Förändringar av moderbolagets eget kapital

MSEK

Not

Aktie- 
kapital

Reservfond

Fond för
verkligt värde

Balanserade
vinstmedel

Summa
eget
kapital

Utgående balans 31 december 2013

 

13 856

1 855

55

70 895

86 661

Utdelning

M13

-12 990

-12 990

Summa totalresultat för året

 

49

10 012

10 061

Egna aktier

 

-6

-6

Aktierelaterade ersättningar

M25

5

5

Utgående balans 31 december 2014

 

13 856

1 855

104

67 917

83 732

Utdelning

M13

-12 990

- 12 990

Summa totalresultat för året

 

482

11 685

12 167

Egna aktier

 

-14

-14

Aktierelaterade ersättningar

M25

7

7

Utgående balans 31 december 2015

 

13 856

1 855

586

66 604

82 901

 

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.