Miljöansvar

TeliaSonera erbjuder tjänster som möjliggör en miljömässigt hållbar ekonomi. Maskin-till-maskin-lösningar, distansmöten, molntjänster, e-hälsa och andra lösningar bidrar positivt.

 

Strategiska mål

2018 Mål

2015 Utfall

 • Minimera negativ och maximera positiv miljöpåverkan genom värdekedjan.

 • Större bolag i region Europa ska vara redo för ISO 14001-certifiering (vid slutet av 2017).
 • Återköpsprogram för mobilenheter implementerade i region Europa (vid slutet av 2017).
 • 10 procent lägre energiförbrukning per abonnemangsekvivalent.1
 • 33 procent lägre CO2-utsläpp per abonnemangsekvivalent.
 • ISO 14001-certifiering i Sverige och Estland.
 • Återköpsprogram i fyra länder, 125 000 insamlade enheter.
 • 21,8 kWh per abonnemangsekvivalent (22,1 2014).
 • 4,1 kg CO2 per abonnemangsekvivalent (4,3 2014).

Abonnemangsekvivalent baseras på energiförbrukning hos olika abonnemang – från M2M-abonnemang med mycket låg förbrukning, till 4G-abonnemang eller ip-tv med hög förbrukning. Målen baseras på total energiförbrukning och scope 1 + 2-utsläpp.

Sammanhang

ICT-branschen tillhandahåller många av de nödvändiga verktygen för att lösa globala utmaningar kopplade till klimatförändringar, resurs- och energibrist samt cirkulär ekonomi. Enligt GeSI:s SMARTer2030-rapport (smarter2030.gesi.org) möjliggör ICT-lösningar att världen 2030 kan ligga kvar på 2015 års nivå när det gäller utsläpp av växthusgaser, samtidigt som man bidrar till resurseffektivitet inom exempelvis jordbruk, transporter och eldistribution. ICT-branschen har kapaciteten att hjälpa andra branscher minska sina utsläpp med upp till tio gånger branschens egna utsläpp.

Våra betydande miljöaspekter

Energi, utsläpp av växthusgaser och elektroniskt avfall förblir de viktigaste miljöutmaningarna att hantera i vår egen verksamhet och i värdekedjan. Negativ miljöpåverkan uppstår i produktionen av konsument- och nätverksutrustning, från konstruktion, underhåll och drift av näten, samt från avfall som produceras.

Regionala skillnader styr arbetet

Vårt arbete med miljöansvar påverkas av betydande regionala skillnader. De största utmaningarna finns i region Eurasien – svag lagstiftning, bristande infrastruktur för avfallshantering och ett lågt intresse från kunderna. I Sverige och Europa förväntar sig kunderna att vi är proaktiva i vårt arbete och vad gäller de lösningar vi erbjuder så att kunderna kan minska sin egen miljöpåverkan.

Styrning

Enligt koncernens miljöpolicy ska vi ha ett strukturerat arbetssätt när det gäller hanteringen av våra betydande miljöaspekter. Det innebär att vi arbetar mot att minska utsläppen av växthusgaser, öka energieffektiviteten, certifiera verksamheter enligt miljöledningssystem ISO 14001 samt införa återköpsprogram för mobila enheter.

Koncernfunktionen för hållbarhetsstrategi har det övergripande ansvaret att utveckla och implementera miljöstrategin och -policyn. Bolag som inför ISO 14001 måste ha en tydligt utsedd funktion med ansvar för hantering av miljöledningssystemet. Lokala organisationer och andra koncernfunktioner ansvarar för aktiviteter såsom planering av nätverk och återköpsprogram som påverkar vårt miljöarbete.

Aktiviteter under året

Implementering av ISO 14001 i Finland

Sonera i Finland påbörjade implementering av ISO 14001 med målet att bli certifierad under 2016. ISO 14001-certifikat finns redan för delar av verksamheterna i Sverige och Estland.

Utsläppsminskande åtgärder

Under året minskade vi våra bruttoutsläpp av växthusgaser genom att köpa förnyelsebar energi, främst ”grön el”. Genom dessa åtgärder minskade vi våra scope 2-utsläpp med 56 500 ton koldioxid. Över 500 solenergidrivna basstationer hos Ncell i Nepal, Ucell i Uzbekistan och Tcell i Tadzjikistan bidrar också, men här kan vi ej exakt beräkna utsläppsminskningen.

Återköpsprogram

Återköpsprogram startade i flera länder i Norden och Baltikum. Programmen gör det möjligt för kunder att lämna in gamla enheter och få rabatt vid ett nytt köp, oavsett den gamla enhetens marknadsvärde. Enheterna samlas in av ett ISO 14001-certifierat företag som tömmer och renoverar dem för återanvändning, eller återvinner dem. Totalt samlades 125 000 enheter, främst telefoner, in under året. Ett stort bidrag kom från NetCom i Norge, som samlade in 55 000 enheter och dessutom skänkte 10 NOK per enhet till ungdomsmiljöorganisationen Miljøagente (www.miljoagente.no). Utöver detta samlade TeliaSonera Finance in och renoverade 12 500 leasade enheter genom sitt livscykelprogram.

Livscykelanalys av fibergrävning

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) genomförde tillsammans med Skanova, som sköter vår fiberutbyggnad i Sverige, en livscykelanalys av fibergrävningsmetoder. Resultaten visade att plöjning av grönyta samt smalspårig fräsning har minst miljöpåverkan. Resultaten presenterades vid uppföljningen av underleverantörernas hållbarhetsarbete och i planeringsdialogen med kommunerna.

Planerade aktiviteter under 2016

Under 2016 kommer fokus att ligga på att implementera miljöpolicyn och miljöledningssystem för att säkra en gemensam nivå för vårt framtida miljöarbete.

För att säkerställa ett gemensamt arbetssätt kommer Soneras utvärdering av miljöledningssystem att användas som utgångspunkt för implementering i region Europa. Miljöledningssystemet kommer att ta hänsyn till kraven i EU:s nya energieffektiviseringsdirektiv.

Återvinningsprogram kommer att införas i ytterligare länder och omfatta fler enheter och kanaler.

Vi vill bli bättre på att förstå och kvantifiera hur våra tjänster hjälper kunderna att minska sin miljöpåverkan, och strävar efter fortsätta stödja relevanta branschstudier tillsammans med organisationer såsom GeSI.

 

CASE:

TeliaSonera Sverige investerar för att spara

TeliaSonera Sverige driver flera moderniseringsprogram med fokus på att minska energiförbrukning och kostnader relaterade till anläggningshyra. Äldre ineffektiva system som används av ett fåtal kunder, såsom ISDN, ersätts av mer energieffektiva och framtidssäkrade plattformar. Dessutom stängs ett stort antal teknikstationer på landsbygden, samt 75 större teknikstationer energioptimeras fram till 2018. Vi har hittills investerat cirka 20 miljoner SEK på ”grön kylning” och planerar att investera ytterligare 50 miljoner SEK då vi utökar omfattningen till ytterligare stationer. Sedan programmen startade i mars 2014 har totala besparingar om 40 miljoner SEK realiserats. Fram till 2018 kommer programmen att sänka kostnaderna med uppskattningsvis 20–25 miljoner SEK per år.

Programmen omfattar:

 • Utbyte av kompressorbaserad kylning mot fri- och och geokylning, samt ombyggnad av serverhallar.
 • Demontering av äldre utrustning. Efter de-montering ökar energieffektiviteten, och hela eller delar av teknikstationerna kan användas för andra ändamål eller säljas. Under 2015 genererade sådana upprensningar över 200 ton av huvudsakligen elektroniskt avfall.
 • När en entreprenör slutfört sitt arbete på en teknikstation, används återstående tid till att identifiera och stänga av utrustning som inte längre används. Detta sparar tid och pengar för både TeliaSonera och entreprenören.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.