Konsekvensbedöm- ning av mänskliga rättigheter – Fokus på region Eurasien

Vår första konsekvensbedömning av mänskliga rättigheter visade att huvudsakligen yttrandefrihet, kundintegritet och anti-korruption är de områden som behöver fortsatt fokus.

Att förstå risker och möjligheter

I september 2015 uppdrog vi BSR (www.bsr.org) att genomföra konsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter (human rights impact assessments) i region Eurasien, med början i Azercell i Azerbajdzjan. Bedömningarna identifierar påverkan, risker och möjligheter av vår verksamhet rörande mänskliga rättigheter, analyserar denna påverkan och ger rekommendationer för hur påverkan kan begränsas och hanteras i två kategorier:

  • Rekommendationer till TeliaSonera om hur mänskliga rättigheter kan integreras i försäljningsprocessen
  • Rekommendationer till bolagen och dess nuvarande och framtida ägare gällande hantering och begränsning av påverkan på mänskliga rättigheter i den löpande affärsverksamheten

Att implementera dessa rekommendationer själva och tillsammans med potentiella och faktiska köpare är en viktig del av hur vi hanterar mänskliga rättigheter när vi lämnar regionen.

Bedömningsmetod

Konsekvensbedömningarna genomförs utifrån en metod baserad på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter. Metoden går ut på att:

  • identifiera faktisk och potentiell påverkan på mänskliga rättigheter med utgångspunkt i rättighetshavaren,
  • prioritera påverkan utifrån kriterierna i FN:s vägledande principer, och
  • lämna rekommendationer till ledningen.

Ingen bedömning genomfördes för Ncell i Nepal, då en avyttring offentliggjordes i december.

Bedömningar under 2016

Under 2016 genomförs bedömningar i samtliga våra länder i region Eurasien, med början i länderna som nämns ovan. Bedömningar kommer också att genomföras i Sverige och Litauen under det andra kvartalet.

Vi avser sedan att genomföra bedömningar på våra övriga marknader i region Europa med ytterligare stöd av interna resurser, för att säkerställa att vi utvecklar kapacitet och kompetens för framtida bedömningar.

»Att implementera dessa rekommendationer själva och tillsammans med potentiella och faktiska köpare är en viktig del av hur vi hanterar mänskliga rättigheter när vi lämnar regionen.«

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.