa av våra marknader bland de mest utmanande i världen att göra affärer på. Dessutom är telekombranschen utsatt för hög korruptionsrisk.
Strategiska mål

2018 Mål

2015 Utfall

  • Ett ledande anti-korruptions-program.
  • Nolltolerans mot oetiska affärsmetoder.

  • Samtliga anställda är medvetna om våra anti-korruptionskrav.
  • Samtliga anställda känner till rapporteringskanalerna för potentiella eller faktiska överträdelser.
  • Certifierade etik- och efterlevnadsansvariga i samtliga bolag i region Eurasien (ska nås slutet av 2016).
  • Mer än 3 200 medarbetare genomgick ledarledd utbildning, och nästan 5 500 genomgick e-utbildning inom anti-korruption.
  • Enligt index för ansvarsfullt företagande är medarbetare medvetna om hur, och känner sig trygga att, rapportera oegentligheter.
  • 3 etik- och efterlevnadsansvariga i region Eurasien genomgick efterlevnadscertifiering
 

Sammanhang

Vi har på senare år insett vidden av oetiska och potentiellt olagliga affärsmetoder i region Eurasien. Vårt sätt att etablera oss på dessa marknader, exempelvis genom att välja partners med oklara faktiska ägarförhållanden, ligger inte i linje med våra nuvarande riktlinjer för ansvarsfullt företagande. För att hantera konsekvenserna har vi arbetat hårt med att analysera risker, undersöka potentiell förskingring och korruption, utbilda anställda och bygga en kultur där ingen ska vara rädd för att rapportera när man bevittnar potentiellt eller faktiskt korrupt beteende.

Trots beslutet att dra oss ur region Eurasien över tid kommer vi att fortsätta att bekämpa korruption med oförändrat fokus, i regionen och på övriga marknader. Läs mer i ”Ansvarigt utträde ur region Eurasien”.

 

» Då det är en reglerad bransch som kräver statliga tillstånd och stora kapitalinvesteringar, är telekombranschen särskilt utsatt för en rad korrupta metoder. Korruptionsrisken är betydande på områden som licensprocessen, marknadsreglering och prissättning, leverantörskedjan, hanteringen av tredje part, samt kundservice. Korrupta affärsmetoder i branschen är vanliga: mutor, missbruk av gåvor och underhållning, politisk korruption, svågerpolitik och intressekonflikter, penningtvätt, tjänstefel och bristande integritet.«

Assessing the World’s Largest Telecommunications Companies” rapport,Transparency International, 2015

 

»TeliaSonera accepterar inga former av mutor eller korrupta affärsmetoder.«

Styrning

Nolltolerans mot mutor och korruption

Vi är fast beslutna att bekämpa korruption i alla dess former och att göra affärer med högsta möjliga öppenhet och integritet. Vi accepterar inte korruption eller mutor i någon form. Styrelsen, koncernchefen och koncernledningen står tydligt bakom detta budskap. Koncernens policy för anti-korruption delges statliga representanter och andra intressenter.

Vårt anti-korruptionsprogram

För att säkerställa efterlevnad av lagar och etiska riktlinjer och för att hantera risken för korruption och oetiska affärsmetoder, lanserade vi 2013 vårt anti-korruptionsprogram. Programmet har införts i hela koncernen utifrån en riskbaserad metod, med fokus på region Eurasien.

Programmet baseras på vårt efterlevnadsramverk och omfattar de viktigaste delarna i ett effektivt efterlevnadsprogram (effective compliance program) och lämpliga förfaranden (adequate procedures) som anges i US Sentencing Guidelines och UK Bribery Act Adequate Procedures. Vi har sedan lanseringen vidtagit kraftfulla åtgärder för att bättre förstå och förbättra kontrollen av risker och relaterade utmaningar genom att öka kunskapen inom området, införa kontrollmekanismer, förbättra processer och genomföra omfattande utbildningar.

Nätverket för etik och efterlevnad

Anti-korruptionsprogrammet förvaltas av koncernens enhet för etik och efterlevnad, som ansvarar för programmets utformning och årliga plan samt uppföljning och rapportering. Lokala linjeorganisationer och koncernfunktioner ansvarar för implementeringen av programmet, med starkt stöd av nätverket för etik och efterlevnad. Nätverket består av ett 30-tal medarbetare: etik- och efterlevnadsansvariga på koncern- och regionnivå, en särskilt ansvarig eller koordinator i varje lokalt bolag, riskutvärderingsexperter i högriskområden samt koncernens enhet för särskilda utredningar. Dessutom finns en funktion inom koncerninköp som arbetar med att säkerställa efterlevnad i leverantörskedjan och utvärdering av leverantörer. Läs mer i ”Ansvarsfulla affärer inom inköp”.

» TeliaSoneras medarbetare och representanter är under alla omständigheter förbjudna att betala eller ta emot mutor.«

Aktiviteter under året

Riskbedömning

Tillsammans med advokatfirman Mannheimer Swartling utvecklade vi ett verktyg för självutvärdering rörande anti-korruption. Verktyget baseras på de utvärderingsmallar av lands- och verksamhetsrisker som användes 2014, och inkluderar utvärdering av styrning, risk och efterlevnad rörande anti-korruption. Verktyget används för att bedöma korruptionsrisken i verksamheten och hur väl befintliga styr- och kontrollmekanismer hanterar dessa risker.

Organisation

Samtliga ansvariga för etik och efterlevnad samt riskbedömningsexperter i region Eurasien måste genomgå en certifiering i anti-korruption eller efterlevnad genom TRACE eller SCCE. Tre medarbetare certifierades under 2015 och fem är anmälda för certifiering som kommer att slutföras under 2016.

Policyer och processer

Baserat på lärdomar och vanligt förekommande frågor uppdaterade vi policyn och instruktionen för anti-korruption med mer precisa krav på tredje part, samt med riktlinjer för gåvor och representation. Nya koncerninstruktioner gällande interna utredningar och kontakter med myndigheter infördes också.

Verktyget för självutvärdering rörande anti-korruption kommer att möjliggöra en mer transparent uppföljning av den faktiska efterlevnaden och implementeringen av anti-korruptionspolicyn och relevanta instruktioner. Syftet är att finna ett transparent sätt att kommunicera och bedöma hur väl de styrande dokumenten har implementerats och hur de efterlevs i praktiken.

Utbildning och kommunikation

Nyanställda i region Eurasien måste genomgå lärarledd utbildning i anti-korruption. Under året genomgick 3 200 nya och redan anställda medarbetare utbildningen. Dessutom ska medarbetare i högriskfunktioner (t ex ledningsgrupper, juridik, inköp, myndighetsrelationer och försäljning mot offentlig sektor) årligen genomgå utbildning i etiska dilemman och beslutsfattande. Vi har också utökat vårt utbildningsbibliotek, som är tillgängligt för alla medarbetare, med en e-utbildning i anti-korruption utvecklad av TRACE. Under året genomförde nästan 5 500 medarbetare denna.

Vi lanserade index för ansvarsfullt företagande för att förstå medarbetarnas medvetenhet och kunskap om koden för etik och efterlevnad, principer för anti-korruption, processer för att rapportera överträdelser etc. Resultatet visar att medarbetarna överlag känner till de huvudsakliga principerna, kanalerna för rapportering, och uttrycker trygghet när det gäller att använda dessa kanaler. Läs mer om resultaten i ”Hållbarhet i TeliaSonera”.

Tredjepartsutvärdering

Syftet med tredjepartsutvärdering är att säkerställa att våra principer för anti-korruption följs i hela leverantörskedjan och av alla tredjeparter vi arbetar med. Vår policy kräver riskbaserad utvärdering av tredjepart samt en anti-korruptionsklausul i högriskkontrakt.

Under 2014 inledde vi ett ”backlog”-projekt för att undersöka samarbeten med tredje part som ingåtts före implementeringen av utvärderingsprocessen. Projektet använder en riskbaserad metod för analys av betalningar för att säkerställa att affärsrelationer med tredje part med hög risk utreds noga och att lämpliga åtgärder vidtas i tid.

Under 2015 identifierades över 41 000 tredjepartsrelationer i Azercell i Azerbajdjzan, Kcell i Kazakstan och Ucell i Uzbekistan. Av dessa genomförde vi djupare utvärdering av 1 100. Till följd av analysen avslutades eller omförhandlades flera kontrakt, betalningar frystes och leverantörer blockerades för fortsatt anlitande.

En fortsatt utmaning är återförsäljare, distributörer och anläggningsägare. Här är riskerna inte relaterade främst till storleken på affärerna, utan till antal och typ av kontrakt.

Rapportering och särskilda utredningar

Lärdomar från interna fall inkluderades i utbildningar för att säkerställa att vi använder verkliga dilemman. Utbildning gavs till ledningen och medarbetare som arbetar med utredningar. Se mer i Bolagsstyrning, avsnittet ”Ramverk för hantering av verksamhetsrisker (ERM)”.

Ständiga förbättringar

Vi följer upp medarbetares medvetenhet om anti-korruption med hjälp av index för ansvarsfullt företagande, lokala undersökningar i samband med utbildning, visselblåsarfall från Speak Up-Line samt medarbetardialoger. Information används för att fastställa och integrera ytterligare förbättringsåtgärder i planer och utbildning.

Vi har externa samarbeten med bland annat TRACE International och Transparency International Telecommunications Integrity Initiative, som lanserades i november i samarbete med Transparency International i Ungern. Syftet med initiativet är att underlätta branschgemensam dialog om korruptionsrisker och att identifiera bästa praxis i telekommunikationsbranschen.

Vi kommer att fortsätta anlita en oberoende rådgivare inom efterlevnad (Independent Compliance Advisor, ICA) från Free Group åtminstone till dess att undersökningarna av myndigheterna i Nederländerna, Sverige och USA (Department of Justice och Securities and Exchange Commission) har slutförts.

Planerade aktiviteter under 2016

Under 2015 ansökte vi om ”Ethisphere”-certifiering av anti-korruptionsprogrammet. Certifieringsprocessen pågår under cirka fyra månader, varefter vi får en oberoende certifiering av programmets utformning och implementering, samt rekommendationer för fortsatt förbättring.

”Backlog”-projektet ska slutföras i övriga länder i region Eurasien, med överlämning från koncernenheten för etik och efterlevnad till lokala organisationer i respektive land.

Under första halvåret 2016 kommer ansvariga för etik och efterlevnad tillsammans med företagsledningen i respektive land att genomföra riskbedömningar rörande anti-korruption. Dessa ska leda fram till landsspecifika handlingsplaner. Detta är ett viktigt steg i vidare prioriteringar för regionerna Sverige och Europa.

Dialogen med World Economic Forum och Partnering against Corruption Initiative fortsätter, liksom engagemanget i olika forum för anti-korruption såsom C5-konferensen för korruptionsbekämpning. I februari 2016 står TeliaSonera som värd för det första mötet för Telecommunications Integrity Initiative.

Vi kommer att sponsra ett TRACE-stipendieprogram, som fullt ut finansierar studier i USA eller Storbritannien under ett år för en student från Eurasien/CIS. Studierna ska kopplas till främjandet av kommersiell transparens och anti-korruption.

CASE:

Utvärdering av tredjepart
ger kontraktsförbud

Då telekombranschen är hårt reglerad måste operatörer ofta samverka med tillsynsmyndigheter. Det sker exempelvis vid behovet av att uppdatera lagregister – ett standardförfarande då nätverken ständigt utvecklas.

I början av 2015, då en av våra operatörer ansökte om att uppdatera sitt lagregister, föreslogs en alternativ process. Denna gång uppmanades operatören att inte bara skicka in dokumenten, utan personen vid tillsynsmyndigheten föreslog att företaget skulle anlita en särskild konsult för att förbereda de nödvändiga handlingarna och lämna in ansökan. Konsulten skulle också behöva genomföra en studie för att utvärdera vilken information som skulle uppdateras. Tillsynsmyndigheten förklarade att detta skulle göra processen mer effektiv för företaget.

Det lokala företaget agerade i enlighet med reglerna för upphandlingsprocesser och skickade en begäran om utvärdering till koncernnivå. Ett flertal kritiska punkter noterades: det fanns inga lagkrav eller officiella förfaranden för den studie som föreslagits, och det fanns en möjlig intressekonflikt mellan personen vid tillsynsmyndigheten och den föreslagna konsulten. Risken för att bryta mot koncernens policy för anti-korruption var uppenbar och utvärderingsprocessen resulterade i en rekommendation om att inte följa den föreslagna processen.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.