Sammanfattning av hållbarhetsarbetet

Under 2015 fokuserade vårt arbete på områdena nedan. Se avsnittet för respektive fokusområde för mer information, inklusive mål och utfall.

 

STRATEGISKT MÅL

2015

VAD VI UPPNÅDDE

2016

PLANERADE AKTIVITETER

Inkluderande digitalisering
– All In

 • Koppla upp det ouppkopplade.
 • Ett hälsosamt och säkert samhälle.
 • Digitalt entreprenörskap & innovation.
 • Utbildning för alla.

 • All In lanserades.
 • Implementering av All In i den årliga strategiprocessen.
 • Definiering och lansering av initiativ och produkter på våra marknader som bidrar till All In och delat värdeskapande.
 • Stödde lanseringen av FN:s globala utvecklingsmål, och visade på hur vi bidrar till dessa, till kunder och anställda.
 • Fortsatt integrering av All In i strategi- och affärsplanering.
 • Identifiera och utvärdera delat värdeskapande från All In i regionerna Sverige och Europa.
 • Driva koncern- och lokala initiativ kopplade till All In och delat värdeskapande.

Anti-korruption

 • Ett ledande anti-korruptionsprogram.
 • Nolltolerans mot oetiska affärsmetoder.

 • 8 800 anställda genomgick utbildning i anti-korruption.
 • Verktyg för självutvärdering rörande anti-korruption togs fram.
 • Förberedelser och riskbedömning för att säkerställa ett ansvarsfullt utträde ur region Eurasien.
 • 1 100 tredjepartsavtal i region Eurasien granskades som del av ”backlog”-projektet, och flera avtal sades upp.
 • Certifiering i efterlevnad av samtliga etik- och efterlevnadsansvariga i region Eurasien, ”Ethisphere”-certifiering av anti-korruptionsprogrammet.
 • Anti-korruptionsutvärderingar för att avgöra prioriteringar för regionerna Sverige och Europa.
 • TeliaSonera står som värd för Telecommunications Integrity Initiatives första möte.
 • Utrullning av ”backlog”-projektet i hela region Eurasien.

Yttrandefrihet och integritet

 • Möjliggöra, respektera och stödja yttrandefrihet och integritet.
 • Vi ses som ledande inom mänskliga rättigheter i ICT-branschen.

 • Rapportering av myndighetsförfrågningar, med översiktlig granskning av rapporterad statistik.
 • Konsekvensbedömning av mänskliga rättigheter i Azerbajdzjan.
 • Delgav andra vårt verktyg för bedömning och eskalering av icke-konventionella förfrågningar från myndigheter.
 • Konsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter i samtliga länder i region Eurasien, Sverige och Litauen.
 • Ytterligare stödja utvecklingen av
  rapportering av myndighetsförfrågningar.
 • Kapacitetsbyggande för snabbare eskalering av icke-konventionella förfrågningar.
 • Utveckla lämpligt klagomålsförfarande rörande mänskliga rättigheter.

Kundintegritet

 • Respektera och skydda våra kunders integritet.
 • Vi ses som trovärdiga och aktiva i att hantera personlig data på kundens villkor.

 • Utvecklade och påbörjade implementering av metod för konsekvensbedömning av kundintegritet.
 • Gapanalys och -hanteringsplan uppdaterades i 13 länder.
 • Utbildning inom kundintegritet av 75 procent av medarbetarna genom ”Privacy World”-utbildningen.
 • Fortsatt implementering av konsekvensbedömningsmetoden.
 • Öka transparensen kring hur vi använder kunddata.
 • Utvärdera påverkan och förbereda implementering av EU:s personuppgiftsförordning.

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

 • En företagskultur runt arbetsmiljö, hälsa och säkerhet (AHS) som stödjer TeliaSoneras ambition att vara den bästa arbetsplatsen.

 • OHSAS 18001-certifiering av Ucell
  i Uzbekistan och Kcell i Kazakstan.
 • AHS-utvärdering i samtliga 15 större verksamheter, med uppdaterade handlingsplaner för att nå OHSAS 18001-certifiering.
 • AHS- och första hjälpen-utbildningen genomförd i samtliga länder.
 • Samtliga större verksamheter ska uppnå OHSAS 18001-certifiering.
 • Ökat fokus på välbefinnande och medarbetarengagemang för att minska sjukfrånvaron.

Ansvarsfulla affärer inom inköp

 • Samtliga leverantörer och underleverantörer uppfyller våra hållbarhetskrav.
 • Samtliga leverantörer har skrivit under vår leverantörsuppförandekod.

 • Utvecklade och implementerade leverantörsbedömningsprocess i region Eurasien, över 1 000 bedömningar genomfördes.
 • Mer än 570 leverantörer har utvärderats i EcoVadis sedan 2013.
 • 201 revisioner på plats.
 • 43 procent av leverantörsbasen utvärderad mot kraven i leverantörskoden.
 • Implementering av bedömningsprocessen i regionerna Sverige och Europa.
 • Utveckla och lansera program för kapacitetsbyggande av leverantörers hållbarhetsarbete.
 • Stödja leverantörer i att stänga avvikelser mot leverantörskoden.

Miljöansvar

 • Minimera negativ och maximera positiv miljöpåverkan genom värdekedjan.

 • Bidrog till GeSI:s SMARter2030-rapport, som belyser miljönyttan av ICT.
 • 56 500 ton CO2 i utsläppsminskningar.
 • 125 000 mobilenheter insamlade genom återköpsprogram.
 • ISO 14001-certifiering i Finland.
 • Processen att införa ISO 14001 påbörjas i övriga region Europa. Utvärdering och rapportering för att uppfylla EU:s energieffektiviseringsdirektiv.
 • Etablera återköpsprogram på fler marknader i region Europa.

 

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.