Definitioner

Begrepp och nyckeltal

Fakturerade intäkter

Röst, meddelande, data och innehåll.

Tjänsteintäkter (externa)

Extern nettoomsättning exklusive hårdvaruförsäljning.

EBITDA

En förkortning av ”Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization”. Rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt före resultat från intressebolag och joint ventures.

Engångsposter

Engångsposter omfattar kapitalvinster och kapitalförluster, nedskrivningar, omstruktureringsprogram (kostnader för avveckling av verksamhet och för övertalig personal) eller andra kostnader av engångskaraktär.

Justerat eget kapital

Redovisat eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare minskat med (föreslagen) utdelning. För moderbolaget även inklusive obeskattade reserver netto efter skatt.

Sysselsatt kapital

Summa tillgångar minskade med ej räntebärande skulder och avsättningar samt med (föreslagen) utdelning.

Operativt kapital

Ej räntebärande tillgångar minskade med ej räntebärande skulder, inklusive (föreslagen) utdelning, och ej räntebärande avsättningar.

Segmenttillgångar och segmentskulder (Operativt segmentkapital)

Som Operativt kapital, men tillgångar respektive skulder exkluderar poster avseende valutaderivat och upplupna räntor samt uppskjuten och aktuell skatt, vartill skulder även exkluderar (föreslagen) utdelning.

Nettolåneskuld

Räntebärande skulder minskade med derivat vilka redovisas som finansiella tillgångar (och säkrar lång- och kortfristiga lån) samt därtill kopplade CSA, minskade med kortfristiga placeringar, placeringar i värdepapper som kan säljas och likvida medel.

Räntebärande nettoskuld

Räntebärande skulder och avsättningar minskade med räntebärande tillgångar med andelar i intressebolag och joint ventures återlagda.

Fritt kassaflöde

Kassaflöde från löpande verksamhet minskat med förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar (betald CAPEX).

CAPEX

En förkortning av ”Capital Expenditure”. Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar exklusive goodwill och andra övervärden samt åtaganden för återställning.

Förvärv och övriga investeringar

Investeringar i goodwill och andra övervärden, aktier och andelar samt åtaganden för återställning.

EBITDA-marginal

EBITDA före engångsposter uttryckt i procent av nettoomsättning.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat uttryckt i procent av nettoomsättning.

Vinstmarginal

Årets resultat uttryckt i procent av nettoomsättning.

Totalkapitalets omsättningshastighet

Nettoomsättning dividerad med genomsnittlig summa tillgångar.

Sysselsatt kapitals omsättningshastighet

Nettoomsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntabilitet på totalt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter uttryckt i procent av genomsnittlig summa tillgångar.

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter exklusive kursvinster uttryckt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntabilitet på eget kapital

Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare uttryckt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Soliditet

Justerat eget kapital och eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande uttryckt i procent av summa tillgångar.

Skuldsättningsgrad

Nettolåneskuld dividerad med justerat eget kapital och eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande.

Nettolåneskuld/EBITDA

Nettolåneskuld dividerad med EBITDA före engångsposter.

Nettolåneskuld/tillgångar

Nettolåneskuld uttryckt i procent av summa tillgångar.

Räntetäckningsgrad

Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.

Självfinansieringsgrad

Kassaflöde från löpande verksamhet dividerat med bruttoinvesteringar.

Resultat och eget kapital per aktie

Resultat per aktie avser vägt genomsnittligt antal aktier före respektive efter utspädning med potentiella stamaktier, medan eget kapital per aktie avser antal aktier vid periodens slut. Med resultat avses årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare och eget kapital utgörs av eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare.

Utdelningsandel

Utdelning per aktie dividerad med totalt resultat per aktie (före utspädning).

Churn totalt

Antal förlorade abonnemang uttryckt i procent av genomsnittligt antal abonnemang.

ARPU

Genomsnittlig månadsintäkt per abonnemang.

Arbetsproduktivitet

Procentuell förändring mellan åren av kvoten mellan nettoomsättning i fast pris och medelantal anställda.

Antals- och beloppsuppgifter

I enlighet med internationell standard används följande beteckningar:

Prefix

k

tusen

M

miljoner

G

miljarder

Valutakoder

SEK

Svenska kronor

AZN

Azerbajdzjanska manat

CZK

Tjeckiska koruny

DKK

Danska kronor

EUR

Europeiska euro

GBP

Brittiska pund

GEL

Georgiska lari

HKD Hongkong dollar 
JPY Japanska yen 
KZT Kazakstanska tenge 
LTL  Litauiska litas 
LVL  Lettiska lats 
NOK  Norska kronor 
MDL  MMoldovan leu 
NPR  Nepalesiska rupier
RUB  Ryska rubler 
TJS  Tadzjikistanska somoni 
TRY  Turkiska lira 
USD  US-dollar 
UZS Uzbekistanska som

 

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.