Barn på nätet

Barn och ungdomar är aktiva användare av våra tjänster. Vi arbetar aktivt själva och tillsammans med erfarna partners för att stödja barn, ungdomar och deras föräldrar att använda internet på ett säkert sätt.

Möjligheter och hot på nätet

Vi tror att internet berikar barns liv och ger dem möjligheter att utveckla sina digitala färdigheter samt att umgås, leka och lära. Men barn är samtidigt särskilt sårbara när det gäller risker såsom mobbning på nätet och olämpligt innehåll.

Att skydda barn på nätet kräver en gemensam ansats över hela ICT-branschen. TeliaSonera arbetar nära tillsammans med andra företag och organisationer i och utanför branschen i syfte att utveckla gemensamma metoder för säkert surfande och användande av appar, samt för ett respektfullt beteende bland barn och ungdomar.

Verktyg för föräldrakontroll

I Norden erbjuder vi verktyg för föräldrakontroll som ger föräldrar möjlighet att begränsa barnens exponering för olämpligt innehåll, till exempel möjligheten att blockera tv-kanaler med pornografi. Vi erbjuder även våra kunder i Norden och Baltikum tjänster som säker surf, vilket gör det möjligt att lägga till ett lösenord för att surfa, samt bestämma hur länge och under vilken tid på dygnet webb-läsaren kan användas.

Vi har undertecknat de vägledande principerna från ICT Coalition for Children Online, som har en gemensam uppförandekod för utvecklingen av produkter och tjänster som främjar barns säkerhet på nätet. Principerna omfattar innehåll, föräldrakontroll, missbruk, utnyttjande av barn eller olaglig kontakt, integritet, samt utbildning och medvetenhet. Se mer på www.ictcoalition.eu.

Stöd till hjälplinjer

Under 2014 ingick GSMA ett partnerskap med Child Helpline International (CHI) med syftet att skydda ungdomar och värna deras rätt att uttrycka sina åsikter. Utifrån detta partnerskap har vi åtagit oss att stötta etablering av hjälplinjer för barn på alla våra marknader och informera om hjälplinjernas existens. Idag finns avgiftsfria hjälplinjer för barn på de flesta av våra marknader. Några av dessa erbjuder också stöd på nätet via chattar. I vissa länder stödjer våra dotterbolag hjälplinjerna genom information och länkar till hjälplinjerna på våra lokala webbplatser.

Blockering av övergreppsmaterial

Vi arbetar aktivt för att förhindra kriminella från att distribuera material som skildrar sexuella övergrepp på barn (child sexual abuse material, CSAM) via våra nätverk och samarbetar med brottsbekämpande organ i detta syfte. Våra nät har filter som blockerar tillgången till webbplatser med övergreppsmaterial vilket skyddar kunderna från att nå den typen av material. Detta är det enda område där vi tar aktiv ställning för att begränsa åtkomst av innehåll på nätet.

TeliaSonera samarbetar med andra parter i branschen för att utveckla området ytterligare, till exempel genom vårt medlemskap i ICT Coalition och GSMA:s ”Mobile Alliance against Child Sexual Abuse Content”. GSMA Mobile Alliance har varit aktivt sedan 2008 och arbetar för att förhindra att den mobila miljön används av individer eller organisationer som vill konsumera eller tjäna pengar på övergreppsmaterial.

Vi stödjer också olika sätt på vilka våra kunder kan rapportera förekomsten av övergreppsmaterial som de upptäcker på nätet, genom att på våra webbplatser tillhandahålla länkar till lokala och internationella brottsbekämpande organ.

Fortsatt arbete under 2016

Under 2016 fortsätter vi erbjuda tjänster och bistå med information riktade till föräldrar och barn. Vi intensifierar arbetet med att bekämpa övergreppsmaterial på nätet genom samarbeten och genom att rapportera förekomsten av sådant material på företagets datorer och it-utrustning.

Vi har de tre senaste åren stött World Childhood Foundation (www.childhood.se), som har använt pengarna till att hjälpa utsatta barn och deras familjer i Nepal. Vi ser nu över nya möjligheter att arbeta tillsammans med Childhood kring stöd på nätet av utsatta barn och deras familjer.

CASE:

Sonera stödjer appen Help.Some

Under 2015 stödde Sonera i Finland Rädda Barnen Finland att i samarbete med nätpolis och brottsofferjourer utveckla appen Help.Some. Appen som vänder sig till barn i åldern 7 till 17 år erbjuder tillgång till diskussionsforum och rådgivning vid till exempel mobbning, sexuella trakasserier och hatbrott. Appen är gratis och Sonera har åtagit sig att hjälpa till så att den når så många barn som möjligt.

CASE:

»Kärleksbombning «
och Svenska Hjältar

Under året organiserade Halebop i Sverige flera olika aktiviteter för att inspirera sina kunder, främst ungdomar, att vara vänliga på nätet.
Halebops reklamkampanjer syftade till att lära ungdomar hur man beter sig på nätet för att sprida en vänlig attityd, och bad dem att ”kärleksbomba” internet. Halebop startade också en podcast tillsammans med organisationen ”Ung på nätet” för att lära föräldrar om ungdomars liv på nätet. Mer än 200 000 personer har hittills nåtts av budskapen, via Youtube, podcaster eller halebop.se.

I Sverige blev Telia huvudsponsor av ”Svenska hjältar”, som stödjer aktiviteter som skolturnéer mot mobbning. Svenska hjältar lanserade även en onlineversion för alla högstadieklasser, cirka 300 000 studenter i åldrarna 13 till 15 år.

»På många av våra marknader har vi program för att utbilda barn och föräldrar om hur man kan hantera nätmobbning och om respektfullt beteende på nätet, ofta i samarbete med erfarna partners. Aktiviteterna omfattar information i våra butiker, podcaster för ungdomar och föräldrar, och utbildningstillfällen vid sommarläger för barn.«

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.