Styrelsens och verkställande direktörens intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS såsom de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

 

Stockholm den 10 mars 2016

 

 

Marie Ehrling
Styrelsens ordförande

 

 

Olli-Pekka Kallasvuo
Styrelsens vice ordförande

 

 

Agneta Ahlström
Styrelseledamot,
arbetstagarrepresentant

 

 

     

Stefan Carlsson
Styrelseledamot,
arbetstagarrepresentant

 

Mats Jansson
Styrelseledamot

 

Mikko Kosonen
Styrelseledamot

 

     

Nina Linander
Styrelseledamot

 

 

Martin Lorentzon
Styrelseledamot

 

 

Per-Arne Sandström
Styrelseledamot

 

 

     

Kersti Strandqvist
Styrelseledamot

 

 

 

 

 

Peter Wiklund
Styrelseledamot,
arbetstagarrepresentant

 

 

     
 

Johan Dennelind
VD och koncernchef

 

 

 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 10 mars 2016

Deloitte AB

 

Jan Palmqvist
Auktoriserad revisor

 

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.