Fem år i sammandrag

TeliaSonera-koncernen
Finansiell information

2015

2014

20138)

20128)

20118)

Resultat (MSEK) 1), 2)

         

Nettoomsättning

86 569

81 131

101 870

104 898

104 804

Rörelseresultat

14 606

17 743

24 462

28 400

29 720

EBITDA före engångsposter

25 281

24 364

35 584

36 171

37 222

EBITDA

23 992

23 453

33 656

35 074

37 181

Årets resultat från kvarvarande verksamhet

9 532

12 219

Årets resultat från avvecklad verksamhet

673

3 379

Årets resultat

10 205

15 599

16 767

21 168

21 119

           

Finansiell ställning (MSEK) 2), 3)

         

Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar

67 933

86 161

81 522

83 278

92 017

Materiella anläggningstillgångar

55 093

69 669

64 792

62 657

61 291

Övriga anläggningstillgångar

50 824

54 592

46 681

49 738

62 865

Omsättningstillgångar

80 167

61 645

59 833

57 373

36 710

Summa tillgångar

254 017

272 066

252 828

253 046

252 883

Summa eget kapital

102 202

116 364

112 934

109 106

122 871

varav hänförligt till
moderbolagets ägare

97 884

111 383

108 324

105 150

115 518

Långfristiga skulder

109 175

118 163

103 226

108 409

93 680

Kortfristiga skulder

42 641

37 539

36 668

35 531

36 332

Summa eget kapital och skulder

254 017

272 066

252 828

253 046

252 883

           

Sysselsatt kapital, kvarvarande
och avvecklad verksamhet

193 486

208 365

192 134

193 056

191 402

Operativt kapital, kvarvarande
och avvecklad verksamhet

144 609

155 683

143 154

144 020

170 880

Nettolåneskuld, kvarvarande
och avvecklad verksamhet

55 717

59 320

55 774

59 444

65 048

           

Kassaflöden (MSEK) 4)

         

Kassaflöde från löpande verksamhet

35 249

29 252

31 036

38 879

26 950

Kassaflöde från investeringsverksamhet

-28 985

-21 979

-14 644

-6 359

-15 967

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

-9 628

-10 269

-15 013

-15 231

-13 295

Årets kassaflöde

-3 363

-2 997

1 379

17 289

-2 312

           

Fritt kassaflöde

16 550

13 046

16 310

23 740

9 415

varav från avvecklad verksamhet

4 030

4 905

           

Investeringar (MSEK) 5)

         

CAPEX

14 595

11 955

16 332

15 685

17 384

Förvärv och övriga investeringar

5 818

1 210

1 461

1 905

672

Summa investeringar

20 413

13 165

17 793

17 590

18 056

           

Nyckeltal 6)

         

Räntabilitet på eget kapital (%)

9,3

15,0

15,9

20,5

16,8

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%)

8,9

12,2

13,5

14,9

16,4

Soliditet (%)

35,1

38,0

39,5

38,2

44,0

Skuldsättningsgrad (%)

62,5

57,4

55,8

61,4

58,8

Nettolåneskuld/EBITDA före engångsposter

1,53

1,68

1,57

1,64

1,75

Nettolåneskuld/tillgångar

21,9

21,8

22,1

23,5

25,7

Eget kapital per aktie, moderbolagets ägare (SEK)

22,61

25,72

25,02

24,28

26,69

           

Aktiedata

         

Antal utestående aktier (miljoner)

         

– vid periodens utgång

4 330,1

4 330,1

4 330,1

4 330,1

4 330,1

– genomsnitt, före utspädning

4 330,1

4 330,1

4 330,1

4 330,1

4 367,0

– genomsnitt, efter utspädning

4 330,1

4 330,1

4 330,1

4 330,1

4 367,0

Totalt resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)

1,97

3,35

3,46

4,59

4,21

Kontant utdelning per aktie (SEK) 7)

3,00

3,00

3,00

2,85

2,85

Summa kontant utdelning (MSEK) 7)

12 990

12 990

12 990

12 341

12 341

Utdelningsandel (%)

151,9

89,6

86,8

62,1

67,7

1) Per den 31 december 2015 är det före detta segmentet region Eurasien klassificerat som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet och redovisas därför på en rad i koncernens resultatrapport 2015 och 2014. Resultatinformationen för 2015 och 2014 ovan avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges.

2) 2011 har inte räknats om avseende förändring i redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner under 2013.

3) Tillgångar och skulder i före detta segmentet region Eurasien redovisas på två rader i koncernens balansrapporter per 31 december 2015. I balansräkningsinformationen ovan ingår tillgångar som innehas för försäljning och skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning som omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

4) Kassaflödesinformation presenteras inklusive region Eurasien.

5) 2015 och 2014 enbart inklusive kvarvarande verksamhet.

6) Nyckeltal för 2015 och 2014 baseras på hela TeliaSonera-koncernen inklusive både kvarvarande och avvecklad verksamhet. Definitionen av nyckeltalet Räntabilitet på sysselsatt kapital förändrades under 2014 (se definitioner). Endast 2013, 2014, 2015 är beräknade med den nya defintionen.

7) För 2015 enligt styrelsens förslag.

8) 2011-2013 har inte omräknats för att återspegla klassificeringen av det före detta segmentet region Eurasien som avvecklad verksamhet.

 

TeliaSonera-koncernen
Operativ information

2015

2014

2013

2012

2011

Mobila tjänster

         

Abonnemang totalt (1000-tal) 1)

19 981

19 352

19 337

20 537

19 520

varav Sverige

         

Mobil telefoni, abonnemang totalt (1000-tal)

6 067

6 186

6 171

6 587

6 290

Mobil telefoni, trafik per abonnemang och månad (min)

288

275

263

244

242

Mobil telefoni, churn totalt (%)

19

19

19

15

15

Mobil telefoni, ARPU (SEK)

206

201

198

190

196

varav Finland

         

Mobil telefoni, abonnemang (1000-tal)

3 306

3 281

3 245

3 249

3 231

Mobil telefoni, trafik per abonnemang och månad (min)

289

290

281

268

255

Mobil telefoni, churn totalt (%)

21

21

21

26

28

Mobil telefoni, ARPU (EUR)

16

17

18

19

21

varav Norge

         

Mobil telefoni, abonnemang (1000-tal)

2 311

1 517

1 532

1 641

1 657

Mobil telefoni, trafik per abonnemang och månad (min)

292

305

302

285

279

Mobil telefoni, ARPU (NOK)

245

254

258

248

259

varav övriga länder

         

Mobil telefoni, abonnemang, Danmark (1000-tal)

1 644

1 581

1 522

1 462

1 426

Mobil telefoni, abonnemang, Litauen (1000-tal)

1 327

1 378

1 546

1 953

1 990

Mobil telefoni, abonnemang, Lettland (1000-tal)

1 119

1 097

1 066

1 070

1 092

Mobil telefoni, abonnemang, Estland (1000-tal)

863

841

821

868

795

Mobil telefoni, abonnemang, Spanien (1000-tal)

3 344

3 471

3 434

3 707

3 039

Fasta tjänster

         

Bredband, abonnemang totalt (1000-tal)

2 589

2 543

2 416

2 545

2 481

varav

         

Bredband, abonnemang, Sverige (1000-tal)

1 306

1 275

1 208

1 175

1 149

Bredband, abonnemang, Finland (1000-tal)

527

561

532

501

491

Bredband, abonnemang, Norge (1000-tal)

184

188

Bredband, abonnemang, Danmark (1000-tal)

135

114

99

87

80

Bredband, abonnemang, Litauen (1000-tal) 2)

390

369

355

385

372

Bredband, abonnemang, Estland (1000-tal)

231

224

222

213

201

Fast telefoni, abonnemang totalt (1000-tal) 3)

2 838

3 034

3 247

3 452

3 681

varav

         

Fast telefoni, abonnemang, Sverige (1000-tal)

1 896

2 054

2 209

2 347

2 521

Fast telefoni, abonnemang, Finland (1000-tal)

80

99

108

125

147

Fast telefoni, abonnemang, Danmark (1000-tal)

114

122

121

125

81

Fast telefoni, abonnemang, Litauen (1000-tal)

447

468

504

540

647

Fast telefoni, abonnemang, Estland (1000-tal)

301

291

305

315

285

Personal 4)

         

Antal anställda den 31 december

26 895

26 166

26 013

27 838

27 983

Medelantal anställda under året

25 450

24 973

25 319

26 793

27 005

varav i Sverige

8 172

7 977

8 122

8 486

8 378

varav i Finland

3 326

3 577

3 745

4 231

4 497

varav i övriga länder

13 953

13 419

13 452

14 076

14 130

varav kvinnor

10 777

10 579

10 958

11 465

11 786

varav män

14 673

14 394

14 361

15 328

15 219

Löner och ersättningar (MSEK)

9 408

9 746

9 400

9 863

9 979

Arbetsgivaravgifter (MSEK)

1 992

1 893

1 900

1 835

1 821

Löner och arbetsgivaravgifter i % av rörelsekostnader

12,6

14,4

14,0

14,2

14,5

Nettoomsättning per anställd (kSEK)

4 220

4 047

4 023

3 915

3 881

Rörelseresultat per anställd (kSEK)

64

908

966

1 056

1 101

Förändring av arbetsproduktivitet (%)

-0,1

2,6

5,6

14,1

11,2

Nettoresultat per anställd (kSEK)

40

625

662

790

782

1) Definitionen av antalet förbetalda abonnemang har ändrats. Förbetalda abonnemang räknas om abonnenten har varit aktiv under de senaste tre månaderna. 2013 till 2015 har omräknats för jämförbarhet.

2) Definitionen av antalet abonnemang för bredband i Litauen har ändrats. 2013 till 2015 har omräknats för jämförbarhet.

3) Fast telefoni abonnemang inkluderar PSTN och VoIP.

4) Personalinformation är baserad på hela TeliaSonera-koncernen vilket inkluderar både kvarvarande och avvecklad verksamhet.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.