Yttrandefrihet och integritet

Telekommunikation ger människor möjlighet att utbyta idéer och tillgång till information som främjar öppenhet och transparens. Det är vår skyldighet att respektera våra kunders och användares yttrandefrihet och integritet.
Strategiska mål

2018 Mål

2015 Utfall

 • Möjliggöra, respektera och stödja yttrandefrihet och integritet.
 • Vi ses som ledande inom mänskliga rättigheter i ICT-branschen.

 • Samtliga våra marknader omfattas av redovisning rörande antal myndighetsförfrågningar.
 • Samtliga våra marknader omfattas av redovisning rörande information om lokal lagstiftning.
 • Samtliga stängda icke-konventionella förfrågningar har utmanats
 • Bidra aktivt till ID:s arbete, och dess samarbete med GNI.
 • Nio länder omfattades av redovisning rörande antal myndighetsförfrågningar.
 • Fem länder omfattades av redovisning rörande information om lokal lagstiftning.
 • Lite över hälften av eskalerade icke-konventionella myndighetsförfrågningar utmanades.
 • Bidrog till samarbetet mellan ID och GNI.

 

Sammanhang

Frågor som rör yttrandefrihet och integritet utgör en stor risk för användare av telekommunikationstjänster världen över. Riskerna för användarna omfattar massövervakning, nedstängning av nät, positionering av mobilenheter samt blockering eller begränsning av åtkomst av visst innehåll. Stater definierar omfattningen av kommunikationsövervakning och begränsningar i det fria informationsflödet genom lagstiftning och myndighetsbeslut.

ICT och mänskliga rättigheter i allmänhet, och yttrandefrihet och integritet i synnerhet, har aktualiserats efter de senaste årens utveckling. Vi ser framför oss att vårt arbete kommer att bli allt viktigare på samtliga marknader när lagstiftare söker nya metoder för övervakning i arbetet mot brottslighet och terrorism.

Rätten till kundintegritet ses som en förutsättning för yttrandefrihet. Därför har vi direkta åtaganden både gällande övervakningsintegritet (där myndigheter vill ha tillgång till kunddata) och kundintegritet (behandling av kunddata i eget syfte). Se mer om vårt arbete med kundintegritet i ”Kundintegritet”.

Styrning

Att respektera yttrandefrihet och integritet

TeliaSonera möter dessa utmaningar genom att ha processer på plats för att uppfylla vårt ansvar och åtaganden när det gäller att respektera yttrandefriheten utifrån FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår skyldighet att respektera och främja mänskliga rättigheter utgår ifrån riskerna för våra kunder. Vårt mål är att begränsa potentiell skada på individer genom att aktivt vidta åtgärder för att stödja våra kunders rättigheter när vi anser att dessa riskeras.

TeliaSoneras arbete med yttrandefrihet styrs av FN:s vägledande principer, Telecommunications Industry Dialogues vägledande principer rörande yttrandefrihet och integritet, samt vår koncernpolicy om yttrandefrihet inom telekommunikation.

Policyn beskriver våra åtaganden när det gäller förfrågningar eller krav med potentiellt allvarliga konsekvenser för yttrandefrihet inom telekommunikation, såsom massövervakning där myndigheter begär obegränsad nätverkstillgång i realtid, nedstängning av hela eller delar av nät, blockering eller begränsning av tillgång till specifikt innehåll, blockering eller begränsning av tillgång till tjänster eller nät, eller förslag till nya lagar eller betydande driftsmässiga förändringar.

Vi har betonat vikten av yttrandefrihet i uttalandet från vår koncernchef, se www.teliasonera.com/sustainability/human-rights.

Bedömning och eskalering

En koncerninstruktion beskriver konkreta steg gällande bedömningar och eskalering som skall genomföras varje gång ett lokalt bolag mottar en förfrågan eller krav med potentiellt allvarlig påverkan på yttrandefriheten inom telekommunikation. Vägledning ges i ett formulär för bedömningar och eskalering, ett verktyg som vi har offentliggjort.

Icke-konventionella förfrågningar från myndigheter bedöms av det lokala bolaget och eskaleras inom TeliaSonera för kvalificerat beslut. Beslutet inkluderar överväganden om hur man utmanar en förfrågan (”point of challenge”), alltså följer lokal lagstiftning samtidigt som man söker och genomför åtgärder för att respektera och stödja våra användares rättigheter. Vi kan begära eller påminna om ett skriftligt beslut, skjuta upp genomförandet så långt som möjligt, och/eller sträva efter att offentliggöra begäran. Även om processen är tänkt att identifiera och begränsa potentiella överträdelser av individers yttrandefrihet och integritet, beror det faktiska utfallet på lokala lagar, kompetensen hos, och säkerheten för lokala medarbetare.

Aktiviteter under året

Intressentengagemang

Industry Dialogue (ID), som i december 2015 bestod av nio internationella telekombolag, främjar opinionsbildning för yttrandefrihet och integritet inom telekombranschen. Vårt aktiva deltagande stimulerar gemensamt lärande om hur man bäst respekterar yttrandefrihet och integritet. En beskrivning av ID:s verksamhet under året finns tillgänglig på www.telecomindustrydialogue.org. Ett dokument som beskriver vårt arbete rörande ID:s principer finns på www.teliasonera.com/sustainability/reports.

ID har ett formellt samarbete med intressentorganisationen Global Network Initiative (GNI). Samarbetet syftar till att mer effektivt främja yttrandefrihet och integritet inom ICT-branschen, och skapar en plattform för gemensamt lärande och ökat inflytande. I januari 2016 kom ID och GNI överens om ett samgående. Vi har varit aktiva i att stödja samgåendet som kommer att slutföras 2017.

Vi har använt vårt inflytande till att främja ID:s principer i MegaFon och Turkcell. Dessa dialoger fortsätter 2016.

Redovisning av myndighetsförfrågningar

Vi anser att transparens gällande övervakning kan bidra till en värld där kundintegritet och yttrandefrihet upprätthålls bättre. Därför redovisar vi information om myndighetsförfrågningar två gånger per år. 2015 publicerades dessa i januari och oktober. Rapporterna finns på www.teliasonera.com/sustainability/reports.

Den senaste rapporten, som publiceras tillsammans med denna års- och hållbarhetsredovisning, innehåller statistik över förfrågningar från polis och andra myndigheter i nio länder. Statistiken, som presenteras i tabellen nedan, visar antalet förfrågningar från polis eller myndigheter i respektive land baserat på domstolsbeslut eller annan laglig förfrågan. Den är översiktligt granskad av Deloitte.

Myndighetsförfrågningar* 2015

Land

Övervakning

Historisk data

Abonnemangsdata

Utmanade/avslagna
förfrågningar

Danmark

5 825

1 368

9 672

38

Estland

3 4541

2 226

288 4232

4 7483

Finland

4 394

2 078

7 867

26

Georgien

Ej tillgänglig

281

1 303

876

Moldavien

Ej tillgänglig

10 348

5 530

235

Nepal

Ej tillgänglig

38 395

37 022

0

Norge

2 384

5 234

9 173

127

Spanien

20 413

35 079

43 989

776

Sverige

2 950

1 850

4 017

236

* Som förklaras i texten ingår ej direkt tillgång i statistiken.

1 I Estland används ett system för direkt tillgång. Vi för en logg över förfrågningar.

2 Denna siffra innehåller alla förfrågningar rörande abonnemangsdata. För andra länder motsvarar denna siffra endast förfrågningar som hanteras av auktoriserade medarbetare, och automatiska förfrågningar som härrör en brottsutredning.

3 Denna siffra inkluderar alla förfrågningar som vi ej kunde besvara, vanligtvis därför att informationen som frågades efter berörde en annan operatörs kund.

Skillnader i marknadsandel samt sätt att arbeta inom myndigheter och inom TeliaSonera försvårar jämförelse av statistik mellan länder. För definitioner av de olika kategorierna, se Law Enforcement Disclosure Report på www.teliasonera.com/sustainability/reports.

Vår redovisning av nationell lagstiftning som rör yttrandefrihet och integritet inom telekommunikation sker genom att bidra till ID:s databas för sådan lagstiftning. Vår redovisning innehåller också länkar till nationella lagar som ger myndigheter direkt tillgång till information om våra kunder och deras kommunikation utan att behöva begära information från TeliaSonera. Gällande myndigheters sådana direkta tillgång, alltså signalspaning (analys och behandling av signaler) och direkt tillgång utan förfrågan (tekniska system för mer omfattande övervakning av telekommunikation), har TeliaSonera ingen insikt i omfattningen av sådan övervakning (vem, hur och vad) och kan inte tillhandahålla statistik utöver den som finns i denna redovisning.

Icke-konventionella förfrågningar

Utöver redovisning av statistik publicerar vi information om icke-konventionella förfrågningar eller krav från myndigheter (”major event”).

Under 2015 stängde vi cirka 15 sådana icke-konventionella förfrågningar eller krav över samtliga våra marknader. För att stödja beslutsprocessen och säkra en enhetlig bedömning av yttrandefrihet inom hela TeliaSonera stödde vi riskbedömningar och eskalering från lokala bolag. Hur vi utmanar förfrågningar definierades, där det var möjligt, gemensamt av ledningen på lokal, region- och koncernnivå.

Utmaningar kring redovisning

Vi strävar efter att vara så öppna som möjligt, men det finns utmaningar. Lokala lagar, som ibland kan vara otydliga, avgör vad vi kan och inte kan publicera. När det gäller icke-konventionella förfrågningar kan det förekomma begränsningar utifrån sekretess och vår plikt att skydda våra medarbetare. Information om direkt tillgång är nära kopplad till nationell säkerhet och är därför svår att dela och kommunicera.

Att räkna antalet icke-konventionella förfrågningar är svårt och subjektivt, eftersom sådana förfrågningar kan sträcka sig från krav att stänga ner en eller flera webbsidor, nedstängning av ett nät lokalt, eller förfrågningar rörande direkt tillgång.

Planerade aktiviteter under 2016

Vi fortsätter arbetet med redovisning kring myndighetsförfrågningar. Vi strävar efter att kunna standardisera sådan redovisning inom ID och GNI.

TeliaSonera kommer att fortsätta respektera och främja mänskliga rättigheter generellt. Arbetet omfattar vidareutveckling av bedömningsprocesser, utbildning, efterlevnad, uppföljning och översyn. Målet är att dra nytta av gemensamma lärdomar och påverkansmöjlighet från ID och GNI. Förbättringar behövs särskilt inom:

 • Gemensamt lärande och implementering av åtgärdande- och klagomålsmekanismer
 • Dialog och samverkan med lokala intressenter
 • Styrning och utbildning för att påskynda processerna för bedömning och eskalering, särskilt rörande förfrågningar och krav på direkt tillgång till våra nätverk och syste

CASE:

Information om
icke-konventionella förfrågningar

TeliaSonera strävar efter att publicera information om varje icke-konventionell förfrågan från myndigheter. Nedan finns en lista över artiklar från
juli till december 2015 om sådana händelser. En lista över större händelser från januari till juni 2015 återfinns i 2015 Sustainability Update på www.teliasonera.com/sustainability/reports.

Flertalet uppdateringar om nät- och innehållsbegränsningar i Tadzjikistan, den senaste från 19 november

www.teliasonera.com/en/newsroom/news/2015/update-16-november-freedom-of-expression-major-event-as-to-service-limitations-in-tajikistan-9-october-2014/

Tvingande utskick av SMS i Nepal

www.teliasonera.com/en/newsroom/news/2015/foenepal/

Direkt tillgång i Tadzjikistan

www.teliasonera.com/en/newsroom/news/2015/freedom-of-expression-major-event-as-direct-access-in-tajikistan-june-2015/

Blockering av en webbsajt i Nepal

www.teliasonera.com/en/newsroom/news/2015/freedom-of-expression-unconventional-request-as-to-blocking-of-a-website-in-nepal/

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.