Sponsring och donationer

Sponsring och donationer ska genomföras på ett etiskt sätt, stödja våra varumärken och affärsmål, samt bidra till socialt värdeskapande. Under 2015 låg fokus på att stödja Nepal efter jordbävningarna.

Ökad kontroll

Under året fortsatte vi att förbättra styrningen av sponsring och donationer. All sponsring och alla donationer ska utvärderas, godkännas och genomföras på ett etiskt sätt, inklusive utvärdering av partners. De ska också stödja TeliaSoneras varumärke och affärsmål, och bidra till socialt värdeskapande genom att vara i linje med All In-strategin.

Totalt rapporterades 41 miljoner SEK ha spenderats på icke-kommersiell sponsring och donationer. Aktiviteterna väljs vanligen ut av TeliaSoneras dotterbolag, som har bäst förståelse för det lokala sammanhanget, förväntningar och behov. I flera fall godkändes aktiviteter av antingen regions- eller koncernfunktioner för att säkerställa att syftet var i linje med policyn för sponsring och donationer, och att en tillräcklig tredjepartsutvärdering genomförts.

Aktiviteter under 2015

Några genomförda aktiviteter 2015 var:

  • Omnitel i Litauen sponsrade och samarbetade med ett flertal organisationer och myndigheter för att lära barn på sommarläger om mobil internetsäkerhet på ett barnvänligt sätt. Under det första året deltog 750 barn i åldrarna tio till tolv år i tio olika evenemang.
  • Sonera i Finland fortsatte att stödja det digitala utbildningskonceptet ”Me & MyCity” (www.yrityskyla.fi), där sjätteklassare får lära sig hur samhället fungerar.
  • Under året samarbetade Ucell i Uzbekistan med representanter för den nationella Children’s Sports Development Fund för att säkerställa transparens i användningen av donerade medel som används för att bygga en idrottsanläggning för barn i regionen Fergana.

Bomullsskörden i Uzbekistan

I års- och hållbarhetsredovisningen för 2014 beskrev vi hur Ucells ofrivilliga stöd till Uzbekistans bomullsskörd, som inte på något sätt är kopplat till vår affärsverksamhet, är problematiskt och icke önskvärt.

Under året har vi haft omfattande dialoger med många intressenter, inklusive NGO:er och relevanta FN-organ, ILO, Världsbanken, Europeiska unionen samt representanter för den uzbekiska regeringen. Vi har officiellt förklarat vår ståndpunkt att vi, med utgångspunkt i våra etik- och hållbarhetsriktlinjer, varken direkt eller indirekt kan stödja bomullsskörden och att vår ambition är att fokusera på vårt bidrag till Uzbekistans ekonomiska utveckling genom att fortsätta utveckla kommunikation och teknik.

Under året fick Ucell ett fåtal regionalt isolerade förfrågningar om att delta. Med hänvisning till vår officiella ståndpunkt avböjdes förfrågningarna. Vid skördesäsongens slut kunde vi bekräfta att vi varken direkt eller indirekt stött skörden.

Stöd till återuppbyggnaden av Nepal

I april och maj drabbades Nepal av två kraftiga jordbävningar. Dessa orsakade nästan 9 000 dödsfall, nära 22 000 personer skadades och flera miljoner fick lämna sina hem.

Fungerande telekommunikationsnät är avgörande för samordningen av katastrofhjälp. Enligt FN:s World Food Programme som koordinerar telekommunikation vid katastrofer, var Ncell och de andra operatörerna mycket proaktiva och samarbetsvilliga i hjälparbetet.

TeliaSonera och Ncell svarade på katastrofen genom att säkerställa både kort- och långsiktigt stöd:

  • En donation på 1 miljon USD gjordes till premiärministerns fond för katastrofhjälp, tillsammans med ett brev som tydligt beskriver vår förväntan om insyn i hur medlen används. Uppföljning med de lokala myndigheterna om hur medlen används pågår.
  • Ncell utlovade cirka 10 miljoner USD till flerårigt stöd av återuppbyggnaden och utvecklingen av de hårdast drabbade regionerna. Ambitionen är att bygga skol- och gemensamhetslokaler som drivs av förnybar energi. Genom att även bygga ut mobilnätet och leverera uppkoppling i dessa samhällen stödjer man också inkluderande digitalisering.
  • Forskningsstiftelsen Flowminder (www.flowminder.org) använder anonymiserad användardata från Ncells mobilnät för att analysera flyttströmmar. Deras rapporter används i FN:s lägesrapporter för att underlätta hjälpinsatser och har rönt stort intresse från biståndssamfundet.

 

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.