Hållbarhet i TeliaSonera

Telekommunikation är en central del i många människors liv och en viktig faktor i samhällsutvecklingen. TeliaSonera har ett ansvar utöver att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster. Vi måste arbeta på ett ansvarsfullt sätt i hela verksamheten. Dessutom ska vi utnyttja kärnverksamheten för att skapa ekonomiskt, samhälls- och miljömässigt värde för oss och för samhällena där vi verka.

Vårt hållbarhetsarbete

 

All In och Ansvarsfullt företagande stödjer varandra och utgör en viktig del av TeliaSoneras strategi och dagliga verksamhet. Vi strävar efter att ta fullt ansvar och vara transparenta mot våra intressenter, och kommunicera såväl kring våra framsteg som områden där vi inte lever upp till de förväntningar som finns på oss.

Under 2015 fokuserade vårt hållbarhetsarbete på ovanstående områden samt på att definiera ramarna för vårt hållbarhetsarbete, inklusive strategi och långsiktiga mål. Utöver dessa områden omfattar vårt arbete frågor såsom skydd av barn på nätet och konfliktmineraler.

Se mer om hur vi skapar ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde i Vårt företag, avsnittet ”Hur vi skapar värde”.

Våra åtaganden

TeliaSonera har åtagit sig att följa FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och den internationella arbetsorganisationen ILO:s kärnkonventioner. Vi har även åtagit oss att följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag, och skrev 2013 under FN:s Global Compact. Fyra av TeliaSoneras dotterbolag – TEO och Omnitel i Litauen, Kcell i Kazakstan och Moldcell i Moldavien – har också undertecknat principerna och är medlemmar i sina nationella Global Compact-nätverk. Vi har åtagit oss att respektera och stödja yttrandefrihet, integritet och andra för oss väsentliga mänskliga rättigheter, och vi strävar efter att efterleva FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter.

Dessa åtaganden är införlivade i koden för etik och uppförande som omfattar alla de bolag över vilka vi har ledningsansvar. För mer information om koden för etik och uppförande och vårt policyramverk, se Bolagsstyrning, avsnittet ”Koncernövergripande styrningsmodell”.

Att förstå våra intressenter

Vi ser regelbundet över våra prioriteringar tillsammans med externa och interna intressenter, för att kunna fokusera på de områden som är mest väsentliga och som vi har störst möjlighet att påverka. Se mer om intressentengagemang i Vårt företag, avsnittet ”Våra intressenter”.

2014 genomförde vi en väsentlighetsanalys genom interna och externa workshopar och intervjuer. Utfallet bekräftade våra fokusområden för ansvarsfullt företagande, och lade grunden för vår strategi för delat värdeskapande med fokus på inkluderande digitalisering. Väsentlighetsanalysen lyfte även fram andra områden såsom skydd av barn på nätet vilka vi behöver hantera aktivt. Se mer i 2014 Års- och hållbarhetsredovisning, Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Intressentengagemang”.

För att bättre förstå interna och externa intressenters syn på vårt hållbarhetsarbete introducerade vi under året två enkätbaserade undersökningar (nedan). Dessa undersökningar kommer att genomföras regelbundet. Resultaten från dessa första undersökningar bekräftar att vi är på rätt väg rörande utbildning och information om våra policyer och rapportering, samt fokus för vår All In-strategi.

Index - uppfattning om vårt hållbarhetsarbete

Index - ansvarsfullt företagande

Hållbarhetsstyrning och -organisation

Illustrationen nedan beskriver beslutsfattande och rapportering rörande hållbarhetsfrågor inom TeliaSonera. Styrelsen har det yttersta ansvaret för hållbarhetsfrågor. Cheferna för funktionerna hållbarhetsstrategi (Sustainability Strategy) och verksamhetsrisk (Enterprise Risk Management) rapporterar till ansvarig för strategi och utveckling (Corporate Development) som sitter i koncernledningen och mötet för styrning, risk, etik och efterlevnad (GREC – Governance, Risk, Ethics and Compliance). Chefen för koncernenheten för etik och efterlevnad (Group Ethics and Compliance Office) rapporterar direkt till koncernchefen och ingår även i GREC.

För mer information om styrningen av specifika områden, se respektive fokusområde, avsnittet Styrning. För koncernens styrning, se Bolagsstyrning, avsnitten ”Koncernövergripande styrningsmodell” och ”Ramverk för hantering av verksamhetsrisker (ERM)”.

Hållbarhetsstyrning

 • Tillsyn av hållbarhetsarbetet
 • Uppföljning av risker, möjligheter och efterlevnad
 • Godkännande av policyer

 • Strategi och styrning av hållbarhetsarbetet
 • Säkerställa inrikting och tillräckliga resurser
 • Godkännande av instruktioner (koncernchef)

 • Utveckling och integration av hållbarhet i affärsstrategin
 • Rapportering och uppföljning av resultat rörande hållbarhetsarbetet
 • Säkerställa ett systematiskt och enhetligt arbete med efterlevnad och risker

 • Implementering av hållbarhetsstrategi och efterlevnadsprogram
 • Skapa medvetande och bygga kompetens kring vårt hållbarhetsarbete
 • Rapportering till koncernfunktioner

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.