Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

TeliaSonera ska säkerställa medarbetares och leverantörers hälsa, säkerhet och välbefinnande. Vi anser att alla olyckor, tillbud, skador, arbetsrelaterade sjukdomar och osäkra förhållanden är onödiga och kan förebyggas.

 

Strategiska mål

2018 Mål

2015 Utfall

 • En företagskultur runt arbetsmiljö, hälsa och säkerhet som stödjer TeliaSoneras ambition att vara den bästa arbetsplatsen.

 • Olycksfallsfrekvens om högst 0,52.
 • Sjukfrånvaro om högst 1,9 procent.
 • Inga dödsolyckor.
 • OHSAS 18001-certifiering av samtliga större verksamheter (ska nås vid slutet av 2016).
 • Index för medarbetarengagemang: 83 procent.
 • Olycksfallsfrekvens: 0,41 (0,46 2014).
 • Sjukfrånvaro: 2,2 procent (2,3 2014).
 • Inga dödsolyckor.
 • Ucell i Uzbekistan och Kcell i Kazakstan erhöll OHSAS 18001-certifering.
 • Index för medarbetarengagemang: 78 procent.

För mer information, se GRI-index, ”G4-LA6.”

Sammanhang

Olika risker på olika områden

Majoriteten av våra medarbetare arbetar i en lågriskmiljö såsom kontor eller call center. På sådana arbetsplatser är hanteringen av psykosociala och ergonomiska frågor en del av vårt arbete med arbetsmiljö, hälsa och säkerhet (AHS).

Mer allvarliga fysiska arbetsmiljörisker förekommer vid aktiviteter kopplade till byggande eller underhåll av nät. Sådant arbete utförs huvudsakligen av entreprenörer, vilket innebär att dialog och uppföljning med dessa är avgörande.

Leverantörsutveckling

Genom att samverka med lokala entreprenörer kring utbildning, granskning och kapacitetsbyggande kan vi bidra till bättre hälsa och säkerhet på våra marknader. Detta är särskilt viktigt i länder där det finns stora brister när det gäller kunskap, förståelse och resurser inom området. I vissa länder, särskilt i region Eurasien, arbetar vi med leverantörer som inte lever upp till något eller endast ett fåtal av våra krav vad gäller arbetsmiljö. Våra leverantörsgranskningar visar att det ofta saknas viktiga delar av en arbetsmiljöplan, såsom riskidentifiering, säkerhetsutrustning och utbildning. Dessutom behöver vi ta hänsyn till skillnader i nationell arbetsmiljölagstiftning.

Utmaningar kring en gemensam strategi

Vi står fortfarande inför utmaningar gällande kompetens, kunskap, processer och rapportering när det gäller att utveckla en gemensam AHS-strategi. På grund av arbets- och rapporteringskulturen i vissa länder speglar inte interna och externa data den faktiska situationen, då rapporteringen av olyckor och frånvaro inte alltid sker på rätt sätt av rädsla för repressalier eller uppsägning av kontrakt.

Styrning

Vår AHS-strategi

I enlighet med koncernens AHS-policy arbetar vi med att främja god hälsa, identifiera och minska eller förhindra risker och att snabbt agera på ohälsa i hela verksamheten.

Varje medarbetare måste vara medveten om våra säkerhetsrutiner och följa dem på arbetsplatsen. Det inkluderar att fullfölja utbildningar, ta del av kommunikation och riktlinjer samt säkerställa att rutinerna följs utan undantag.

Ett nätverk av AHS-experter i bolagen leds av koncernens HR-funktion för AHS. Dessa experter genomgår intern och extern utbildning för att säkerställa en jämn kunskapsnivå. Nätverket genomför revisioner, stödjer de lokala bolagen och delar goda exempel på regelbunden basis.

Aktiviteter under året

OHSAS 18001-utvärderingar och certifiering

AHS-utvärderingar genomfördes i samtliga 15 större verksamheter. Företagen fick en utvärderingsrapport och förslag till förbättringsåtgärder baserade på efterlevnad av OHSAS 18001 (ledningssystem för AHS). Enligt utvärderingen kommer de flesta företag vara klara för certifiering vid slutet av 2016. Baserat på utvärderingarna tog dotterbolagen fram handlingsplaner för hur OHSAS 18001 ska införas. Åtgärderna var i stort sett desamma som 2014, och liknande i alla bolag:

 • Öka kompetensen när det gäller AHS-risker i det dagliga arbetet genom att identifiera, bedöma och besluta om hur de ska övervakas på ett strukturerat sätt
 • Öka kunskapen hos ledningen och tydliggöra ansvaret när det gäller AHS-frågor
 • Vidareutbildning i AHS-policyn och -instruktionen för chefer och andra nyckelpersoner inom området, såsom entreprenörer, HR-personal och medarbetare
 • Förbättra dokumentation och tillförlitlighet i rapportering.

Utvecklingen inom dessa områden kommer att följas upp regelbundet och ytterligare åtgärder vidtas baserat på resultaten. Utvecklingen kommer också att redovisas vid genomgångar av lokala ledningsgrupper. Resultaten av utvärderingarna användes också till att definiera uppdateringar i AHS-policyn och -instruktionen.

Under året erhöll Ucell i Uzbekistan och Kcell i Kazakstan OHSAS 18001-certifiering.

75 procent av Soneras anställda anser sig ha tillräcklig flexibilitet i sitt arbete.

 

Utbildning av anställda

Alla företag organiserade AHS-utbildningar för sina medarbetare. Utbildning i första hjälpen uppskattades särskilt och visade sig värdefullt: en medarbetare på Azercell som genomgått utbildningen räddade livet på en kollega genom att använda sig av kunskap från kursen.

En utbildning i leverantörsgranskning genomfördes också för AHS-nätverket, vars experter ska utföra leverantörsgranskningar.

Planerade aktiviteter under 2016

Alla bolag ska vidta tillräckliga åtgärder för att vara redo för OHSAS 18001-certifiering. Dessa åtgärder är i stort sett desamma som 2015. Koncernfunktionen för AHS kommer att granska och stödja bolagen.

I Sverige och region Europa ligger fokus på att främja medarbetarnas välbefinnande och engagemang. Vi kommer att använda ett index för medarbetarengagemang, som baseras på den årliga Purple Voice-medarbetarundersökningen, som verktyg för att mäta, förstå och utveckla medarbetarengagemanget. Vi tror att bättre engagemang och ledarskap bidrar till att minska sjukfrånvaron.

CASE:

Soneras arbete för att öka medarbetarnas välbefinnande

Sonera i Finland, med 3 600 medarbetare, uppmärksammades i medierna för hur man använder ett öppet kontor och flexibla arbetslösningar, inklusive tjänster för distansmöten, för att öka välbefinnandet för sina medarbetare. Sonera anses vara ett föredöme i Finland inom detta område.

Sonera har i flera år utvecklat sitt öppna kontor och flexibla arbetssätt. 2013 till 2014 deltog Sonera i Aalto-universitetets projekt CityWorkLife, som studerade arbetssätt i lokaler såsom bibliotek, kaféer och offentliga platser. Projektet omfatt-ade aspekter som hur arbetsytor och tekniska lösningar bäst kan stödja flexibla arbetsmetoder. I studien ingick även en undersökning bland Soneras medarbetare där 75 procent uppgav att de har tillräcklig flexibilitet i sitt arbete.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.